Schoon water

Het CDA wil een gezond leefmilieu en zet zich daarom in voor een verdere verbetering van de waterkwaliteit, met de nadruk op preventie. Schoon oppervlaktewater is van belang voor bewoners in de stad, voor land- en tuinbouw en voor planten en dieren. Het waterschap zorgt voor een goede waterkwaliteit en zuivert daartoe dagelijks het afvalwater van huishoudens en bedrijven in het beheergebied. Het CDA wil vooral de kosten van het verwerken van afvalwater verder verlagen en tegelijkertijd de kwaliteit op peil houden. Het CDA streeft naar het sluiten van kringlopen in de waterketen en het (terug) winnen van energie en grondstoffen uit het afvalwater. Door de inzet van innovatieve technieken wordt de hoeveelheid slib verminderd. Samen met anderen werkt ze zo aan duurzaamheid en doelmatigheid. Voorkomen moet worden dat ’Nieuwe’ verontreinigingen, zoals medicijnresten, microplastics en resistente bacteriën via het afvalwater in het oppervlaktewater terecht komen. Met nageschakelde technieken op de zuivering worden medicijnresten en andere ongewenste stoffen verwijderd. Waterschappen werken in Europees verband samen omdat verontreiniging van water geen grenzen kent. Het CDA kiest voor natuurlijk en ecologisch gezond water voor mens, plant en dier. Watergangen worden, conform de Europese kaderrichtlijn water, duurzaam ingericht. Tevens worden vispassages aangelegd voor meer waterberging, voor een grotere variatie aan flora en fauna, gezonde populaties en een gezonder milieu. Schoon grond- en oppervlaktewater is bovendien een duurzame bron voor de drinkwatervoorziening. Het CDA wil werken aan het op peil houden van de drinkwatervoorziening en het beschermen van de drinkwatervoorraad in de ondergrond. Om de economische en ecologische waarde van de gronden in de kustgebieden te behouden, moet verzilting worden door de zeespiegelstijging en bodemdaling worden voorkomen. Dat kan door slim samen te werken met Rijkswaterstaat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.