Je moet het dak repareren als de zon schijnt!

Nederland staat er goed voor. Economisch doen we het beter dan de landen om ons heen en de werkloosheid is historisch laag. Dat is geen reden om op onze handen te gaan zitten. Integendeel. Dit is juist de tijd om verder te bouwen aan een beter Nederland voor iedereen. Wij vinden dan ook dat alle Nederlanders een fatsoenlijk dak boven hun hoofd verdienen. Het kabinet ziet het daarom als topprioriteit te zorgen dat we in hoog tempo nieuwe woningen gaan realiseren. Daarom wordt er 2 miljard euro uitgetrokken voor de bouw van huizen, die betaalbaar zijn voor middengroepen en gezinnen.  Want daar is de nood het hoogst. 

Veel mensen thuis hebben nog steeds het gevoel dat ze aan de zijlijn staan en niet mee kunnen profiteren van de economische voorspoed. Het kabinet wil daar verandering inbrengen en zorgen dat werken ook echt loont. Daarom wordt er 3 miljard euro vrijgemaakt om de lasten van huishoudens, met name van werkenden, te verlichten.

Ook investeert het kabinet extra in zorg, politie, onderwijs en defensie. Dat is hard nodig want het lerarentekort blijft stijgen en de werkdruk in het onderwijs is hoog. Agenten ondervinden ook werkdruk en hebben te maken met extreem geweld en agressie op straat. We zien in de zorg dat er enorme personeelstekorten zijn, waardoor veel mensen op hun tandvlees lopen. En onze militairen, die zich dag en nacht inzetten voor de veiligheid van Nederland, verdienen beter materiaal en kleding om mee te werken.

Dit kabinet kijkt vooruit, wij willen onze kinderen en kleinkinderen weer perspectief bieden op een betere toekomst. Dankzij het gunstige financiële klimaat ontstaan er nieuwe verdienmogelijkheden. Daarom presenteert het kabinet een investeringsfonds, waarmee slim en nuttig kan worden geïnvesteerd om Nederland slimmer en sterker te maken.

Voor een land dat we door willen geven

Betaalbaar wonen voor iedereen

Het kabinet trekt voor wonen 2 miljard euro extra uit. Wij vinden dat iedere Nederlander het recht heeft op een betaalbare en fatsoenlijke woning. De huidige tekorten moeten snel teruggebracht worden. Dat betekent 1 miljard euro via de woningcorporaties om betaalbare woningen voor middengroepen te kunnen bouwen. En 1 miljard euro om de ontwikkelingen van vastgelopen en nieuwe bouwprojecten te versnellen. 

Lastenverlichting voor huishoudens

Er wordt door het kabinet 3 miljard euro extra vrijgemaakt om de lasten van huishoudens, met name van werkenden, te verlichten. Daarnaast zal de belasting op de energierekening worden verlaagd. Om huishoudens en gezinnen te compenseren voor de hoge energierekening van vorig jaar zorgt het kabinet ervoor dat de belasting op de energierekening gemiddeld met 100 euro omlaag zal gaan.

Meer aandacht voor jeugdzorg

Het CDA vindt dat jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg. Als het thuis niet meer gaat moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, op school, thuis, in een pleeggezin of een gezinshuis, zeker als dit in het belang van het kind is in. Het kabinet zal daarom extra geld, 300 miljoen euro, om de knelpunten in de jeugdzorg aan te pakken.

Meer oog voor ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Liefdevolle en waardevolle zorg is daarbij het uitgangspunt. Dit kabinet heeft oog voor onze ouderen, thuis en in het verpleeghuis. In 2020 komt er 500 miljoen euro meer voor de kwaliteit van ouderenzorg in verpleeghuizen. En er komt extra 50 miljoen euro bovenop de eerder beschikbaar gestelde 370 miljoen euro voor het aantrekken en opleiden van personeel. Dit geld wordt ingezet voor het behoud van de zorgprofessionals. Want goede zorg is mensenwerk en daar moet in geïnvesteerd worden.

Goed onderwijs voor iedereen

Het onderwijs staat onder grote druk. Lerarentekorten en overbelasting zijn aan de orde van de dag. Goed onderwijs is de basis voor een goede ontwikkeling van onze kinderen. Daarom wordt er door het kabinet aanvullend geïnvesteerd in bèta- en techniekonderwijs in het hoger onderwijs en mbo, 41 miljoen euro structureel. Ook wordt er in 2020 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om de krimp in het voortgezet onderwijs aan te pakken.

Investeringsfonds: nuttig en slim investeren

Het Kabinet gaat werken aan de vormgeving van een investeringsfonds voor nuttige investeringen die onze economie en infrastructuur sterker en slimmer maken. Juist nu de rente zo laag is kan de Nederlandse Staat makkelijk en voordelig geld lenen. Door te blijven investeren in onze toekomst, werken we niet alleen aan welvaart van Nederland nu, maar ook in de toekomst.

Op weg naar Parijs

Nu het klimaatakkoord er is, zullen we op een betaalbare en haalbare manier daar uitvoering aan moeten geven. In schonere lucht, nieuwe vormen van energie en energiebesparing. Daarom wordt er 130 miljoen euro uitgetrokken door het kabinet om te investeren in het klimaat. Ook komt er een Schone Lucht Akkoord met maatregelen voor schone lucht. Daarvoor wordt 50 miljoen euro voor uitgetrokken.

Versneld afbouwen gaswinning Groningen

Om de Groningers een veilige toekomst te bieden gaat Nederland de gaswinning in de komende jaren afbouwen tot nul. Het komende jaar wordt de winning teruggebracht naar minder dan 12 miljard kuub. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf 2022 bij een gemiddelde temperatuur op nul uitkomen.

Eerlijk en toekomstbestendig pensioen

Ons pensioenstelsel is de beste in de wereld en dat moeten we koesteren. Het is van groot belang dat het stelsel wordt gemoderniseerd, zodat het voor jong en oud toekomstbestendig is. Met het sluiten van een pensioenakkoord is er een grote stap in de juiste richting gezet. Het eerste wat mensen daarvan gaan merken is dat de AOW-leeftijd de komende twee jaar niet wordt verhoogd. Daarna stijgt de AOW-leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Met ingang van 2025 wordt de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting verlaagd. 

Het CDA maakt zich echter wel grote zorgen over de gevolgen van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Als dit te lang door gaat, blijven de pensioenen onder druk staan. Het is om die reden dat het CDA het kabinet heeft gevraagd om tot een analyse te komen of het pensioenstelsel op deze manier nog houdbaar is. Ook hebben we het voorstel gesteund dat onnodige pensioenkortingen voorkomen moeten worden.

Eerlijke balans: aanpakken winstbelasting multinationals

Multinationals gaan vanaf 2021 meer winstbelasting in Nederland betalen. Het Kabinet gaat strenger toezien op winstbelasting. Bedrijven kunnen dan niet langer de verliezen die ze buiten Europa maken aftrekken van de winst die ze maken in Nederland, waardoor ze minder belasting betalen. Daar komt een einde aan vanaf 2021.

Defensie: een sterk Nederland in de wereld

De veiligheid is in de wereld de afgelopen jaren fors verslechterd, vooral aan de randen van Europa. Voor het CDA staat voorop dat in een zeer onrustige wereld een stevige en moderne krijgsmacht onmisbaar is. Na jaren van bezuinigingen investeert dit kabinet weer in onze militairen, in mankracht, modernisering, opleiding en nieuw materieel. Dit kabinet trekt het komend jaar 51 miljoen euro extra uit. De extra investeringen lopen in de jaren daarna op. Alleen zo kunnen wij ook internationaal bijdragen aan vrede en veiligheid en beschermen wat ons van waarden is.

Een toegankelijke rechtsstaat

Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om juridische hulp te krijgen. Dat is de kracht van onze rechtsstaat. Het kabinet stelt in 2020 61 miljoen euro beschikbaar voor de versterking van de rechtspraak en 23 miljoen euro voor het verbeteren van de rechtsbijstand, zodat juridische hulp toegankelijk blijft voor iedereen.

Twee miljard investeren in betaalbare woningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.