Partijvernieuwing. Het CDA nieuwe stijl.

Onze samenleving zit anders in elkaar dan in voorgaande decennia. Nog geen 2% van de Nederlanders is lid van een politieke partij. De trend is al jaren dat mensen zich niet meer voor lange tijd verbinden aan clubs, verenigingen en vrijwilligerswerk, maar dat nog wel projectgebonden doen.

Politiek verandert ook, maar de behoefte aan goede ideeën, aan denkkracht en aan inzet blijft bestaan. Het CDA zoekt daarom naar nieuwe manieren om vereniging te zijn. Om mensen betrokken te houden die anders afhaken. Om partij te zijn in een netwerksamenleving, te faciliteren dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen delen.

Partijvernieuwing is ook om een andere reden nodig. Dalende ledenaantallen zorgen voor verlies van inkomsten voor alle partijen, ook voor het CDA. Financieel staat de partij onder druk. We hebben behoefte aan flexibiliteit en wendbaarheid. Om ons verhaal ‘voor een land dat we door willen geven’, ook in de toekomst te kunnen blijven brengen. Kansen genoeg!

Partijvernieuwing CDA. De 7 bouwstenen

Bekijk de video

Deelprojecten

Netwerken in actie

 • 1.1 Actieplan (lokale) netwerken

De afdelingen gaan in de toekomst netwerken heten. Er komt een format voor een jaarlijks actieplan voor lokale netwerken (afdelingen) en thematische netwerken. Met pilots in het land en binnen de netwerken zal dit format ontwikkeld worden.

 • 1.2 Best practices en menukaart

Wat kunnen afdelingen en netwerken van elkaar leren? Zogenoemde ‘best practices’ worden verzameld en weer gedeeld met iedereen. Daarnaast wordt gewerkt aan een overzicht waarin staat wat het landelijk CDA-bureau faciliteert in verkiezingstijd én daarbuiten.

 • 1.3 Integrale gebiedsoriëntatie

Afstemming met meerdere afdelingen, elkaar versterken en gezamenlijk iets aanbieden. Hier komt meer nadruk op te liggen. De mogelijkheden hiervoor worden uitgewerkt bij dit deelproject, met als eindresultaat een vrijblijvend format wat door lokale afdelingen om bovenlokaal over activiteiten af te stemmen en op andere manieren samen te werken.

 • 1.4 Versterking (digitaal) debat

Meer debat en meer digitaal is de opdracht bij dit deelproject. Er wordt gekeken welke mogelijke nieuwe vormen van debat mogelijk zijn binnen de partij. Via een ledenenquête wordt onderzocht waar behoefte aan is.

Communicatie

 • 2.1a Digitale raadpleging

Snel leden raadplegen of ideeën ophalen, op alle politieke niveaus, kan het beste op een digitale manier. Mogelijkheden hiervoor gaan ontwikkeld worden. Daarbij wordt gekeken wat het meest efficiënt is.

 • 2.1b Beschikbaar stellen van moties voor raadsleden

Moties die door raadsleden, Statenleden en Waterschappers zijn ingediend worden in de bibliotheek van het ledensysteem Dirk geplaatst. Zo kunnen andere politici deze als informatie- of inspiratiebron gebruiken bij hun werk. De Bestuurdersvereniging is hier nauw bij betrokken.

 • 2.2 Benaderen nieuwkomers (nieuwe leden en geïnteresseerden)

Nieuwe leden van de partij zijn waardevol! Zij moeten meegenomen worden in de eerste tijd dat ze lid zijn. Het digitale CRM-traject (customer relationship management) maakt dat mogelijk. Daarnaast moet er ook fysieke aandacht zijn voor nieuwe leden en nieuwkomers. Deze transitie is al ingezet en wordt als onderdeel van partijvernieuwing verder uitgerold.

 • 2.3 Vriend van het CDA

Het concept Vriend van het CDA bestaat al, maar wordt afgestoft en opnieuw vormgegeven. Het is bedoeld als nieuwe vorm van betrokkenheid.

 • 2.4 Vernieuwende bijeenkomsten

Out-of-the-box ideeën bedenken en proberen is het doel bij dit deelproject. Bijvoorbeeld een andere vorm voor de congressen of de lokale algemene ledenvergaderingen.

HRM

 • 3.1 Oprichting CDA Academie

Het Steenkampinstituut, het Wetenschappelijk Instituut en de Bestuurdersvereniging gaan samenwerken aan de CDA Academie. Trainingen en opleidingen voor CDA-leden, politici en vrijwilligers worden door de samenwerking verrijkt.

 • 3.2 Invoering integrale scouting

Scouting is onderdeel van een breder HRM-plan, waarbij de focus komt te liggen op afstemming tussen de verschillende politieke niveaus over potentiële kandidaten binnen de partij.

 • 3.3 Invoering vrijwilligersmanagement

Vrijwilligers zijn belangrijk voor het CDA! Er wordt gewerkt aan een vrijwilligersplan, waarbij duidelijk is wat het CDA van vrijwilligers vraagt en wat zij ervoor terugkrijgen.

Organisatie

 • 4.1 Actief stakeholdermanagement

De contacten met het maatschappelijk middenveld zijn warm. Om de relaties tussen het CDA en relevante personen en instanties te verbreden en te structureren wordt het stakeholdermanagement in een actieplan verwerkt.

 • 4.2 Kerngroepen en expertisenetwerken

Sinds september kent de partij kerngroepen, als opvolger van de visiegroepen. Kerngroepen kunnen expertisenetwerken voorstellen, die zich buigen over een specifiek thema. Dit deelproject loopt reeds.

 • 4.3 Aanpassing statuten

Als duidelijk is welke veranderingen allemaal plaatsvinden in het kader van partijvernieuwing, wordt bekeken op welke punten een wijziging van de statuten, huishoudelijk reglementen en andere reglementen nodig is.

 • 4.4 Cultuurtraject

Wat zijn, naast de ideologie, organisatorische kernwaarden van het CDA? In de komende tijd worden deze met medewerkers van het partijbureau gedefinieerd en daarna toegepast.

 • 4.5  Uitwerken landelijk bestuur en verenigingsraad

Van een groot partijbestuur, waarvan enkele leden ook dagelijks bestuurslid zijn, wordt overgegaan naar een dualistisch stelsel. In dat nieuwe stelsel zijn 7-10 leden lid van het landelijk bestuur en is er een Verenigingsraad, die evenwichtig zal worden samengesteld.

 • 4.6 Opstellen organisatieplan partijbureau

Als de plannen van partijvernieuwing uitgewerkt zijn, moet opnieuw bekeken worden welke functies nodig zijn voor het uitvoeren van de taken. Er kunnen functies vervallen en nieuwe functies bijkomen.

Financiën

 • 5.1 Sluitende meerjarenbegroting en alternatieven

De partij heeft een sluitende meerjarenbegroting nodig om haar activiteiten uit te kunnen blijven voeren. Daarnaast moet er ook ruimte zijn om schokken op te vangen.

 • 5.2 Fondsenwerving

Het CDA kent een permanent fondsenwervingsteam. Dit team zet in op het ontwikkelen van een plan voor de langere termijn. Dit deelproject loopt reeds.

 • 5.3 Nieuw model financiering lokale/regionale/thema-netwerken en gelieerde organisaties

Er komt een nieuw financieringsmodel voor de netwerken en afdelingen, waarin variabiliteit een rol speelt. Dit wordt gekoppeld aan het deelproject Actieplan lokale netwerken

 • 5.4 Pand aan het Buitenom

De mogelijke verkoop van het partijbureau in Den Haag wordt onderzocht en alternatieve locaties worden in kaart gebracht. Hierbij wordt gelet op een energiezuinig pand, wat de mogelijkheid voor flexibel werken heeft.

Politiek verandert, maar de behoefte aan goede ideeën, aan denkkracht en aan inzet blijft bestaan.

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.