Prinsjesdag is dit jaar anders dan andere jaren. In maart gingen Nederlanders naar de stembus en nog steeds hebben we geen nieuwe regering. Het kabinet is demissionair, maar dat betekent niet dat ons land volledig tot stilstand komt. Het CDA juicht de investeringen in belangrijke thema’s als volkshuisvesting, veiligheid en het klimaat toe.

Kamerlid Pieter Heerma: “Het was een mooie ingetogen troonrede. De Koning benoemde terecht de zorgen van de samenleving en het gevaar van polarisatie. Daar ligt een duidelijke opdracht voor de politiek.
 
Het kabinet is demissionair, maar dat betekent niet dat ons land volledig tot stilstand komt. De uitdagingen van deze tijd zijn te groot om te laten versloffen. We hebben te maken met een gigantische woningcrisis, toenemende klimaatverandering en ondermijnende criminaliteit die onze rechtsstaat aantast. Het CDA vindt het daarom verstandig dat er investeringen worden gedaan in volkshuisvesting, veiligheid en klimaat. Het zijn noodzakelijke stappen in de goede richting.”

Speech Wopke Hoekstra in zijn rol als demissionair minister van Financiën tijdens Prinsjesdag

'Iedereen die ooit een vak economie heeft gevolgd, kent wel het begrip homo economicus. Het gaat uit van de calculerende mens, die rationele keuzes maakt. En van een economie die transactioneel is, gericht op het maximaliseren van nut.

Diezelfde economiestudent weet vast ook dat over deze visie binnen en buiten de wetenschap al langere tijd vragen worden gesteld. Dat theorie en praktijk heel verschillend kunnen uitpakken. En dat de economie niet voor niets  - en ik zeg dit met het grootste respect voor alle economen die ons land rijk is – geen exacte wetenschap is.

Maar als er één periode is, waarin we heel nadrukkelijk hebben gezien dat wij mensen niet sec als homo economicus door het leven gaan, dan is het de afgelopen anderhalf jaar. Tijdens de coronacrisis zagen we mensen die beslissingen namen, niet uit eigenbelang, maar omdat ze er voor elkaar wilden zijn. We kennen de voorbeelden allemaal.'

Volkshuisvesting

Iedereen in Nederland heeft recht op een dak boven het hoofd. Helaas is wonen in steden onbetaalbaar geworden, zijn de wachtlijsten voor een huurhuis gigantisch en dreigt er een hele generatie op te groeien zonder perspectief op een eigen woonplek. De wooncrisis heeft bovendien een enorme maatschappelijke impact op allerlei verschillende groepen mensen.

Het CDA pleit al langer voor een grootschalig nationaal woonplan, het afschaffen van de verhuurdersheffing en het aanpakken van excessieve huren door middel van een puntensysteem in de huursector. Een nieuwe minister van Volkshuisvesting met een duidelijke regierol moet hiermee aan de slag.

Het kabinet trekt de komende 10 jaar 100 miljoen euro per jaar uit om de woningbouw in Nederland te stimuleren. Bij elkaar gaat dat om een bedrag van één miljard euro. Een goede stap. Lees hier meer over onze visie op volkshuisvesting.

Veiligheid

De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat.

Het kabinet investeert structureel 400 miljoen euro per jaar voor de aanpak van ondermijning in Nederland. Onder andere door geld voor opsporing, preventie in wijken, het terugdringen van criminele geldstromen en het versterken van de inlichtingendiensten. Lees hier  meer over onze visie op veiligheid.

Klimaat

De komende jaren staan we voor een enorme opgave om onze wereld goed door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen. Dat vraagt om ambitieuschristendemocratisch klimaatbeleid met focus op groene industriepolitiek. Het kabinet trekt geld uit voor de volgende klimaatmaatregelen:

  • Een nationaal isolatieprogramma voor woningen. Het gaat in totaal om 1,3 miljard euro in de komende 3 jaar. De extra subsidie voor hybride warmtepompen wordt versterkt en ook maatschappelijk vastgoed zal worden verduurzaamd.
  • Extra subsidie voor particulieren die een elektrische auto willen kopen. Voor zakelijke rijders wordt de subsidie juist versoberd.
  • Provincies en gemeenten krijgen in totaal 73 miljoen euro voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord.
  • Nieuwe technieken en innovaties zoals waterstof (750 miljoen euro tot en met 2030) en het warmtetransportnetwerk in Zuid-Holland (427 miljoen euro).
  • Maatwerksubsidie voor CO2-levering voor de glastuinbouw.

Gemeenten

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Wij staan naast hen, omdat de gemeenten het dichtst bij mensen staan en veel taken vervullen die van grote betekenis zijn in het dagelijks leven van ons allemaal. Tijdens Prinsjesdag zijn er plannen aangekondigd om het lokale en provinciale overheden makkelijker te maken.

Zo zijn wij blij met de bevriezing van de opschalingkorting voor gemeenten in 2022. Deze korting is ooit ingevoerd met het idee dat gemeenten na een fusie efficiënter kunnen werken en er dus minder geld nodig is. De verplichting om te fuseren is echter geschrapt, de korting is blijven staan. De bevriezing levert gemeenten 270 miljoen euro op.

Lees hier meer over onze plannen voor lokaal en regionaal bestuur

Rechtsstaat

In de rechtsstaat is de overheid de ‘dienaar van het algemeen belang’. In deze crisistijd zien we opnieuw hoe belangrijk een goed functionerende overheid is.

Het is daarom goed dat er wordt geïnvesteerd in de sociale advocatuur. Zij staat mensen bij die zelf geen advocaat kunnen betalen. Daarmee levert de sociale advocatuur een grote bijdrage aan het rechtsgevoel van veel kwetsbare mensen in onze samenleving. Er wordt structureel 64 miljoen euro uitgetrokken. De komende jaren tot zelfs 154 miljoen euro.

Verder gaat er extra geld naar het bewaken en beveiligen van mensen die bedreigd worden. Het gaat om structureel 64 miljoen euro, de komende jaren ook ruim 150 miljoen. Lees meer over rechtspraak

Defensie

Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. De bereidheid om te vechten voor de vrijheid en het hoogste offer te brengen voor de vrijheid van anderen, 76 jaar na de bevrijding van ons land, hoort bij het werk van de vrouwen en mannen in onze krijgsmacht. Een moderne krijgsmacht vraagt om een combinatie van voldoende personeel, hoogwaardig zwaar materieel en geavanceerde technologieën op het gebied van digitale oorlogsvoering.

Er wordt 20 miljoen structureel uitgetrokken om veteranen die een trauma hebben opgelopen tijdens missie naar het buitenland te helpen. Het extra geld gaat naar het Nationaal Fonds Ereschuld. 

Daarnaast gaat er structureel 60 miljoen naar defensie voor het oplossen van tekorten bij de munitie, opleiding en training.

Lees hier meer over defensie

Economie

Door de economische gevolgen van de coronacrisis is de opdracht voor de komende jaren duidelijk: investeren en innoveren. Er wordt 300 miljoen uitgetrokken voor innovatie in onder andere micro-elektronica. De staatssteunregels voor subsidies aan bedrijven kunnen terzijde worden gelegd zodat innovatie sterker gestimuleerd kan worden. Daarnaast trekt dit kabinet ruim 200 miljoen euro uit om de koopkracht te verbeteren van mensen met een laag inkomen, eenverdieners en gezinnen.

Lees meer over onze plannen voor de economie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.