We hebben als Nederland een slagvaardig Europa nodig om onze belangen te beschermen en onze positie te versterken. In een wereld van onzekerheid en instabiliteit delen wij onze waarden met andere Europese landen. Het CDA kiest voor een sterker Europa.

Nederland is onlosmakelijk verbonden met de Europese Unie. Voor dit kabinet is de EU niet alleen een economische gemeenschap, maar ook een waardengemeenschap waarbij recht en vrijheid centraal staan. Over de rol van de EU vindt een herbezinning plaats. Aan de ene kant zijn er terreinen waar EU regels de eigen verantwoordelijkheid van de lidstaten onnodig inperkt; aan de andere kant zijn er thema’s waar een actievere rol van de EU is gewenst, omdat Nederland alleen de doelstellingen niet kan bereiken. Het kabinet hecht eraan dat Europese regels en genomen besluiten daadwerkelijk worden uitgevoerd en gehandhaafd.

Toetreding van nieuwe lidstaten wordt getoetst aan de hand van de Kopenhagencriteria. Gelet op de zorgelijke ontwikkelingen rond de mensenrechten en de rechtstaat streeft het kabinet naar een alternatieve vorm van samenwerking met Turkije.

Economische en monetaire stabiliteit is een van de kerntaken van de Europese Unie. Dit gaat over een gezamenlijke inzet voor groei, innovatie, duurzaamheid en een sterke munt, maar ook over de strijd tegen sociale dumping en belastingontwijking. We houden lidstaten aan gemaakte financiële afspraken en we trekken gezamenlijk op om onze internationale positie te versterken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.