We hebben samen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen en kinderen in Nederland niet in armoede hoeven op te groeien en om te zien naar elkaar in kwetsbare situaties. Er moet een concreet plan komen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren. Gezinnen moeten worden geholpen met werk, gemeenten krijgen meer ruimte (en de daarbij behorende financiële middelen) voor maatwerk en de regels voor schuldeisers worden aangescherpt. Zo wordt de risico-opslag bij leningen aangepakt, komt er een maximum aan de incassokosten en wordt de maximale termijn voor schuldhulpverlening teruggebracht van drie naar anderhalf jaar. Om te zorgen dat minder mensen in de schulden komen, moeten flitskredieten worden geregistreerd.

Kinderarmoede 

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Hun verhalen zijn schrijnend. Zij krijgen bijvoorbeeld niet elke dag een warme maaltijd, of geen nieuwe kleren of schoenen als dat nodig is. Veel kinderen die in armoede opgroeien krijgen te maken met uitsluiting en schaamte, omdat ze niet overal aan mee kunnen doen, niet mee kunnen op schoolreisje of  een feestje moeten afzeggen omdat ze geen cadeautje kunnen betalen.

Daklozen 

Een thuis is van groot belang voor de bestaanszekerheid van mensen. De samenloop van het woningtekort en de armoedeproblemen heeft geleid tot een forse stijging van het aantal daklozen in ons land. De aanpak van dit hardnekkige sociale vraagstuk vraagt om een ruimer aanbod van tijdelijke woonvormen, het ombouwen van kantoorpanden en een beperking van huisuitzettingen wegens huurschulden.


Coalitieakkoord 2021-2025 

Het kabinet bestrijdt armoede en schulden door de brede schuldenaanpak met volle kracht door te zetten. Onze ambitie om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren is ook in het coalitieakkoord opgenomen. Daarnaast bepaalt het kabinet elke vier jaar opnieuw het sociaal minimum om vast te stellen of dit toereikend is om van te leven en mee te doen in de samenleving. Het kabinet neemt maatregelen om het aantal kinderen dat in armoede opgroeit in vier jaar tijd te halveren en hanteert daarbij een eenduidige, realistische, relatieve definitie van armoede. Zo wordt de groeiende tweedeling tussen mensen met meer en minder kansen tegengegaan.

Daarnaast wordt ingezet op het voorkomen van dakloosheid, vernieuwing van de maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.