Duurzaamheid

Het CDA kiest voor duurzaam waterbeheer en zet zich actief in voor het behoud van grondstoffen en schoon water in een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit. Dat vraagt om verder te kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten is inspanning, creativiteit en innovatie nodig. Uitgangspunten daarbij zijn een optimale balans tussen mens, aarde en het profijtbeginsel, met nadruk op de circulaire economie met behoud van grondstoffen.

Het CDA wil door onderzoek en de toepassing van nieuwe technieken grondstoffen terugwinnen. Afvalwater is onderdeel van de voedselketen, we voeden ons immers met de producten van het land en water. Bij de huidige wijze van zuiveren gaan belangrijke grondstoffen zoals fosfaat en stikstof nog verloren. Daarnaast kunnen bio plastic en cellulose (uit toiletpapier) worden teruggewonnen. Inmiddels is de wetgeving zodanig aangepast dat het onder voorwaarden ook mogelijk is om stoffen, zoals bijvoorbeeld struviet, te hergebruiken. In steeds meer gecombineerde bio-parken worden verschillende organische stoffen en mest vergist. Vaak in combinatie met het terugwinnen van grondstoffen. Het CDA wil dat waterschappen een bijdrage leveren aan de energietransitie. Al meer dan 40 jaar gebruiken waterschappen zuiveringsslib voor het opwekken van energie door vergisting. Met deze ruime ervaring zijn verschillende zuiveringen uit gebouwd tot energiefabrieken. Energie uit water kan worden opgewekt door uitstromend water en verval bij stuwen.

Het CDA zet in op gezuiverd en schoon water dat probleemloos kan worden gebruikt door agrarische bedrijven, industrie en voor recreatie, maar vooral ook voor de bereiding van drinkwater door Vitens. Door samenwerking met andere overheden, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden problemen gezamenlijk opgelost. Vanuit het ‘Deltaplan Waterkwaliteit en zoetwater’ en het ‘Deltaplan Agrarisch Waterbeheer’ worden vanuit de centrale overheid verschillende doelen nagestreefd, waarbij de Waterschappen een belangrijke betrokkenheid hebben.

Het CDA wil rioolwaterzuiveringsinstallaties omvormen tot (industrie) waterfabriek om aan de groeiende vraag naar water voor de industrie te voldoen. Nu het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringen steeds schoner en constanter van kwaliteit wordt, is het steeds beter geschikt is als industriewater, bijvoorbeeld voor koeling van grote datacentra. Een aanvullende trap voor geneesmiddelen kan kansen bieden voor de afzet van gezuiverd water voor industriële toepassingen. Locatie van een (centrale) rioolwaterzuivering wordt zo medebepaald door de afzetmogelijkheden van het gezuiverd afvalwater aan de industrie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.