Michel Rog

Michel Rog is woordvoerder Onderwijs voor het CDA in de Tweede Kamer. Michel (1973) woont met zijn vrouw en twee jonge zonen in Haarlem. Daarvoor heeft hij lange tijd in Amsterdam gewoond.

Michel raakte al op jonge leeftijd zeer geïnteresseerd in het functioneren van onze samenleving en onze democratie. Hij wilde daar graag ook zelf een steentje aan bijdragen. Hij begon aan de lerarenopleiding Maatschappijleer en heeft gewerkt als leraar  op een middelbare school. Daarna werkte hij achtereenvolgens bij vakbond De Unie en CNV Onderwijs. Van 2008 – 2012 was hij voorzitter van CNV Onderwijs.

Michel zet zich in voor:

Kleuteronderwijs

Kleuters moeten weer kunnen kleuteren. Ik wil af van de opgelegde lesdoelen, leermethodes en kleutertoetsen. Ik sta voor kleuteronderwijs waar kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en de ruimte krijgen zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Ik wil af van de druk om kleuters steeds vroeger naar groep 3 over te laten gaan. Laten we als uitgangspunt nemen waar het kind aan toe is, in plaats van uit te gaan van Haagse normen over wanneer een kind moet doorstromen naar groep 3 van de basisschool. Een jaar extra kleuteren is geen schande, maar kan juist bijdragen aan de ontwikkeling van een kind. Ook wil ik in overleg met kleuterleerkrachten en lerarenopleiders werken aan een gespecialiseerde lerarenopleiding gericht op het jonge kind.

Kwaliteit van leraren

Het onderwijs is zo goed als de leraar in de klas. In het verder verbeteren van ons onderwijs spelen leraren dan ook een cruciale rol. Zij zijn de professionals en politiek Den Haag moet zich leren beheersen en stoppen met het steeds verder inperken van de autonomie van de leraar. De komende jaren wil ik mij, net als in de afgelopen periode, inzetten voor minder wetten en wantrouwen en meer vertrouwen en verantwoordelijkheid voor leraren. Ik wil meer scholingsmogelijkheden, zodat we onbevoegd lesgeven terugdringen en meer leraren met een mastergraad in de scholen kunnen verwelkomen. En ik wil meer tijd en ruimte voor lesvoorbereiding en intervisie, zodat de kwaliteit van het onderwijs nog verder verbetert. Ik overleg met leraren en lerarenopleiders om te komen tot een gespecialiseerde lerarenopleiding voor het jonge kind en het oudere kind in het basisonderwijs en een aparte specialisatie van de lerarenopleiding voor het beroepsonderwijs. Ik zal mij inzetten voor meer geld, tijd, aandacht en waardering voor leraren. 

Stop de toetsgekte

Ik wil af van de opeenstapeling van door de overheid aan het onderwijs opgelegde toetsen. Gelukkig is de kleutertoets door een motie van mij niet meer opgenomen in het inspectiekader. Maar helaas blijft de druk op scholen om toetsen af te nemen groot. Een kind wordt niet slimmer door het steeds maar te blijven testen. Ik wil uitgaan van vertrouwen in leraren. Zij weten wanneer zij leerlingen moeten toetsen, om zo hun onderwijs aan te kunnen passen. Ik wil dat de schooladvies leidend blijft bij de overgang naar het voortgezet onderwijs en ik wil af van het oneigenlijke gebruik van eindtoetsresultaten om scholen te vergelijken. De verplichte rekentoets schaffen we af en we investeren in beter rekenonderwijs.

Burgerschap

Het onderwijs is meer dan de vaardigheden taal en rekenen. Onderwijs sluit aan op de opvoeding en gaat niet alleen om kwalificatie, maar ook om socialisatie en persoonsvorming. Geschiedenis, burgerschap, filosofie en voorbereiding maatschappelijke participatie moeten op ieder onderwijs niveau een rol spelen. Helaas is dit moment nog niet overal het geval. Ik sta voor bevoegde docenten, ook in het middelbaar beroepsonderwijs. Kennis van rechten, plichten en de Nederlandse samenleving maakt scholieren en studenten weerbaar en is noodzakelijk om later mee te kunnen doen.

Beroepsonderwijs

Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte zal zijn naar gekwalificeerde vakmensen. Het is dan ook belangrijk dat de kwaliteit van het VMBO en MBO op pijl is. Door geringe aandacht en waardering voor het beroepsonderwijs is dit lang niet altijd het geval. Kleinschalige MBO-vakcolleges die goed aansluiten bij de vraag van werknemers in de regio en herkenbaar zijn voor leerlingen, ondersteunen wij graag. Ik sta voor investeringen in het beroepsonderwijs en een betere loopbaanoriëntatie en begeleiding. De doorstroom tussen vmbo en mbo en tussen mbo en hbo wil ik verbeteren door schakeltrajecten en zomerscholen. Zo wordt stapelen weer makkelijker bereikbaar.  Daarnaast wil ik voor jongeren die er niet in slagen om aan alle basisvaardigheden te voldoen het vakdiploma introduceren, zodat zij met hun talenten uiteindelijk succesvol de arbeidsmarkt kunnen betreden!

Basisbeurs moet terug

Afgelopen kabinetsperiode hebben de VVD, PvdA, D66 en GroenLinks het leenstelsel ingevoerd voor studenten in het hoger onderwijs. Een massieve fout! De gevolgen van deze maatregel liegen er niet om. De toegankelijkheid van het Hoger Onderwijs is op losse schroeven komen te staan. In het HBO zijn sinds de afschaffing van de basisbeurs vele duizenden jongeren niet gaan studeren. Met name mbo’ers, jongeren met een functiebeperking en jongeren met ouders die niet hebben gestudeerd haken af. Het CDA vindt het onacceptabel dat scholieren nu om financiële redenen afzien van een studie. Maar ook de torenhoge studieschuld van jongeren die afstuderen of voortijdig hun studie staken, geeft ze een valse start op de arbeidsmarkt en huizenmarkt. Ik sta voor toegankelijk hoger onderwijs dat iedereen gelijke kansen biedt. Daarom wil ik de fout van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks herstellen en pleit ik voor het herinvoeren van de basisbeurs.

Nieuws

Blog

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.