Internationale samenwerking

Nederland heeft als benedenstrooms gelegen land bij uitstek belang bij een aanpak van waterproblemen in grensoverschrijdende stroomgebieden. Regionaal waterbeheer langs de grenzen van ons land vraagt dan ook nadrukkelijk om grensoverschrijdende afstemming en samenwerking. Schoon water in de grensoverschrijdende rivieren en waterlopen, hoogwaterbescherming voor Nederlandse inwoners in de regionale riviersystemen, maar ook de uitdagingen van de klimaatverandering moeten de waterschappen oppakken samen met de Duitse en Belgische partners. Denk hierbij aan het waarborgen van veiligheid en voorkomen van overlast bij hoogwatersituaties. De toenemende perioden van droogte en watertekorten vragen om nieuwe oplossingen en een gebiedsgerichte aanpak op stroomgebieds-niveau, waarbij de grens geen belemmerende factor mag zijn.

Het CDA vindt het belangrijk dat waterschappen hun eigen kennis en expertise delen met andere landen om het waterbeheer aldaar op orde te krijgen. Ook biedt zij noodhulp in geval van rampen. De waterschappen worden hierin financieel ondersteund door het Rijk. De waterschappen leren hier ook zelf van en vergroten zo de eigen innovatiekracht. Voor medewerkers is het een kans om in een andere context nieuwe ideeën en ervaringen op te doen, waar het eigen waterschap weer van profiteert. Het maakt het Waterschap ook tot een aantrekkelijke werkgever, zeker voor jonge mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.