In de geestelijke gezondheidszorg gaat het vaak om hele kwetsbare mensen. Juist in deze sector zijn de afgelopen jaren veel veranderingen doorgevoerd. In verschillende delen van het land wordt een duidelijke toename van problemen met verwarde mensen gemeld. Het CDA is bezorgd, en vraagt zich af of mensen met psychische problemen wel snel genoeg de zorg krijgen die ze echt nodig hebben. Voldoende geestelijke gezondheidszorg thuis en in de buurt is noodzakelijk. We willen daarom verder gaan met de maatregelen om mensen met een psychische stoornis zo veel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Ook willen we verder gaan met het bestrijden van stigmatisering.

Wachtlijsten
Dit kabinet wil de wachtlijsten in de GGZ verkorten. Als blijkt dat door de lopende afspraken deze aanpak onvoldoende werkt, nemen we zo nodig aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat op regionaal niveau, los van de regels, mensen toch snel geholpen kunnen worden. Met het beschikbare geld werken we in overleg met de verzekeraars en de GGZ-sector aan het versterken en opbouwen van de ambulante GGZ (zorg die buiten een instelling wordt verleend). Voor GGZ-cliënten die buiten een instelling wonen, moeten gemeenten, zorgaanbieders en verzekeraars werk gaan maken van zorg, ondersteuning, participatie, schuldaanpak, scholing en huisvesting van deze mensen. Ook met aandacht voor de omwonenden. Daarnaast zijn we van plan om met een wetsvoorstel te komen om de Wet langdurige zorg (Wlz) ook toegankelijk te maken voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben.

Crisiszorg
Het CDA wil dat in elke regio goede 24-uurs crisiszorg beschikbaar is. Deze kwetsbare mensen horen niet op straat rond te zwerven of onterecht in een politiecel te zitten. De rol van de familie in de geestelijke gezondheidszorg is heel belangrijk. Hun betrokkenheid kan worden vergroot en versterkt. Voor cliënten die op eigen verzoek willen worden opgenomen, (of na een gesprek met een professional) komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke opname. Dit helpt om crisissituaties te voorkomen en om politie en hulpdiensten te ontlasten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.