Burgerschap is één van de belangrijkste voorwaarden voor een sterke samenleving. We kunnen niet samenleven zonder een gedeeld besef van rechten en plichten en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen om je heen en om te zien naar elkaar. 

Het gaat om de inzet voor anderen die het eigen belang overstijgt. Burgerschap wordt gevormd in de directe leefomgeving: allereerst in gezins-en familieverband. Daar waar mensen vanzelfsprekend voor elkaar zorgen en verantwoordelijkheid nemen. Daarnaast spelen onderwijs, sociale contacten, verenigingen en maatschappelijke organisaties, kerken, enzovoorts een belangrijke rol. De overheid heeft als taak een schild te zijn voor de zwakken, voor die mensen die geen hulp hebben.

Burgerschap wordt gevoed door een sterke verbinding met de Nederlandse kernwaarden, zoals gedefinieerd in onze Grondwet. Historisch besef, de beleving van onze Nederlandse tradities en het respect voor hetgeen onze voorouders met elkaar hebben opgebouwd, bevorderen saamhorigheid en Nationale identiteit. Symbolen als het Koninklijk Huis, de Nederlandse vlag en het volkslied verbinden. Daarbij zorgen gemeenschappelijke nationale en religieuze feestdagen voor een gevoel van herkenning en verbinding.

Burgerschap in het onderwijs
Voor ons heeft het onderwijs een brede, vormende opdracht in aansluiting op de opvoeding door de ouders thuis. Voor de brede vorming willen wij op alle onderwijsniveaus burgerschap, geschiedenis, filosofie, identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integraal onderdeel uit laten maken van het lespakket. Kennis van de Nederlandse samenleving en van ieders rechten en plichten is cruciaal om goed mee te kunnen doen. Zeker in het beroepsonderwijs krijgt burgerschapsvorming nu nog onvoldoende aandacht. Er moeten bevoegde docenten voor de klas staan en er moet kwalitatief hoogstaand materiaal beschikbaar komen.

Maatschappelijke dienstplicht
Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om jongeren actief te betrekken bij de samenleving. Daarom willen we toe naar een nieuwe maatschappelijke dienstplicht. Dat kan bij Defensie, maar ook in de zorg, bij de politie of andere maatschappelijke organisaties. Op termijn gaat de maatschappelijke dienstplicht gelden voor alle jongeren, zowel jongens als meisjes. De nieuwe maatschappelijke dienstplicht leert jongeren dat samenleven een gezamenlijke opdracht is en versterkt de verbinding, het normbesef en burgerschap. Omdat de invoer in één keer niet mogelijk is starten we met een gefaseerde invoer voor jongeren die het meest gebaat zijn met een ervaring in het dienen van de samenleving.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.