Veilig water

Het voorkomen of beperken van de gevolgen van overstromingen en wateroverlast is een kerntaak van het waterschap. Versterking van onze dijken heeft voor het CDA dan ook de hoogste prioriteit om zo de veiligheid van mensen en dieren die achter de dijk wonen en leven te garanderen. Veilige dijken zijn ook van groot belang voor de economie. Dijkversterking in combinatie met meer ruimte voor water biedt meekoppelkansen voor andere functies zoals wonen, recreatie en natuur. Meerkosten worden gedragen door initiatiefnemers of andere overheden.

Het CDA wil de bewoners optimaal betrekken bij de inrichting van het gebied bij dijkverzwaringen. De dijk is van ons allemaal! Het CDA vindt dat de komende jaren de focus van ‘kosten wat het kost voorkomen van overstromingen’ meer moet verschuiven, daar waar dat kan, naar het opvangen van de gevolgen ervan. Van alleen maar investeren in dijkverzwaringen naar een meer natuurlijke inrichting van het landschap waarin water kan worden vastgehouden of zonder grote gevolgen kan overlopen. Het CDA wil werken aan een veerkrachtig watersysteem dat de gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling aan kan. Waterschappen beheren primaire keringen kwalitatief verantwoord om ons beheergebied blijvend en duurzaam te beschermen tegen overstromingen. Hierbij is het Deltaprogramma Waterveiligheid uitgangspunt. De afgelopen jaren zien we in toenemende mate dat de grote uitwaterende gemalen worden ingezet om het overtollig water richting zee af te voeren. Mede als gevolg van toenemende stormen is de natuurlijke uitstroom via de rivieren en uitwaterende sluizen niet meer voldoende gegarandeerd.

Het CDA wil recreatief medegebruik ten volle benutten met het uitvoeren van het oever- en kaden programma de Kaderrichtlijn Water-inrichtingsmaatregelen. Voorwaarde is dat iedere betrokken partij haar eigen financiële verantwoordelijkheid neemt. Het CDA wil werken aan bewustwording van het leven in een delta, waar grote delen van Nederland onder zeeniveau liggen. We leven wel in de veiligste delta ter wereld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.