20 oktober 2020

CDA: onderste steen boven bij de arbeidsinspectie

Het CDA bevraagt staatsecretaris Van het Wout over de vermeende misstanden bij de arbeidsinspectie waar een te streng boetebeleid werd gehanteerd. Vooral kleine ondernemers werden hierdoor in moeilijkheden gebracht.

Uit het jaarverslag van de inspectie SZW en berichtgeving in het FD bleek dat 15% van de uitgeschreven boetes werden terugbetaald nadat bedrijven bezwaar aantekenden. De inspectie is een aantal keren door de rechter teruggefloten omdat het beleid te streng was en de boetes te hoog. 

CDA-woordvoerder arbeidsmarkt, Hilde Palland: “de arbeidsinspectie doet belangrijk werk om misstanden op de arbeidsmarkt aan te pakken, maar deze berichten baren wel zorgen. 15% is een zorgwekkend hoog percentage. Het kan niet zo zijn dat de arbeidsinspectie zonder rekening te houden met omstandigheden of menselijke maat boetes uitdeelt en zo ondernemers in de financiële problemen brengt. Wij willen hier de onderste steen boven krijgen”.

CDA-kamerlid René Peters: ”Ik moet hierbij meteen denken aan de ondernemers die het geld niet hebben om in jarenlange juridische strijd bezwaar te maken tegen de boete. Is deze 15% het topje van de ijsberg of is er meer?”.

“De overheid moet misstanden op de arbeidsmarkt oplossen, niet ze veroorzaken. Daar lijkt het hier wel op met een gebrek aan matiging als er geen opzet is. Het lijkt erop dat de inspectie SZW zelfs de uitspraken van de hoogste rechter genegeerd heeft en het te strenge beleid heeft gehandhaafd en op haar website had staan, ook nadat de rechter het gewijzigd had”, besluit Pieter Omtzigt. 

Schriftelijke vragen van de leden Palland, Peters  en Omtzigt (allen CDA) aan de staatssecretaris  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  over het bericht “Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes” 

1.       Bent u bekend met het bericht “Arbeidsinspectie gaf werkgevers jarenlang onterechte en te hoge boetes” uit het FD d.d. 19 oktober 2020?[1] Wat is uw reactie op dit bericht? 

2.       Is het correct dat vooral kleine ondernemers de dupe zijn van de versterkte fraudeaanpak?

3.       Bent u bekend met het signaal van MKB Nederland over het boetebeleid? Wat is uw reactie hierop?

4.       Is het correct dat de inspectie SZW onder de argumentatie van het belang van de rechtsontwikkeling het beleid heeft om zoveel mogelijk door te procederen in rechtszaken aangaande opgelegde boetes?

5.       In hoeveel gevallen gaat de Inspectie SZW na een voor de inspectie negatieve uitspraak in eerste aanleg in hoger beroep?

6.       Klopt het dat de arbeidsinspectie een boete van 8000 euro oplegde omdat iemand hulp kreeg bij het ramen lappen van een migrant? En klopt het dat de rechtbank deze boete matigde tot 4000 euro en dat de inspectie doorprocedeerde tot de Raad van State om toch maar 8000 euro boete op te kunnen leggen?

(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2010:BL6243)

7.       Op welke wijze heeft de Inspectie deze jurisprudentie van de Raad van State omgezet in beleid? Indien dit niet of onvoldoende 

gebeurd is, wat is daarvan dan de reden?

8.       Wilt u reflecteren op het de bewering dat de Inspectie jarenlang mensen onjuist heeft voorgelicht over het matigen van boetes?

(https://www.mr-online.nl/procederen-in-het-boeterecht-dit-procesgedrag-is-de-overheid-onwaardig/)

9.       Indien mensen jarenlang onjuist zijn voorgelicht over de matiging van boetes, is er dan een vorm van rechtsherstel mogelijk voor mensen die een veel te hoge boete betaald hebben en daarin niet in bezwaar en beroep gegaan zijn omdat de overheid zelf onjuiste voorlichting gaf? Zo ja, hoe gaat u dat dan bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

10.   Neemt de inspectie altijd een standpunt in dat in lijn is met de jurisprudentie wanneer zij boetes oplegt of wanneer zij een bezwaar beoordeelt? Indien het antwoord niet onomwonden ja is, kunt u dan aangeven in welke casussen de inspectie de jurisprudentie niet volgt (of gevolgd heeft) en waarom niet?

11.   Bent u bereid om de inspectie te vragen nieuw besluiten te nemen in die zaken waar zij besluiten genomen heeft (in de besluitfase of de bezwaarfase) die niet in lijn zijn met de gelden jurisprudentie?

12.   Hoe is binnen het fraude aanpakbeleid de proportionaliteit, menselijke maat en het recht op bestaanszekerheid geborgd bij op te leggen maatregelen?

13.   Betreft de in het jaarverslag van de inspectie SZW genoemde wijziging van de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandigheden naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State de in het krantenartikel genoemde verzachting van het beleid? Hoe verhoudt dit zich tot berichtgeving van o.a. de AWVN over ‘aanscherping’ van de beleidsregel waarbij boetes zijn verhoogd?[2]

14.    Is geborgd dat jurisprudentie wordt verwerkt in de werkwijze en het sanctiebeleid van de inspectie SZW? Zo ja, hoe is dit geborgd?

15.   Onlangs werd bekend dat de inspectie het beleid bij (minder zware) arbeidsongevallen heeft aangepast om daar (ook) een leereffect wat betreft veilig werken op de werkvloer aan te koppelen met bijvoorbeeld zelfverbeterplannen in plaats van (enkel) het opleggen van een strafmaatregel; in welke mate is een dergelijke beleidsaanpassing in bredere zin te overwegen voor het sanctiebeleid van  de inspectie SZW?   

16.   Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?

[1] https://fd.nl/economie-politiek/1337055/arbeidsinspectie-gaf-werkgevers-jarenlang-onterechte-en-te-hoge-boetes#:~:text=De%20Inspectie%20SZW%20legt%20sinds,op%20voor%20overtreding%20van

[2] https://www.awvn.nl/nieuws/beleidsregel-boeteoplegging-arbo-wetgeving-aangescherpt/

en 

https://www.arbo-online.nl/wetgeving/nieuws/2019/08/sneller-een-arbo-boete-en-die-pakt-ook-hoger-uit-10119277?_ga=2.159010106.1087457685.1603099106-1272749741.1539773076

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.