20 mei 2022

Vragen over de Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering en het borgen van inclusiviteit in de lokale democratie

 1. Bent u bekend met de Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering? (1)
 2. Bent u met ons van mening dat het waardevol is en een verplichting om, ook in de lokale democratie, inclusiviteit in de volksvertegenwoordiging aan te moedigen en te faciliteren? 
 3. Klopt het dat wanneer gemeenteraadsleden een WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) -uitkering hebben, zij 75% van hun raadsvergoeding moeten inleveren t.b.v. hun recht op uitkering?
 4. Welke gevolgen heeft het hebben van een Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA-uitkering) op het ontvangen van raadsvergoeding?
 5. Klopt het dat het raadslidmaatschap voor de participatiewet wordt gezien als een nevenfunctie, waarbij uitkeringen vanuit de participatiewet niet worden ingehouden op de raadsvergoeding, maar bij een WIA-uitkering dit wel het geval is? Zo ja, waarom dit verschil? 
 6. Maakt het voor het inhouden van de raadsvergoeding uit of de uitkering vanuit de WIA al voor de aanvang van het raadslidmaatschap is toegekend
 7. Heeft het inhouden van een raadsvergoeding invloed op (toekomstige) rechten op een uitkering? Zo ja, welke invloed?
 8. Kunnen gemeenteraadsleden afzien van hun raadsvergoeding, bijvoorbeeld om zo niet in de knel te komen met een WIA-uitkering? Of om bijvoorbeeld bij het (over)sluiten van een hypotheek een vast inkomen te kunnen overleggen ipv de tijdelijke raadsvergoeding? 
 9. Heeft het wel of niet afzien van een raadsvergoeding invloed op de WIA-uitkering of toekomstige rechten op een uitkering?
 10. Ziet u het als een mogelijke belemmering voor mensen met een (WIA-)uitkering - vanwege de angst om gekort te worden op hun uitkering - zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraad? Zo ja, ziet u mogelijkheden om deze belemmering te verhelpen?
 11. Geeft Nederland met de wijze waarop wordt omgegaan met de samenloop van raadsvergoeding en uitkering voldoende invulling aan het VN Verdrag Handicap? 
 12. Is de Circulaire Samenloop vergoedingen raadsleden met een uitkering uit 2015 nog wel actueel, c.q. dient deze niet te worden herzien en geactualiseerd? 
 13. Zijn de ministers bereid naar een actualisatie van de Circulaire Samenloop vergoedingen te kijken in samenspraak met de VNG en Nederlandse Vereniging van Raadsleden en daarbij tevens te betrekken mogelijkheden om inclusiviteit in de volksvertegenwoordiging op lokaal niveau te versterken en drempels te slechten? 

(1) BZK, 01 november 2019, via:  https://www.politiekeambtsdragers.nl/publicaties/circulaires/2019/11/01/circulaire-samenloop-vergoedingen-raadsleden-met-een-uitkering

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.