Zo'n 400.000 kinderen leven in ons welvarende land in armoede. Dat is niet nodig, betogen CDA'ers Ton Rombouts en René Peters deze week in een opinieartikel in het Algemeen Dagblad.

Het aantal kinderen dat in ons land opgroeit in armoede is beschamend hoog. Alleen met een heldere reductiedoelstelling kan dit aantal substantieel worden verminderd. Maar staatssecretaris Van Ark (VVD) kijkt weg. Het CDA in de Eerste en Tweede Kamer roepen haar daarom op om aan het einde van deze kabinetsperiode het aantal kinderen dat in armoede leeft terug te dringen tot 100.000.

Recent onderzoek wijst uit dat dit aantal nauwelijks daalt, ondanks verschillende beleidsinitiatieven. Als oud-burgemeester en oud-wethouder hebben wij in de praktijk gezien wat de gevolgen van armoede voor kinderen zijn. Zonder ontbijt naar school, in de winter gehuld in zomerkleding, geen lid kunnen zijn van een sportclub, niet naar muziekles, met een smoesje afmelden voor het schoolreisje. En het gevoel hebben er niet bij te horen, de schaamte en de miskenning waar deze kinderen elke dag mee worstelen.

Bij de algemene beschouwingen in 2017 heeft de Eerste Kamer vrijwel unaniem de motie Kox (SP) aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd een reductiedoelstelling te formuleren om daarmee de armoede onder kinderen te verlagen. In de Tweede Kamer heeft een motie van het CDA die om een gemeentelijke doelstelling vraagt, een ruime meerderheid behaald.

Vier maanden later kwam het kabinet met de mededeling dat het formuleren van doelstellingen niet mogelijk is. Het ontbrak aan adequate parameters om toekomstige cijfers met cijfers van eerdere jaren te vergelijken. Terwijl ruim een jaar geleden verschillende onderzoeksrapporten hierover zijn verschenen, van de SER, SCP, Kinderombudsman en de Raad van Kerken. Zeer teleurstellend vinden wij deze reactie. Daarom heeft onze Eerste Kamerfractie de regering opnieuw gevraagd de noodzakelijk geachte parameters te laten opstellen. En opnieuw gevraagd daarna direct een reductiedoelstelling op te leggen.

De staatssecretaris en daarmee het kabinet, mogen niet weg kijken maar moeten de schouders er onderzetten. Laat haar een taskforce inrichten om gemeenten aan te sporen om al het mogelijke te doen om ons verzoek uit te voeren en in deze kabinetsperiode een reductie van 25 procent na te streven, waarmee het aantal daalt van 400.000 naar 300.000 in 2021. En aan het einde van deze kabinetsperiode tot 100.000. En zorg dat gemeenten in hun beleidsplannen opnemen alle kinderen die in armoede leven op te sporen en hulp te bieden. Maak de toegang tot gemeentelijke regelingen transparanter en niet nodeloos ingewikkeld. Maak armoede bespreekbaar, zodat schaamte geen reden is om niet aan de bel te trekken.

Het is tenslotte geen kwestie van 'meer geld', dat is er genoeg. In de bijzondere bijstand, in de stichting Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, bij de stichting Leergeld en ook bij tal van particuliere fondsen. Het komt er nu op aan het geld ook daadwerkelijk bij de kinderen te krijgen die het nodig hebben.

Ton Rombouts (CDA) is Eerste Kamerlid, René Peters (CDA) is Tweede Kamerlid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.