06 november 2019

Motie "Zonneparken" unaniem aangenomen

Op 5 november 2019 heeft het Algemeen Bestuur (hierna AB) de begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2023 vastgesteld. Tijdens de behandeling van de begroting is de door het CDA ingediende motie "Zonneparken" unaniem aangenomen. Hiermee wordt in beeld gebracht welke braakliggende gronden verhuurd kunnen worden ten behoeven van zonneparken.

 

Dijkgraaf Pieper heeft het in het voorwoord over keuzes maken om ambities, verwachtingen en betaalbaarheid van activiteiten in balans te houden. Dit onderschrijven we als CDA. 

 

Als CDA benadrukken we wel dat we keuzes willen kunnen maken. CDA heeft een toezegging gevraagd aan de Dijkgraaf en Heemraden (hierna D&H) of zij voor half maart 2020 de lijst met beïnvloedbare budgetten beschikbaar kunnen hebben. En naast deze lijst van beïnvloedbare budgetten ook de lijst met niet beïnvloedbare budgetten, ofwel de lijst met budgetten die de wettelijke taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. Immers als het AB deze lijsten ruimschoots voor de perspectieven nota (hierna PPN) tot haar beschikking heeft kan het AB keuzes maken, waarmee D&H de gelegenheid heeft deze gemaakte keuzes te verwerken in de PPN van 2021.  

 

Als CDA hebben we aan D&H gevraagd om voor de komende PPN 2021 rekening te houden met een operationeel resultaat van 0,- Euro. Het CDA is er geen voorstander voor om het gat te dichten met inzet van het dividend. Een waterschap moet kostendekkend werken en dat doen we voorlopig niet als wij de meer jaren begroting in beschouwing nemen.  

 

Tot slot kan het maken van keuzes ook het pakken van kansen betekenen. Hier sluit onze  motie ' Zonneparken' mooi op aan. In deze motie vragen we D&H om in het voorjaar van 2020 een onderzoek te starten naar het in beeld brengen van braakliggende gronden die mogelijk verhuurd kunnen worden ten behoeven van het ontwikkelen van zonneparken. Dit is vooruitlopend op de Regionale Energie Strategie (RES).  Hierbij vragen we aandacht voor mogelijkheden tot deelname door mensen en bedrijven binnen het werkgebied. Daarnaast moet de meerderheid van aandelen in handen zijn van deelnemers vanuit het werkgebied. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.