Ons plan voor een eerlijke economie versterkt de basis voor de welvaart en het welzijn van de komende generaties. Iedere ondernemer weet dat de kost voor de baat uitgaat. Dat betekent dat we nu verstandig moeten investeren in de economie van morgen: in kennis, innovatie en duurzame groei. Het klimaatakkoord van Parijs is een doorbraak in het wereldwijde streven om de stijging van de temperatuur op aarde te beperken. Het CDA ziet het als een dure plicht deze doelstellingen te halen.

In eerste instantie heeft de Europese Unie namens de lidstaten harde toezeggingen gedaan voor een reductie van 40% in 2030. Die doelstelling is echter niet genoeg om ‘Parijs’ te halen. Daarom neemt het kabinet in Nederland maatregelen die ons land voorbereiden op een reductie van 49% in 2030 en zal zij zich in Europa sterk maken voor een verdere verhoging naar 55% in 2030.

Daarvoor wil het kabinet in aanvulling op het Energie akkoord uit 2013 aanvullende afspraken maken in een Klimaat- en energieakkoord. Door de doelstellingen op langere termijn vast te leggen wordt zekerheid geboden aan sectoren, medeoverheden en maatschappelijke organisaties. De maatregelen in het regeerakkoord worden gevat in een Klimaatwet.

Een duurzame toekomst vraagt om  investering in de economie  en infrastructuur van ons land. Om onze energievoorziening te verduurzamen zet het kabinet in op energiebesparing, CO2-reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Het CDA verwelkomt lokale initiatieven voor duurzame energie.

De maatregelen dit het kabinet daarvoor neemt zijn het vergroenen van de belastingen voor burgers en bedrijven. De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten. We vergroten het aanbod van kavels voor windenergie op zee en we verlengen de subsidieregeling voor energiebesparing bij sportverenigingen.

Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. Stapsgewijs zal ook de markt voor verduurzaming van de bestaande woningvoorraad op gang gebracht worden. Er komt een aparte regeling voor energiecoöperaties die het mogelijk maakt dat omwonenden makkelijker kunnen participeren in duurzame energieprojecten in hun directe omgeving.  Tot slot zal de verhuurdersheffing mede afhankelijk worden gemaakt van de investeringen in energiebesparing door de corporaties.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.