Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. De vrouwen en mannen van onze krijgsmacht zetten zich elke dag opnieuw in om het hoogste offer te brengen voor de vrijheid van anderen, 75 jaar na de bevrijding van ons land. Een moderne krijgsmacht vraagt om een combinatie van hoogwaardig zwaar materieel en geavanceerde technologieën op het gebied van digitale oorlogsvoering.

Wij willen een langjarig groeipad, waarmee de uitgaven voor Defensie in 10 jaar tijd worden opgetrokken naar de NAVO-norm van 2% BBP. Daarom komt het CDA samen met de VVD en de SGP met een initiatiefwet om dit te waarborgen. Wij zijn voorstander van intensievere Europese defensiesamenwerking in de vorm van gemeenschappelijke missies en oefeningen, onderlinge samenwerking van eenheden en landen, taakverdeling van militaire capaciteit en gezamenlijke inkoop.

De grote waardering voor het zware werk van Defensie vraagt om een modern loongebouw en een goed salaris voor de militairen, betere kazernes en het beste materieel. We gaan op volle kracht voldoende personeel werven. Voor de continuïteit in aanschaf, onderhoud en vervanging van militair materieel willen wij de Europese afhankelijkheid van andere landen verminderen. Dit vraagt om investeringen in een krachtige en innovatieve Nederlandse defensie-industrie.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten moeten worden versterkt om Nederland te beschermen tegen de groeiende digitale en geopolitieke dreigingen uit landen als Rusland en China. De gezamenlijke huisvesting moet worden aangegrepen om voor de diensten een Cyberhub te creëren, waar het Defensie Cyber commando en het Nationale Cybersecurity Centrum deel van uitmaken en samenwerken.

Onze grote waardering voor de krijgsmacht geldt ook voor de veteranen die ons land hebben gediend. Wij willen meer mogelijkheden voor veteranen om hun kennis en ervaring in oorlogsgebieden te delen met de samenleving. De Invictus Games in ons land en landelijke en lokale vereteranendagen zijn een goede gelegenheid om de waardering voor veteranen zichtbaar te maken.

Coalitieakkoord 2021-2025 

In het coalitieakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode meer wordt geïnvesteerd in defensie. Een krachtige NAVO blijft de hoeksteen van de collectieve verdediging. De krijgsmacht wordt versterkt en de uitgaven worden fors verhoogd richting de drie grondwettelijke taken en internationale verplichtingen. De basis wordt op orde gebracht. Hiervoor moderniseert Defensie het loongebouw en het personeelsbeleid en werkt het achterstanden in materieel, ICT, voorraden en medische capaciteiten weg. Er wordt geïnvesteerd in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten), hierbij wordt gekeken naar een langjarig perspectief. Op EU-niveau wordt de samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke missies en oefeningen versterkt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.