Zij aan Zij

Het appèl van de christendemocratie aan Nederland en Europa in de eenentwintigste eeuw luidt: laten we elke dag opnieuw werken aan een samenleving die niet draait om “ieder voor zich”, maar om “zij aan zij”. Dat maakt onze brede volkspartij uniek vergeleken met andere politieke partijen.

Op deze pagina tref je de perspectieven voor de volgende generatie en initiatiefnota’s van onze Tweede Kamerfractie die recent zijn gepubliceerd.

Lees hier onze perspectieven voor de volgende generatie.

Verslag naar een herkenbaar CDA

Het verslag van Richard van Zwol bevat voorstellen die je herkent uit ‘Zij aan zij’ en het verkiezingsprogramma, maar bevat ook nieuwe voorstellen die op basis van de gesprekken en ideeën van het Wetenschappelijk Instituut tot stand zijn gekomen. De ideeën worden door het WI of de Tweede Kamerfractie verder uitgewerkt.

Landbouwvisie

Dit is een toekomstvisie voor de landbouw, geschreven door het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in samenwerking met Tweede Kamerlid Derk Boswijk en de CDA Tweede Kamerfractie. Met dit visiestuk wil het CDA een nieuw, eerlijk en positief toekomstperspectief bieden voor boeren in Nederland.

Klimaatvisie

Tweede Kamerlid Henri Bontenbal publiceert namens de CDA Tweede Kamerfractie en het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een nieuw visiedocument over klimaatbeleid. Vanuit de filosofie van de christendemocratie bespreekt het document de CDA-visie op het klimaat en worden er concrete beleidsvoorstellen gepresenteerd voor beter klimaatbeleid in Nederland.

Drugsvisie

Tweede Kamerlid Anne Kuik komt met een CDA-visie over het aanpakken van ondermijnende drugscriminaliteit en het beschermen van de rechtsstaat. Ze stelt een nieuw pakket van maatregelen voor gebaseerd op de Italiaanse maffia-aanpak: een nieuw zwaarder gevangenisregime voor topcriminelen, veel verdergaande opsporingsbevoegdheden en hogere straffen.

Manifest: betrouwbaar belasten

Met het manifest: 'betrouwbaar belasten, de basis op orde' levert Tweede Kamerlid Inge van Dijk bouwstenen voor een toekomstbestendige manier van belasting heffen in Nederland. De Belastingdienst heeft met veel uitdagingen te maken gekregen. Complexe fiscale regelingen, sterk verouderde ICT en een veelvoud aan systemen. Burgers en bedrijven voelen zich onvoldoende beschermd tegenover de Belastingdienst en het fiscale systeem is te complex geworden en daarmee niet toekomstbestendig. Met dit manifest zetten we een eerste stap: de basis op orde.

Woonvisie

Tweede Kamerlid Jaco Geurts presenteert samen met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA een nieuwe visie over volkshuisvesting. Vanuit het christendemocratisch gedachtegoed worden nieuwe voorstellen gedaan om de wooncrisis te lijf te gaan. Betaalbaar wonen voor iedereen. Dat is het doel.

Initiatiefnota's

Zelfgekozen mentor

Met deze nota wil CDA Tweede Kamerlid René Peters het recht op een zelfgekozen mentor wettelijk vastleggen om kinderen die jeugdhulp krijgen centraal te stellen. De zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en de situatie.

AOW-gat oplossen

De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over het plan van CDA en SP om het AOW-gat voor arbeidsongeschikt geraakte zelfstandigen op te lossen. De nota werd eind vorig jaar opgesteld door Tweede Kamerlid Hilde Palland en haar SP-collega Bart van Kent.

Meer groen in de stad

Samen met GroenLinks heeft het CDA een plan gepresenteerd voor meer groen in de stad. De twee partijen zien een belangrijke rol voor het rijk om te zorgen voor voldoende ruimte voor groen en natuur. Steden zijn dan beter bestand tegen extreme weersomstandigheden als wateroverlast, droogte en hitte. Groen in de stad zorgt bovendien voor betere biodiversiteit en beter welzijn van bewoners.

Familiebedrijven

CDA-Kamerlid Hilde Palland wil het belang van familiebedrijven hoger op de politieke agenda. Het Kamerlid presenteert daarom een plan met een aantal concrete voorstellen om familiebedrijven een steuntje in de rug te geven. De meeste familiebedrijven behoren tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) en vormen het leeuwendeel van de ondernemingen en werkgevers. Daarmee zijn ze de stabiele dragers van onze economie.

Mondzorg

Het gaat niet goed met de mondzorg in Nederland: veel ouders met kinderen weten de weg naar de tandarts niet te vinden. Ook is er een landelijk tekort aan beschikbare tandartsen. CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg heeft daarom een initiatiefnota geschreven om deze problemen aan te pakken.

Sociaal Ontwikkelbedrijven

In de Tweede Kamer is het plan aangenomen om een landelijk dekkend netwerk van sociaal ontwikkelbedrijven op te zetten. Dat zijn sociale werkplaatsen in een nieuw jasje. Het plan is een initiatief van CDA-Kamerlid René Peters en SP-Kamerlid Jasper van Dijk, en kan rekenen op een grote Kamermeerderheid.

Minder ziekte en betere zorg

In Nederland hebben we als het gaat om zorgkosten een systeem van solidariteit: jongeren betalen voor ouderen, gezonden voor zieken en mensen met een hoger inkomen voor mensen met een lager inkomen. De zorgkosten stijgen echter al jaren harder dan de economische groei. En dat zet de solidariteit onder druk. Het CDA wil zorg beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden voor alle inwoners. Daarom heeft Joba van den Berg een aanpak gepresenteerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.