Voldoende water

Het CDA zet zich in voor een zorgvuldig gebruik van water en stimuleert innovaties van watertoediening en hergebruik van water om zo verspilling tegen te gaan. Voor klimaatadaptatie is het nodig om wateropslag in de bodem te benutten om zo bij heftige buien het water langer vast te houden, alvorens het in het riool wordt geloosd.

Het CDA wil zich inzetten voor een goed en robuust waterbeheer om bij dreigende wateroverlast zowel in het landelijk als stedelijk gebied snel water af te voeren. Ook is meer ruimte nodig voor waterberging in zowel stedelijk gebied als het buitengebied. Meer groen (zoals groene daken en minder tegels in de tuin) en vasthouden van water leidt tot verkoeling en kan hittestress tegen gaan. Het CDA pleit voor een klimaatregeling om mensen te stimuleren hun tuinen te vergroenen.

Het CDA pleit voor recreatief medegebruik van onze watergangen en plassen, zodat iedereen kan genieten van water. Dit wordt in overleg met de belangenverenigingen (bijvoorbeeld sportvissers en recreatievaart) vastgelegd en uitgevoerd. Het CDA ziet de toenemende bodemdaling als een algemeen maatschappelijk probleem dat met lokale overheden en het Rijk moet worden opgelost. Bodemdaling door veenoxidatie is een proces wat al sinds 1100 bezig is en wordt versneld door grote drooglegging. Het komt op verschillende plaatsen in Nederland voor, maar geeft vooral problemen in het stedelijk gebied in het westen. Bij bodemdaling door het winnen van delfstoffen moet de veroorzaker de kosten voor herstel en mitigatie vergoeden. Staatstoezicht op de Mijnen maakt hierover afspraken en ziet toe op de naleving hiervan. Het CDA wil dat noodzakelijke maatregelen voor het peilbeheer als gevolg van delfstofwinning tegen vergoeding van de kosten door het Waterschap worden uitgevoerd.

Het CDA pleit voor vroegtijdige signalering en bestrijding van exoten. Eetbare exoten worden voor consumptie aangeboden om zo voedselverspilling tegen te gaan. Als gevolg van import en gebruik in particuliere vijvers verstoren exoten steeds meer het ecosysteem in het oppervlaktewater. Voorkomen moet worden dat de water aan- en afvoer wordt belemmerd en het recreatief gebruik van het oppervlaktewater wordt verstoord. Industrie Verschillende bedrijfstakken maken gebruik van oppervlaktewater voor hun productieproces. Denk hierbij aan de verwerkers van landbouwproducten maar ook ten behoeve van zoutwinning. Hiervoor is voldoende en schoon water een randvoorwaarde. De kwaliteit van het gezuiverde water van de rioolwaterzuiveringen kan door geavanceerde procesregelingen steeds beter worden beheerst. Hierdoor is het ook steeds beter geschikt als industriewater

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.