Het CDA ziet burgerschap als één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar.

Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en gemeenschappelijke identiteit. Symbolen als het Koninklijk Huis, de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. Daarbij zorgen gemeenschappelijke nationale en religieuze feestdagen voor een gevoel van herkenning en verbinding.

Burgerschap in het onderwijs

We treden streng op tegen scholen die via het onderwijs onverdraagzaamheid, antidemocratische ideeën of een afkeer van de Nederlandse samenleving doorgeven. ‘Burgerschap, democratie en rechtsstaat’ worden voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs een apart onderdeel van het eindexamen. Dat vraagt ook om extra aandacht voor dit thema in de opleiding en bijscholing van leraren.

Coalitieakkoord 2021-2025

Met dit coalitieakkoord zetten we goede stappen op weg naar meer burgerschap. Zo komt er een Nationaal Historisch Museum en wordt burgerschap een zelfstandig onderdeel van het examen. Daarnaast wordt de maatschappelijke diensttijd doorgezet waarmee jongeren leren om hun steentje bij te dragen aan de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.