SESSIES RONDE 1: 10.45-11.15

1. Volkspartij in de stad

Waar de traditionele CDA achterban kleiner wordt moeten we op zoek naar nieuwe groepen die je aan je kunt binden. Het CDA Den Haag laat in deze sessie op eigen wijze zien hoe je als afdeling volkspartij wordt en als volkspartij verkiezingen kunt winnen. We gaan met jullie het gesprek aan wie die mensen kunnen zijn, hoe je kunt zorgen voor een herkenbare lijst en aansprekend programma en gaan de discussie aan waar het zijn van een brede volkspartij over gaat in populisme en cliëntelisme.

 • Zaal: Het Plein, begane grond
 • Locatie: Hart van Holland

2. CDA Bestuurdersvereniging: bestaanszekerheid en armoede

Op het CDA-congres op 5 november organiseert ook de BSV een sessie. Tijdens deze sessie houdt de CDA Bestuurdersvereniging haar algemene ledenvergadering. Naast de huishoudelijke zaken zal tijdens deze sessie het thema 'Bestaanszekerheid' centraal staan.  Er wordt ingegaan op de uitdagingen die er liggen op het gebied van bestaanszekerheid en armoede. In tijden van hoge inflatie, tekorten aan personeel en stijgende energieprijzen heeft dit grote invloed op het decentraal bestuur. Met verschillende sprekers en een paneldiscussie gaan we met elkaar in gesprek  over waar voor de lokale en decentrale besturen de verantwoordelijkheden en uitdagingen liggen, maar zullen we ook focussen op de relatie tussen de rijksoverheid en het decentraal bestuur. 

 • Zaal: Schoutenzaal, begane grond 
 • Locatie: Ampt van Nijkerk

 

3. De toekomst van Defensie

Vorig jaar heeft toenmalig minister Ank Bijleveld de Defensievisie 2035 gepresenteerd. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma 2021 aangegeven dat de uitgaven voor Defensie zo snel mogelijk worden opgetrokken naar de afgesproken NAVO-norm van 2% BBP. Door de gebeurtenissen in Oekraïne is bij de voorjaarsnota 2022 aangekondigd dat er structureel 5 miljard extra in defensie geïnvesteerd zal worden. Ga in deze deelsessie samen met Ank Bijleveld en Derk Boswijk in gesprek over de toekomst van Defensie.

 • Zaal: Vincent, 1e etage
 • Locatie: Hart van Holland

4. Democratische vernieuwing - Democratie in een sterke Europese Unie

Grote besluiten in de Europese Unie (EU) moeten goedgekeurd worden door alle landen, met zogenaamde éénparigheid van stemmen. Dit leidt vaak tot compromissen en stroperige besluitvormingen. Bovendien voelen burgers zich niet goed vertegenwoordigd in de EU; ze kennen de politici in de EU niet of nauwelijks. Denk mee over voorstellen voor meer slagkracht en nieuwe democratische manieren in de EU!

 • Zaal: Rembrandt, 1e etage 
 • Locatie: Hart van Holland

5. Markt met moraal

De neoliberale ingrediënten voor de markt zijn sleets en blasé. Het oude Rijnlandse denken waarin we ondernemen voor brede welvaart heeft de toekomst. Hoe geven we de markt vorm met moraal? De organisatie van de sessie is in handen van de CDA Businessclub.

 • Zaal: De Stallen, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

SESSIES RONDE 2: 11.45-12.30

6. Deugden voor de rechtsstaat

De democratische rechtsstaat is de afgelopen tijd volop in het nieuws. Vaak wordt de rechtsstaat hierbij gezien als een instituut bestaande uit een set van regels en procedures. Vanuit de christendemocratie is de rechtsstaat meer dan dat en is ze geworteld in een verhaal, in overtuigingen en tradities. Wat zijn rechtsstatelijke deugden en hoe kunnen deze deugden helpen om de rechtsstaat te verinnerlijken? Met o.m. Hanke Bruins Slot.

 • Zaal: Rembrandt, 1e etage
 • Locatie: Hart van Holland

7. Campagnevoeren als Land van Cuijk

Het land van Cuijk boekte bij de herindelingsverkiezingen een mega overwinning! Daar ging jaren aan voorbereiding en strategie aan vooraf. Wat kunnen andere CDA afdelingen leren van Land van Cuijk? Hoe voer je positief campagne met een herkenbare lijst? In deze deelsessie kom je er achter.

 • Zaal: Vincent, 1e etage 
 • Locatie: Hart van Holland

8. Samen thuis | Pluriformiteit als verrijking

Pluriformiteit hoort bij Nederland, een ‘land van minderheden’. Katholieken, protestanten, joden, vrijdenkers: ze moesten het altijd met elkaar, met andersdenkenden zien te rooien. De afgelopen decennia zijn er nieuwe groepen bij gekomen. Onder leiding van het diversiteitsnetwerk gaan de fractievoorzitters van de grote steden in gesprek over hoe we van pluriformiteit een verrijking maken en hoe we saamhorigheid vinden in een diverse stad.

 • Zaal: Het Plein, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

9. Hoe hoog mag het prijskaartje van solidariteit op het gebied van veiligheid zijn in Europa?

In deze deelsessie willen we met elkaar in gesprek gaan over het belang van Christendemocratische waarden in Europees verband en de wijze waarop we daar op Europees niveau invulling aan kunnen geven. De afgelopen tijd is de EU verschillende keren met crises geconfronteerd, eerst de COVID-19 pandemie en nu de oorlog in Oekraïne. Europa heeft in veel gevallen snel en adequaat gereageerd, maar er zijn zeker ook verbeteringen nodig. Hoe geven we vorm aan Europese samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid? Vanuit welke gedeelde waarden doen we dat? Wat verbindt ons in de EU echt? In deze sessie zullen we ons met name richten op het actuele vraagstuk van Europese veiligheid, met als centrale vraag: hoe hoog mag het prijskaartje voor solidariteit op het gebied van veiligheid zijn in Europa?

Oud-NAVO Secretaris-Generaal Jaap de Hoop Scheffer zal een inleiding verzorgen voor deze sessie, waarna het Europa netwerk met u in gesprek gaat over deze actuele vraagstukken.

 • Zaal: Schoutenzaal, begane grond
 • Locatie: Ampt van Nijkerk

 

10. Grip op migratie

De zorgen over migratie en integratie leiden tot terugkerende spanningen in de politiek en samenleving. Die spanningen ondermijnen de solidariteit en zetten het draagvlak voor nieuwkomers én vluchtelingen onder druk. Juist daarom is het zaak dat we meer grip krijgen op het aantal nieuwkomers dat we als samenleving kunnen en willen opvangen. Hoe krijgen we grip? Daarover gaan we het gesprek aan met René Peters woordvoerder asielmigratie.

 • Zaal: De Stallen, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

 

 

SESSIES RONDE 3: 13.45-14.30

11. Campagnevoeren voor kandidaten Provinciale Staten en Waterschappen

In deze interactieve sessie leggen Luc van Dijk (Aeron Advies) en Henk Nieweg (CDA partijbureau) aan de hand van voorbeelden uit hoe je als kandidaat een succesvolle persoonlijke campagne voert. Ook vragen we deelnemers om goede voorbeelden van eerdere campagnes of plannen voor de aanstaande verkiezingen te delen. Met Carla Michielsen en Manita Koop (waterschappen)

 • Zaal: Rembrandt, 1e etage 
 • Locatie: Hart van Holland

12. Bouwen aan gemeenschappen in 21e-eeuwse buurten en dorpen

De komende jaren moeten er 100-duizenden woningen worden gebouwd om iedereen van een betaalbare woning te voorzien. In deze sessie gaat het nu eens niet over aantallen of financiële instrumenten, over maar de uiteindelijk veel belangrijkere vraag: hoe bouwen we met elke steen die we leggen tegelijkertijd aan meer Noaberschap / Mienskip, ofwel aan rijkere gemeenschappen. CDA-minister Hugo de Jonge gaat samen met fractievoorzitter Jan-Willem van den Beukel (Lansingerland) in gesprek met de zaal.

 • Zaal: Schoutenzaal, begane grond 
 • Locatie: Ampt van Nijkerk

13. Meedoen mogelijk maken

Er komen grote transities aan in de samenleving, wat zijn impact heeft op de arbeidsmarkt. Denk aan de energietransitie en de steeds verdergaande digitalisering. In deze deelsessie gaan we op zoek naar wat er op de arbeidsmarkt moet veranderen om die transities mogelijk te maken. Ook gaan we zoeken naar wat nodig is om mensen (weer) aan het werk te krijgen, of succesvol om te scholen. Waarbij we natuurlijk ook gaan kijken hoe een goede arbeidsovereenkomst er in de toekomst uit moet zien, zodat werken loont en men volledig onderdeel kan zijn van de maatschappij. Belangrijk voor de jonge(re) generaties, maar in het kader van levenslang leren of doorontwikkelen; voor alle generaties! Samen gaan we werken aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Sessie georganiseerd door het CDJA. Met minister Karien van Gennip.

 • Zaal: Plenaire Zaal
 • Locatie: Loods 3

14. De EFS democratie tafels

Wat kunnen wij momenteel betekenen in Oekraïne? Waarom trainen wij politiek actieve jongeren in Marokko?; Met welke partijen werken wij samen in Servië en waarom? Deze vragen en thema’s komen naar voren tijdens de deelsessie van de Eduardo Frei Stichting, de stichting voor internationale solidariteit van het CDA. In een interactieve setting zul jij samen met mede CDA leden en trainers van de EFS meedenken en meepraten over de bevordering van de democratie in en rondom Europa.

 • Zaal: Het Plein, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

SESSIES RONDE 4: 14.45-15.30

15. Nieuw lid? Kom naar ons congres!

Tijdens deze speciale bijeenkomst voor nieuwe leden (lid geworden in 2021 of 2022) maakt u kennis met partijvoorzitter Hans Huibers en Tweede Kamerlid Raymond Knops, krijgt u informatie over CDA-opleidingen en informeren wij u o.a. over de voordelen van uw lidmaatschap. Uiteraard is er ook gelegenheid voor het stellen van vragen. We sluiten de bijeenkomst af met een hapje en een drankje.

 • Zaal: Het Plein, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

16. Vereniging Nederland

CDA Kamerlid Inge van Dijk gaat samen met wethouder Ralph Diederen in gesprek met de zaal over het belang en toekomst van onze verenigingen en haar initiatief Vereniging Nederland. Schuif aan en denk mee over deze campagne en hoe we onze verenigingen kunnen versterken.

 • Zaal: Rembrandt, 1e etage 
 • Locatie: Hart van Holland

17. Zorg & wonen voor senioren

Vergrijzing is het vergeten thema in het coalitieakkoord. Het aandeel senioren in de bevolking van Nederland neemt de komende decennia steeds verder toe. Senioren wonen steeds langer zelfstandig, al of niet met ondersteuning door mantelzorg, geleverd door familie of betrokken buurtgenoten. Hoe zorgen we dat we ouderen in hun kracht zetten in de samenleving? Hoe zorgen we dat wonen en zorg aansluit bij de toename van senioren in de bevolkingsamenstelling? Het CDA Seniorennetwerk gaat hier het gesprek over aan met minister Hugo de Jonge.

 • Zaal: De Stallen, begane grond 
 • Locatie: Hart van Holland

18. Ontwikkelingssamenwerking

Het CDA heeft een lange geschiedenis als pleitbezorger voor ontwikkelingssamenwerking. Dat blijft de partij doen. Anno 2022 wordt er door de commissie Buitenland geschreven aan een nieuwe visie op dit belangrijke onderwerp. We nodigen u graag uit om hier in mee te denken. Tijdens deze sessie krijgt u een terugkoppeling op uw aangenomen resolutie op het congres in december. Dat wordt gedaan aan de hand van een gesprek met Kathleen Ferrier (Bestuurder en voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA) en Hein Schumacher (CEO at Royal FrieslandCampina). De discussie nodigt uit om mee te praten over dit thema. De uitkomsten worden zoveel als mogelijk verwerkt in de nieuwe visie. Het gesprek wordt geleid door Wim van de Camp, voorzitter commissie Buitenland

 • Zaal: Vincent, 1e etage
 • Locatie: Hart van Holland

 

19. Rapport Medische Ethiek

Deelsessie waar we samen in gesprek gaan over het rapport Een ongekend begin. We gaan in gesprek over het begin van het leven, kiembaan modificatie en het kweken van embryo’s. Deze sessie wordt georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut. Met Hilde Palland en prof. dr. Bert Jan Lietaert Peerbolte

 • Zaal: Schoutenzaal, begane grond 
 • Locatie: Ampt van Nijkerk

20. Minder ik, meer wijn | Pubquiz

Het CDJA organiseert in deze deelsessie een pubquiz. Wie kent als beste de historie van het CDA? Voor de winnaar zijn er verrassende prijzen.

 • Zaal: Cateringplein
 • Locatie: Loods 3

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.