We leven in een tijd van grote veranderingen in Nederland maar ook daarbuiten. We moeten de handen ineenslaan. Daarom werken wij alweer één jaar in het kabinet en met de coalitie samen aan een land van minder ik, meer wij. Hieronder staan de resultaten waar wij als CDA het afgelopen jaar aan hebben gewerkt. 

Meer zekerheid

Het overgrote deel van Nederland wil een normaal leven, de zekerheid van een vaste baan, een eigen huis in een veilige omgeving en een goede zorg voor mensen die dat nodig hebben. Die vertrouwde zekerheden zijn onze prioriteit. Wij willen de basis weer op orde brengen. 

 

 • In augustus bereikten we een historisch koopkrachtpakket van ruim 15 miljard euro. Zo doen we ons best dat niemand door het ijs zakt.
 • Werken moet lonen. Daarom is het minimumloon met 10% verhoogd. 
 • Het energieplafond zorgt dat gas en licht betaalbaar blijven. 
 • Voor lage inkomens is er een eenmalige energietoeslag tot 1300,- euro. 
 • De accijnsverlaging zorgt dat forenzen minder kosten maken om naar hun werk te kunnen gaan.
 • De huurtoeslag en de zorgtoeslag gaan omhoog. 
 • Een lagere inkomstenbelasting in de eerste schijf en een hogere arbeidskorting zorgen ervoor dat werken weer meer gaat lonen.
 • We gaan schijnzelfstandigheid tegen zodat zzp’ers met eerlijke voorwaarden kunnen werken.
 • 55-plussers krijgen op de arbeidsmarkt meer waardering. Er komt een experiment waarbij oudere werkzoekenden de kans krijgen om hun vaardigheden in kaart te brengen.

Wonen en leven

Een geschikte woning is een basisrecht. Om het grote tekort aan woningen aan te pakken, trekt de overheid de regie over de volkshuisvesting weer naar zich toe en gaan we samen bouwen aan gemeenschappen

 

 • Het is voorbij met het recht van de sterkste. De woningmarkt maakt plaats voor regie op volkshuisvesting.
 • De verhuurdersheffing is eindelijk afgeschaft.  Zo hebben woningcorporaties €1,7 miljard extra te besteden voor nieuwbouw, verduurzaming en leefbare en veilige wijken.
 • De middenhuur wordt gereguleerd. Zo zorgen we ervoor dat de middeninkomens een eerlijke prijs betalen voor hun woning.
 • We gunnen iedereen een huis dicht bij thuis. Daarom ligt er nu een voorstel waarin gemeenten huizen kunnen toewijzen aan hun eigen inwoners of beroepsgroepen. 
 • Starters krijgen bij het kopen van een eerste huis een steuntje in de rug.

Staan voor onze democratie en fel op fatsoen

We lijken elkaar steeds minder te willen begrijpen en daarom raken oplossingen steeds verder uit het zicht. Nederland is van ons allemaal en alleen samen kunnen we Nederland mooier, eerlijker en sterker maken. Dat zijn we aan elkaar verplicht.

 

 • We beschermen de democratie daar waar politieke partijen haar willen ondermijnen en versterken haar. Er ligt nu een voorstel waarin de rechter partijen kan verbieden die onze democratie ondermijnen of willen afschaffen. Partijen moeten verder meer openheid over hun organisatie geven. 
 • Burgers kunnen via het uitdaagrecht zelf aan de slag met taken van gemeenten die ze denken beter te kunnen.
 • Met een uitgebreider artikel 1 van de Grondwet maken we duidelijk dat discriminatie nooit acceptabel is.
 • De Toeslagenaffaire moet opgelost worden. Erkennen dat er sprake was van institutioneel racisme is een belangrijke stap richting publieke gerechtigheid voor de gedupeerden. 

Perspectief voor het platteland

Maatregelen om stikstof te reduceren nemen we samen en kunnen niet genomen worden zonder duidelijk perspectief voor boeren en een vitaal platteland. Voor een leefbare natuur en een eerlijke boterham voor agrarische (familie)bedrijven. We zetten ons in voor:

 

 • Een duidelijk perspectief voor de PAS Melders.
 • De vrijheid, regie en budget voor de provincies in de uitvoering.
 • Evenredige reductiedoelen voor alle sectoren als de luchtvaart, de scheepvaart en de industrie.
 • De ruimte om af te wijken waar de KDW onhaalbaar is.
 • De goede landbouwpraktijk van innovatie, verplaatsing en extensivering als de oplossingsrichting voor de agrarische sector om stikstof te reduceren.
 • Een sociaal-economische uitvoeringstoets voor elke regio die de impact van maatregelen in beeld brengt.
 • Een nieuw toekomstperspectief, met uitgewerkte verdienmodellen zoals agrarisch natuurbeheer.

Grip op migratie

We moeten meer grip op migratie krijgen. Als we beter kijken wie nodig is, strenger zijn voor wie niet mag blijven en meer oog hebben voor integratie en inburgering, kunnen we het draagvlak voor asiel en migratie behouden.

 

 • Betere bewaking van de buitengrenzen van Europa en investeringen vanuit Europese fondsen om een fysieke buitengrens mogelijk te maken.
 • Solidariteit tussen gemeente in de opvang van vluchtelingen zodat iedereen zijn bijdrage levert.
 • Mogelijk maken van aanwijzing van veilige en onveilige regio’s binnen landen die nu als onveilig worden aangemerkt.

Samen in een onrustige wereld

Als klein land in een onrustige wereld is samenwerking met gelijkgezinden onze sterkste bondgenoot. We zijn én blijven solidair met Oekraïne: Tot hier en niet verder. Dat is de enige garantie voor vrede en veiligheid op ons continent.

 

 • We investeren fors in Defensie. De NAVO-norm van 2% wordt weer leidend. Samen met andere partijen is een initiatiefvoorstel ingediend om dit wettelijk te verankeren.
 • We leveren wapens en geven steun aan Oekraïne. Er komt een nieuw steunpakket van 2 miljard euro. 
 • We steunen en breiden waar nodig de sancties tegen Rusland uit.
 • Russische inlichtingenofficieren verdacht van spionage zijn het land uitgezet.
 • We zetten een koers van meer strategische autonomie van Nederland en Europa.

Klimaat en energie

Maatregelen om het klimaat te beschermen en stikstof te reduceren bereiken we alleen als iedereen het mee kan maken. In plaats van maatregelen maken voor de samenleving, maken wij ze mét de samenleving.

 

 • Er komen twee nieuwe kerncentrales bij Borsele. Zo werken we aan schonere energieopwekking en onze energie-onafhankelijkheid.
 • We willen dat huurbazen woningen met slechte energielabels verplicht gaan verduurzamen
 • Door de gestegen energieprijzen zijn door ons aandringen de kolencentrales tijdelijk weer op volle kracht gaan draaien. Nood breekt wet

Voor de volgende generatie

De jeugd heeft de toekomst. We moeten zorgen dat we voor hen de wereld een stukje mooier achterlaten en hen de beste kansen bieden, ongeacht waar je opgroeit. Dat betekent kinderopvang voor iedereen en het beste onderwijs met respect en waardering voor onze onderwijzers. 

 

 • Winst in de jeugdzorg gaat over de ruggen van ouders en belastingbetalers. Daar moet een einde aan komen. 
 • Het CDA is nooit voorstander geweest van het leenstelsel. Daar hebben we nu een einde aan gemaakt. De basisbeurs keert terug in de zomer van dit jaar. 
 • De uitwonendebeurs voor studenten wordt tijdelijk verhoogd om de gestegen inflatie te compenseren. 
 • We verhogen de kinderopvangtoeslag.
 • Loot boxes in videospellen (digitale doosjes met voorwerpen waarvan vooraf de inhoud niet bekend is) werken verslavend en drijven ouders tot torenhoge kosten. Daarom willen we deze mechaniek verbieden. 
 • Na 10 jaar overleg en ruim honderd uur debat steunt een grote meerderheid in de Tweede Kamer het nieuwe pensioenakkoord. Het akkoord stelt de solidariteit tussen verschillende generaties centraal. 

Veilig zijn

Ondermijning, criminaliteit en overlast vragen om een strengere aanpak. Nederland is van ons allemaal en niet van de schreeuwers of brutaalsten die denken de dienst uit te kunnen maken.

 

 • Naast lichamelijke schade zorgt lachgas ook voor veel overlast en werkte het criminaliteit in de handen. Na lang aandringen is er nu eindelijk een landelijk lachgasverbod
 • Gemeenten krijgen een ruimere subsidie om drugsafval op te ruimen. Zo houden we onze publieke ruimte veilig en schoon. 
 • We pakken gevaarlijke complotdenkers aan. 

 

Nederland in verbinding

We leven in een klein land. En toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende regio’s in Nederland. Qua bereikbaarheid maar ook als het gaat om voorzieningen zoals zorg, en toegang tot gemeentelijke loketten en bibliotheken. Die verschillen willen we kleiner maken.

 

 • Met 7,5 miljard aan investeringen worden fietspaden, wegen en spoor door heel het land beter. Zo brengen we Nederland in verbinding
 • We willen dat spoedeisende en specialistische zorg in dunbevolkte gebieden beschikbaar moet blijven
 • We willen dat er in iedere gemeente tenminste één bibliotheek aanwezig is. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.