VVD, CDA, D66 en Christenunie zijn er uit. Het regeerakkoord voor het nieuwe kabinet is klaar en eerlijk gezegd zijn wij echt trots op de gemaakte afspraken. In de CDA campagne voor de Kamerverkiezingen stonden de zorgen van heel veel Nederlanders centraal. Dit akkoord biedt op veel van deze vragen een antwoord en doet daarmee wat nodig is om Nederland in de komende jaren eerlijker, veiliger en sterker te maken.

Onderhandelen is geven en nemen, zeker tussen vier partijen die over sommige onderwerpen heel verschillend denken. Maar met elkaar hebben de onderhandelaars een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd voor de komende kabinetsperiode. Die ambitie is vertaald in nieuwe plannen en concrete voorstellen in dit akkoord. Voor de hele samenleving, maar vooral ook voor die mensen die nu denken dat de politiek of de overheid er niet meer voor hen is. Dat is het uitgangspunt voor dit nieuwe regeerakkoord.

Sybrand Buma: We doen wat nu nodig is!

Lees zijn blog

Dit doen wij voor:

Jongeren

Lager collegegeld

Onder het vorige kabinet is de basisbeurs omgezet in een leenstelsel. Om te voorkomen dat leenangst jongeren afschrikt om te gaan studeren, halveert dit kabinet vanaf het volgende collegejaar 2018-2019 collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs.  Voor de PABO’s wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee hoopt het kabinet meer studenten te interesseren voor het vak van leraar.

Diploma’s

Het kabinet wil dat jongeren meer uit hun diploma kunnen halen. Daarom komen er experimenten waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs die meerdere vakken op een hoger niveau hebben afgerond toegang kunnen krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Daarnaast gaat het kabinet de voor- en nadelen onderzoeken van diploma’s met vakken op verschillende niveau’s.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie of diploma school verlaten, gaat het kabinet in de grote steden experimenteren met een verhoging van de kwalificatieplicht naar 21 jaar.

Historie

Het kabinet wil de kennis over onze gedeelde geschiedenis, onze waarden en vrijheden vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn: gelijkwaardig en tolerant tegenover andersdenkenden.

Daarom wil het kabinet dat kinderen op school het Wilhelmus leren en ieder kind in zijn schooltijd het Rijksmuseum en het parlement bezoekt. We investeren in de toegankelijkheid van historische plaatsen die het verhaal van onze geschiedenis vertellen en reiken de nationale canon uit aan iedereen die 18 wordt en aan mensen die het Nederlanderschap verkrijgen.

Maatschappelijke diensttijd

Het kabinet voert een maatschappelijke diensttijd in, waarmee jongeren tegen een bescheiden vergoeding een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. De maatschappelijke diensttijd duurt maximaal zes maanden en deelname wordt beloond met een certificaat als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid.

Het vervullen van de maatschappelijke dienst geeft een diplomasupplement als getuigschrift van maatschappelijke betrokkenheid. Bij een sollicitatie naar een functie bij de overheid geldt het diplomasupplement als een pré. Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt om hetzelfde te doen.

Alle jongeren zijn verplicht een startkwalificatie te halen (minimaal MBO-2 niveau). De verplichting hiertoe zal worden verlengd naar 21 jaar. Het kabinet zal bezien hoe een meer verplichtende variant van de maatschappelijke diensttijd een rol kan spelen bij de verlengde kwalificatieplicht.

De maatschappelijke diensttijd kun je op heel uiteenlopende plekken vervullen; in de zorg, het onderwijs, in je wijk of bij een goed doel. Maatschappelijke organisaties kunnen bij de provincie en de gemeente projecten indienen die voor de maatschappelijke diensttijd in aanmerking komen.

Pensioen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente is het ook kwetsbaar. Daarom wil het kabinet samen met sociale partners een stap zetten in de hervorming van het pensioenstelsel, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd in combinatie met het behoud van een collectieve risicodeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet de kwetsbaarheden verkleinen en de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden.

Voor het kabinet blijft het pensioenstelsel een binnenlandse aangelegenheid. Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de afspraken over de opbouw van het pensioen; de Nederlandse overheid bepaalt de kaders. Extra Europese regels die hier inbreuk op maken wijst het kabinet af.

Families en gezinnen

Kraamverlof

Het kraamverlof wordt fors uitgebreid. Dit is goed voor de ontwikkeling van de relatie van de ouders met het kind, als ook voor de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. In eerste instantie wordt het kraamverlof voor partners uitgebreid van twee naar vijf dagen, waarbij het loon volledig wordt doorbetaald. Daar bovenop krijgen partners per 1 juli 2020 de mogelijkheid voor vijf weken aanvullend kraamverlof, dat kan worden opgenomen in het eerste half jaar na de geboorte. Tijdens dit verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV tegen 70% van het dagloon. Ook de regeling bij adoptie wordt verruimd van 4 naar 6 weken. Deze uitbreiding geldt ook voor pleegouders.

Kinderopvang

Kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het verminderen van achterstanden. Daarom investeert het kabinet 170 miljoen in de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie.

De financiering van de kinderopvang wordt herzien, waarbij de huidige financiering via ouders wordt vervangen door een directe financiering door het rijk. De ouderparticipatiecrèches blijven bestaan.

Kindregelingen

Het kabinet trekt extra geld uit voor de kinderopvangtoeslag (225 mln) en ook de kinderbijslag (250 mln) en het kindgebonden budget (485) worden verhoogd. In totaal worden de kindregelingen dus met 960 mln verhoogd.

Lager collegegeld

Onder het vorige kabinet is de basisbeurs omgezet in een leenstelsel. Om te voorkomen dat leenangst jongeren afschrikt om te gaan studeren, halveert dit kabinet vanaf het volgende collegejaar 2018-2019 collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs. Voor de PABO’s wordt het collegegeld de eerste twee jaar gehalveerd. Hiermee hoopt het kabinet meer studenten te interesseren voor het vak van leraar.

Diploma’s

Het kabinet wil dat jongeren meer uit hun diploma kunnen halen. Daarom komen er experimenten waarbij leerlingen in het voortgezet onderwijs die meerdere vakken op een hoger niveau hebben afgerond toegang kunnen krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Daarnaast gaat het kabinet de voor- en nadelen onderzoeken van diploma’s met vakken op verschillende niveau’s.

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie of diploma school verlaten, gaat het kabinet in de grote steden experimenteren met een verhoging van de kwalificatieplicht naar 21 jaar.

Hervorming belastingstelsel

Het kabinet komt met een ambitieuze hervorming van het belastingstelsel, waardoor het rechtvaardiger, groener en economisch efficiënter wordt. De belangrijkste maatregel is de invoering van een vlaktaks, met minder schijven en lagere lasten. De vlaktaks krijgt een basistarief van ca. 36,89% en een toptarief van 49,5% voor inkomens vanaf 68.000 euro, een hogere algemene heffingskorting (350 euro) en een hogere arbeidskorting. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen, maar vooral de werkenden en de middeninkomens er de komende jaren op vooruit.

Om de belasting op werken nog lager te kunnen maken, wordt het lage BTW tarief van 6% naar 9% verhoogd, een belastingstelsel verder vergroend en worden de aftrekposten - waaronder de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek - versneld afgebouwd naar het basistarief. Huiseigenaren worden voor de snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek gecompenseerd door een gelijktijdige verlaging van het eigenwoningforfait.

Pensioen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente is het ook kwetsbaar. Daarom wil het kabinet samen met sociale partners een stap zetten in de hervorming van het pensioenstelsel, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd in combinatie met het behoud van een collectieve risicodeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet de kwetsbaarheden verkleinen en de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden.

Voor het kabinet blijft het pensioenstelsel een binnenlandse aangelegenheid. Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de afspraken over de opbouw van het pensioen; de Nederlandse overheid bepaalt de kaders. Extra Europese regels die hier inbreuk op maken wijst het kabinet af.

Kindertelefoon

Het kabinet gaat kijken of voor specifieke voorzieningen als de Kindertelefoon een landelijke of bovengemeentelijke oplossing moet komen om zo de specifieke kennis en expertise van dit soort voorzieningen te behouden.

Armoede

Een op de tien huishoudens heeft problematische schulden. Het kabinet wil dit aantal terugdringen door betere hulp en advisering. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over een vernieuwende schuldenaanpak met eenvoudigere toegang, kortere wachttijden, betere samenwerking om stapeling van schulden te voorkomen en ruimte voor lokaal maatwerk en experimenten.

De overheid kan ook zelf een bijdrage leveren door de stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies te maximeren. Ook moet vaker direct contact gezocht worden om verdere problemen te voorkomen. Excessen in de incasso- en kredietbranches worden aangepakt. Dit gaat om de hoogte van incassokosten en kredietvormen met uitzonderlijk hoge rentes.

Tot slot trekt het kabinet 80 miljoen uit voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede - in het bijzonder onder kinderen.

Ouderen

Ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is,  dat we eenzaamheid tegengaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. De aanbevelingen uit het manifest ‘waardig ouder worden’ , ook onderschreven door het CDA, worden uitgevoerd. Er komt extra geld voor een goede ondersteuning en doorverwijzing van ouderen.

Ook ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken. Het kabinet investeert structureel 2,1 miljard in de kwaliteit van deze zorg en voor voldoende goed opgeleid personeel. Deze kwaliteitsverbetering vraagt om een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief en met meer vertrouwen en minder regels voor de zorgprofessional.

Voor ouderen met een beetje spaargeld wordt de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van 8% naar 4%. Hierdoor hoeven ouderen minder hun spaargeld op te maken als ze in een verpleeghuis terecht komen.

De bestuurders in de ouderenzorg worden beoordeeld op de daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit in hun instelling.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiende zorg in onze samenleving. Het kabinet gaat met gemeenten en maatschappelijke organisaties succesvolle projecten uitwisselen en de aanpak van eenzaamheid op lokaal niveau bevorderen.

Pensioen

Nederland heeft een sterk pensioenstelsel, maar door de veranderingen op de arbeidsmarkt, de stijgende levensverwachting, de financiële crisis en de lage rente is het ook kwetsbaar. Daarom wil het kabinet samen met sociale partners een stap zetten in de hervorming van het pensioenstelsel, waarbij een persoonlijk pensioenvermogen wordt opgebouwd in combinatie met het behoud van een collectieve risicodeling. Het nieuwe pensioenstelsel moet de kwetsbaarheden verkleinen en de sterke elementen van ons pensioenstelsel behouden.

Voor het kabinet blijft het pensioenstelsel een binnenlandse aangelegenheid. Werkgevers en werknemers zijn verantwoordelijk voor de afspraken over de opbouw van het pensioen; de Nederlandse overheid bepaalt de kaders. Extra Europese regels die hier inbreuk op maken wijst het kabinet af.

AOW-leeftijd

Door de verhoging van de AOW-leeftijd werken veel ouderen langer door. Het CDA vindt het goed en belangrijk dat ouderen hun kennis en ervaring kunnen inzetten en overbrengen op jongere collega’s. Tegelijk is het aantal ouderen zonder werk in de afgelopen jaren fors gestegen.

Dit kabinet zorgt voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor onze ouderen om een leven lang te leren, zodat ouderen productief en gezond kunnen blijven werken tot aan hun AOW-gerechtigde leeftijd. Met de sociale partners worden afspraken gemaakt over een individuele ‘leerrekening’, die in de plaats komt van de fiscale aftrekpost voor scholingskosten.

Ook wil het kabinet dat sociale partners bindende afspraken maken over een ambitieus beleid om ouderen langer in dienst te houden. Dit gaat over scholing, mobiliteit en zicht op minder belastend werk. Voor oudere werknemers die toch werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier jaar. Zij hoeven dan niet hun eigen vermogen of dat van een partner aan te spreken voordat zij in aanmerking komen voor inkomensondersteuning.

Mensen in de stad

Wonen

Voor de komende periode is het doel om meer nieuwe koop- en huurwoningen te bouwen,  en voldoende aanbod te realiseren voor specifieke groepen en flinke stappen te zetten in de verduurzaming van de bestaande woningen.

Waar nodig worden belemmeringen voor het aanjagen van nieuwe bouwprojecten weggenomen. Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. Hiervoor is in totaal 100 miljoen per jaar voor gereserveerd.

De verduurzaming van de woningvoorraad krijgt verder vorm door een mix van energiebesparing, duurzame warmte en de opwekking van schone energie.

(Nieuwe) Infrastructuur

Het kabinet maakt een inhaalslag om de grote drukte op de weg, het spoor en het water terug te dringen. Voor de eerste 3 jaar wordt daarvoor 2 miljard uitgetrokken. De grootste knelpunten in de Randstad (A4, A7 en A15) en de verbindingen naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58) worden verbeterd. Over een betere aansluiting van de hoofdwegen op provinciale en lokale verbindingen worden afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Waar mogelijk worden spitsstroken vaker opengesteld voor gewoon gebruik.

In de stedelijke regio’s investeert het kabinet in versterking van het openbaar vervoer en de uitbreiding van lightrail.

Georganiseerde criminaliteit

Het kabinet komt met een speciale ‘ondermijningswet’ om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Er komt een speciaal ‘ondermijningsfonds’ van 100 miljoen voor een stevigere aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Er komt een verbod op criminele motorbendes, die de samenleving ontwrichten door intimidatie van het lokaal bestuur, drugsoverlast, fysiek geweld en andere criminele activiteiten.

Rechtspraak

Het kabinet gaat experimenteren met de invoering van buurtrechters, die regelmatig in de buurt zitting houden, minder hoge griffiekosten vragen en snel een oordeel kunnen vellen in juridisch eenvoudige zaken.

Right to challenge

De beste oplossingen komen uit de samenleving. Daarom wil het kabinet in overleg met gemeenten ruimte bieden aan burgers en verenigingen om op grond van een right to challenge alternatieve voorstellen in te dienen voor de uitvoering van maatschappelijke voorzieningen in hun directe omgeving. Dat kan gaan om het onderhoud van een park, het beheer van sportvelden of andere maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast beziet het kabinet ook het recht op overname, waarbij verenigingen of buurtbewoners het eerste recht krijgen om een maatschappelijke voorziening over te nemen en zelf voort te zetten.

Cultuur

Het kabinet investeert in de kwaliteit van de culturele sector. Dat gaat over de positie van topinstellingen, maar ook om de bereikbaarheid van kunst en cultuur in de regio.

Er is ook extra geld (325 mln) voor cultureel erfgoed, monumenten en in het bijzonder voor het behoud en herbestemming van (leegstaande) kerkgebouwen.

Het extra geld voor het openbaar vervoer wordt onder meer geïnvesteerd in meer verbindingen en betere benutting van het bestaand spoor en de verbetering van de veiligheid.

Mensen in de regio

Georganiseerde criminaliteit

Het kabinet komt met een speciale ‘ondermijningswet’ om de aanpak van georganiseerde criminaliteit te versterken. Er komt een speciaal ‘ondermijningsfonds’ van 100 miljoen voor een stevigere aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Er komt een verbod op criminele motorbendes, die de samenleving ontwrichten door intimidatie van het lokaal bestuur, drugsoverlast, fysiek geweld en andere criminele activiteiten.

Kleine scholen

Door teruglopende leerlingenaantallen staan kleine scholen in krimpgebieden onder druk. Dat heeft een grote impact op de leefbaarheid in deze regio’s. Daarom wil het kabinet de regels voor fusies versoepelen door het schrappen van de fusietoets. Daarnaast komt er extra geld voor kleine scholen.

Rechtspraak

Het kabinet gaat experimenteren met de invoering van buurtrechters, die regelmatig in de buurt zitting houden, minder hoge griffiekosten vragen en snel een oordeel kunnen vellen in juridisch eenvoudige zaken.

Het kabinet laat de huidige verdeling van rechtbanken en gevangenissen ongemoeid. Er worden geen rechtbanken of gerechtshoven gesloten. Mocht er door een dalende vraag naar detentieplekken sluiting van een inrichting onverhoopt nodig zijn, dan zullen de gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien.

Regio op publieke omroep (regionale agenda)

Regionale en lokale omroepen hebben een belangrijke functie in de onafhankelijke berichtgeving over regionaal nieuws. Om hun positie te versterken gaat het kabinet regiovensters realiseren op de kanalen van de publieke omroep (NPO). Ook worden nieuwe plannen gemaakt voor de organisatie en financiering van de lokale omroepen.

(Nieuwe) Infrastructuur

Het kabinet maakt een inhaalslag om de grote drukte op de weg, het spoor en het water terug te dringen. Voor de eerste 3 jaar wordt daarvoor 2 miljard uitgetrokken. De grootste knelpunten in de Randstad (A4, A7 en A15) en de verbindingen naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58) worden verbeterd. Over een betere aansluiting van de hoofdwegen op provinciale en lokale verbindingen worden afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Waar mogelijk worden spitsstroken vaker opengesteld voor gewoon gebruik.

Het extra geld voor het openbaar vervoer wordt onder meer geïnvesteerd in meer verbindingen en betere benutting van het bestaand spoor en de verbetering van de veiligheid.

In de grensregio’s worden de aansluitingen met de buurlanden verbeterd.

Groningen

De impact van de aardbevingen in Groningen is enorm. Daarom staat bij verdere gaswinning voor het kabinet de veiligheid van de Groningers voorop. Alle noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de gaswinning te borgen zullen worden doorgevoerd. Alleen dan is er ruimte om ook te blijven voldoen aan de leveringszekerheid.

Doel is om de vraag naar Gronings gas in de periode tot 2021 met nog eens 3 miljard kuub te verminderen ten opzichte van 2017. De gaswinning kan dan 1,5 miljard kuub naar beneden, het verschil van 1,5 miljard kuub wordt gebruikt als buffer voor een veilige gaswinning. Voor de periode na 2021 zal het kabinet scenario’s voor een verdere verlaging voorbereiden. Er zullen geen nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land worden verstrekt.

Met gerichte maatregelen wil het kabinet vooral in de industrie de behoefte aan het Gronings gas verder afbouwen. Daarbij spelen ook de overgang naar schone energie en het klimaatbeleid een rol.

Het kabinet erkent dat de schade voor de Groningers veel groter is dan alleen de materiële schade. De onzekerheid over de toekomst is groot en veel te lang zijn de inwoners geconfronteerd met competentieconflicten tussen publieke en private partijen. Daarom komt er een schadeprotocol voor een snellere afhandeling van de schade en wordt de NAM op afstand geplaatst. De Nationaal Coördinator Groningen krijgt in overleg met de regio een wettelijk verankerde onafhankelijke positie.

Om de onzekerheid over de verkoopbaarheid van woningen weg te nemen komt er een opkoopregeling voor bewoners, die hun huis niet verkocht krijgen. De Nationaal Coördinator Groningen komt ook met een regeling waarbij bewoners tegen redelijke kosten gebruik kunnen maken van rechtsbijstand.

Kabinet, provincie en gemeenten gaan gezamenlijk een investeringsprogramma ontwikkelen om de economie en leefbaarheid van de provincie verder te versterken. Op het gebied van duurzaamheid en energietransitie liggen hier voor de provincie grote kansen. Extra middelen komen uit een nieuw regiofonds, waarin jaarlijks een deel van de aardgasbaten voor de regio stromen.

Ondernemers en MKB´ers

Arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt knelt voor werknemers en werkgevers. Wie goed zorgt voor zijn personeel ondervindt nadeel van bedrijven die allerlei constructies hebben bedacht om lonen te drukken en risico’s af te wentelen. Vaste werknemers zijn onbedoeld concurrenten geworden van flexwerkers en zzp’ers. En voor veel werknemers is het perspectief op een vaste baan vaak ver weg.

Daarom gaat het kabinet de arbeidsmarkt hervormen: vast wordt minder vast en flexwerk minder flex. Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Samen met de sociale partners wil het kabinet werken aan een eerlijkere arbeidsmarkt en een nieuwe balans tussen zekerheid en kansen.  

Het kabinet verlaagt de lasten op arbeid, zodat werken meer loont. Daarbij ziet het kabinet ruimte om de lonen in het bedrijfsleven te laten stijgen en roept zij de werkgevers en werknemers op om afspraken te maken over modernisering van de CAO’s, gericht op meer maatwerk en keuzevrijheid.

Het kabinet doet voorstellen om de terughoudendheid van werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen te verkleinen. Dit gaat om aanpassing van het ontslagrecht, het goedkoper maken van vaste contracten en het verkorten van de verplichting om bij ziekte twee jaar door te betalen voor kleine ondernemingen tot en met 25 medewerkers. Het 2e jaar wordt overgenomen door de overheid, waar kleine werkgevers een premie voor betalen.

Om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract na twee jaar weer op straat worden gezet, wordt de termijn waarop tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd tot drie jaar. Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd.

Door aanpassing van de regels wordt oneigenlijk gebruik van payrolling of nulurencontracten aangepakt. Dit betekent meer zekerheid voor veel mensen met een flexcontract. Ook worden schijnconstructies voor zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt teruggedrongen. Deze mensen moeten weer gewoon in vaste dienst komen.

Ondernemen

Een goed ondernemersklimaat vraagt om ruimte voor ondernemers en investeringen in innovatie, onderwijs en infrastructuur. Het kabinet wil administratieve lasten en regels verder terugdringen, door onder meer de invoering van een mkb-toets op nieuwe regels, experimenten met regelvrije zones en een betere samenwerking van verschillende inspecties.

Innovatie vraagt om versterking van zowel het beroepsonderwijs als meer investeringen in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek. Het topsectoren-beleid wordt meer gericht op drie grote maatschappelijke thema’s: energietransitie & duurzaamheid; landbouw, water en voedsel; en quantum, hightech, nano en fotonica.

Bedrijven in vitale sectoren voor de nationale veiligheid krijgen een bescherming tegen ongewenste overnames. Ook neemt het kabinet maatregelen om de invloed in te perken van bepaalde activistische aandeelhouders die vooral gericht zijn op de korte termijn in plaats van waardecreatie op de lange termijn.

Ondernemersbelasting

Het kabinet verlaagt de vennootschapsbelasting en schaft de dividendbelasting af, zodat bedrijven makkelijker eigen kapitaal uit buitenland kunnen aantrekken en minder kwetsbaar zijn voor vijandige overnames. Dit wordt betaald door een beperking van de renteaftrek en de versobering van de mogelijkheid om met verliezen te schuiven over jaren heen.

Het kabinet wil een eind maken aan zogeheten brievenbusfirma’s, die zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij geld rond te pompen. Internationaal gaat het kabinet zich sterk maken voor de aanpak van belastingparadijzen, waarbij het zelf het goede voorbeeld geeft door een bronheffing op rente en royalty’s in te voeren.

Duurzaamheid

Om onze energievoorziening te verduurzamen zet het kabinet in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Het CDA verwelkomt lokale initiatieven voor duurzame energie. Het kabinet wil in aanvulling op het Energieakkoord uit 2013 aanvullende afspraken maken in een Klimaat- en energieakkoord. De maatregelen die genomen worden zijn het vergroenen van de belastingen voor burgers en bedrijven. De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. We vergroten het aanbod van kavels voor windenergie op zee en we verlengen de subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen.

Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden.

Boeren

Landbouw

Nederland is de tweede voedselexporteur ter wereld. In die positie kan onze agro-foodsector een grote bijdrage leveren aan de duurzame voedselvoorziening in de wereld. Innovatie en ondernemerschap zijn cruciaal voor het behoud van onze toppositie in de wereld.

Daarom gaat het kabinet zich in Brussel inzetten voor een hervorming van het Europese landbouwbeleid (GLB) na 2020. De Nederlandse inzet is dat het beleid zich minder richt op inkomensondersteuning van boeren en meer op het stimuleren van innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. Tegelijk zet het kabinet in op een vereenvoudiging van het Europese beleid en een vermindering van de regeldruk voor boeren.

Bedrijfsopvolging

Er komt een bedrijfsovernamefonds, waaruit jonge boeren kunnen worden ondersteund bij de overname van het gezinsbedrijf of de financiering van noodzakelijke investeringen in innovatie.

Toezicht voor eerlijk en veilig voedsel

Om de voedselveiligheid en het dierenwelzijn te waarborgen en de reputatie van de Nederlandse agro-foodsector te beschermen wordt het toezicht aangescherpt. Er is extra geld voor versterking van de NVWA.

Om oneerlijke machtsverhoudingen in de relaties tussen boeren, groothandels en supermarkten aan te pakken krijgt de Autoriteit Consument en Markt een speciaal team voor de voedselsector. Zij moeten ervoor zorgen dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product.  

Dierenwelzijn

Het kabinet wil in Europees verband afspraken maken over verdere beperkingen aan het vervoer van dieren. Daarbij hoort ook een sluitend controle en sanctiesysteem om misstanden met diertransporten terug te dringen. Om het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden te verminderen worden voor 2019 concrete afspraken gemaakt met de sector en verzekeringsmaatschappijen.

Nieuws

Voor een eerlijker, veiliger en sterker Nederland!

Voor een land dat we door willen geven:

Verlagen we de lasten

Het kabinet komt met een ambitieuze hervorming van het belastingstelsel, waardoor het rechtvaardiger, groener en economisch efficiënter wordt. De belangrijkste maatregel is de invoering van een vlaktaks, met minder schijven en lagere lasten. De vlaktaks krijgt een basistarief van ca. 36,89% en een toptarief van 49,5% voor inkomens vanaf 68.000 euro, een hogere algemene heffingskorting (350 euro) en een hogere arbeidskorting. Hierdoor gaan alle inkomensgroepen, maar vooral de werkenden en de middeninkomens er de komende jaren op vooruit.

Om de belasting op werken nog lager te kunnen maken, wordt het lage BTW tarief van 6% naar 9% verhoogd, een belastingstelsel verder vergroend en worden de aftrekposten - waaronder de hypotheekrenteaftrek en de zelfstandigenaftrek - versneld afgebouwd naar het basistarief. Huiseigenaren worden voor de snellere afbouw van de hypotheekrenteaftrek gecompenseerd door een gelijktijdige verlaging van het eigenwoningforfait.

Sparen wordt fiscaal aantrekkelijker gemaakt door een verhoging van belastingvrije spaarbedrag tot 30.000 euro en een snellere overgang van de vermogensrendementsheffing op het werkelijke rendement op spaargeld.

De vergroening van het belastingstelsel zit in een CO2-heffing voor de energiesector, aanpassingen in de energiebelasting en een hogere belasting op het storten of verbranden van afval. In Europees verband worden afspraken gemaakt over belastingen op vliegtickets en een heffing op lawaaiige of vervuilende vliegtuigen. Als dit Europees niet lukt, voeren we de belasting in 2021 als Nederland zelf in.

Investeren we 1,5 miljard in Defensie

De toenemende instabiliteit in de wereld vraagt om een grotere Nederlandse bijdrage om internationale dreigingen het hoofd te bieden. Dat doet Nederland door investering in het kader van de NAVO-bondgenootschap en de Europese Unie. Het kabinet verhoogt de defensie uitgaven fors met 1,5 miljard. Met het extra geld wordt de basisgereedheid van de krijgsmacht op orde gebracht en de inzetbaarheid vergroot. Ook worden noodzakelijke investeringen in vervanging en vernieuwing van materieel toekomstbestendig gefinancierd en wordt extra middelen bestemd voor een forse uitbreiding van cybercapaciteiten en technologie bij alle krijgsmachtonderdelen.  

Er komt een Nationaal Fonds Ereschuld voor militairen die tijdens hun missie in het buitenland een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen.

Zetten we in op goede zorg

Het kabinet zet in op op goede zorg voor iedereen op het juiste moment en op de juiste plek. De grote veranderingen in de zorg hebben in de afgelopen jaren veel gevraagd van alle betrokkenen. Daarom voert het nieuwe kabinet geen grote hervormingen door, maar wel verbeteringen waar dat nodig is. Met gerichte maatregelen wordt de last van de stapeling van eigen betalingen en administratieve lasten in de zorg teruggebracht.

Het kabinet wil meer aandacht voor de kwaliteit van leven. Daarom wordt meer ingezet op preventie, innovatie en het afbouwen van onnodige en ondoelmatige zorg. In een nationaal preventie akkoord worden met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en maatschappelijke partners afspraken gemaakt over het bevorderen van gezond leven en het terugdringen van ongezonde zaken als roken en problematisch alcoholgebruik.

Om de kosten voor de zorg in de hand te houden worden nieuwe afspraken gemaakt met ziekenhuizen, instellingen en zorgprofessionals. Het is aan de sector zelf om deze afspraken in de praktijk te realiseren. Er komen extra maatregelen om de inkoop van genees- en hulpmiddelen in de hand te houden, met name door een scherpere inkoop. De bijbetalingen voor medicijnen wordt gemaximeerd op 250 euro.

De inspraak van verzekerden en patiënten op het beleid van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders wordt wettelijk vastgelegd. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om in de wirwar van zorgpolissen meer inzicht te bieden door het aanbod van standaard-polissen. Dat maakt de keuze voor een goede polis eenvoudiger en voorkomt dat verzekeraars dezelfde polissen aanbieden tegen verschillende prijzen.

Vergroten we de kans op meer vaste banen

Het kabinet doet voorstellen om de terughoudendheid van werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen te verkleinen. Dit gaat om aanpassing van het ontslagrecht, het goedkoper maken van vaste contracten en het verkorten van de verplichting om bij ziekte twee jaar door te betalen voor kleine ondernemingen tot en met 25 medewerkers. Het 2e jaar wordt overgenomen door de overheid, waar kleine werkgevers een premie voor betalen.

Om te voorkomen dat mensen met een tijdelijk contract na twee jaar weer op straat worden gezet, wordt de termijn waarop tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd tot drie jaar. Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd.

Brengen we de politie op sterkte

De nationale politie krijgt ruim 250 mln voor meer agenten in de wijk en de versterking van de recherche. Hiermee kan de politie meer doen om de veiligheid in Nederland te vergroten. Ook gaat er extra geld naar andere onderdelen van de veiligheidsketen.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in het Team Internationale Misdrijven en komt er jaarlijks extra budget voor de aanpak van cybersecurity.

Vergroten we de aandacht voor waarden en tradities

Het kabinet wil de kennis over onze gedeelde geschiedenis, onze waarden en vrijheden vergroten. Deze maken ons tot wat we samen zijn: gelijkwaardig en tolerant tegenover andersdenkenden.

Daarom wil het kabinet dat kinderen op school het Wilhelmus leren en ieder kind in zijn schooltijd het Rijksmuseum en het parlement bezoekt. We investeren in de toegankelijkheid van historische plaatsen die het verhaal van onze geschiedenis vertellen en reiken de nationale canon uit aan iedereen die 18 wordt en aan mensen die het Nederlanderschap verkrijgen.

Veelgestelde vragen

Waarom steunen jullie dit akkoord?

In de CDA campagne voor de Kamerverkiezingen stonden de zorgen van heel veel Nederlanders centraal. Dit akkoord biedt op veel van deze vragen een antwoord en doet daarmee wat nodig is om Nederland in de komende jaren eerlijker, veiliger en sterker te maken.

Waarom hebben jullie dit akkoord samen met VVD, D66 en CU gesloten?

Wij zijn met deze partijen een samenwerking aangegaan omdat zij, samen met ons, bereid waren om antwoorden te bieden op de vele zorgen van Nederlanders. We hebben besloten om niet langs de zijlijn te staan, maar onze verantwoordelijkheid te nemen.

Onderhandelen is geven en nemen, zeker tussen vier partijen die over sommige onderwerpen heel verschillend denken.

Waarom heeft het zo lang geduurd?

De formatie heeft vanwege verschillende redenen lang geduurd. Ten eerste omdat GroenLinks afhaakte en de eerste formatiepoging strandde. Ten tweede doordat de verschillen tussen de partijen groot zijn, deze verschillen moesten overbrugd worden. Ten derde omdat we kwaliteit boven snelheid hebben verkozen.

Met elkaar hebben de onderhandelaars een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd voor de komende kabinetsperiode.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.