Nieuwkomers slagen er vaak onvoldoende in om met succes een volwaardige plaats te vinden in onze samenleving. We zien nog grote verschillen tussen de mensen die volop meedoen en anderen die sterk gericht blijven op het land van herkomst of geen werk vinden.


Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met je buren en het respect voor de waarden en tradities van de Nederlandse samenleving

Immigratie
Voor het opvangen van mensen die naar ons land komen wil het kabinet naar een systeem waarbij Nederland flexibeler kan reageren op schommelingen in de asielinstroom. Dat zorgt voor minder onrust en is effectiever dan het huidige systeem. Door de opvang, de asielprocedure en integratie meer als één proces en onder één dak te organiseren en de samenwerking in de keten te versterken kan veel winst worden geboekt. De IND krijgt extra capaciteit om procedures binnen de gestelde termijnen te laten verlopen en de stapeling van aanvragen zoveel mogelijk te voorkomen.
Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten Nederland zo snel mogelijk zelf verlaten.

Integratie
Integratie vraagt om wederkerigheid. Nieuwkomers hebben zelf de verantwoordelijkheid om te integreren in een samenleving die iedereen ook de kans biedt om daadwerkelijk mee te doen. Het kabinet investeert in het vergroten van die kansen door het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie uit te breiden en extra geld voor onderwijsachterstandenbeleid, primair onderwijs, effectieve inburgering en de bestrijding van laaggeletterdheid.


Het kabinet ziet het Nederlanderschap als iets om trots op te zijn en wat je moet verdienen door alles te doen om snel te integreren: de taal leren, het respecteren van onze wetten, het omarmen van de vrijheden en gelijkheden en het zoeken van werk. Voor asielzoekers met een grote kans op asiel en voor statushouders wordt al in de opvang begonnen met taalles. De taaleis wordt verhoogd.
Om te voorkomen dat nieuwkomers lang zijn aangewezen op een bijstandsuitkering, beziet het kabinet de mogelijkheid om bepaalde sociale voorzieningen meer activerend in te zetten. In dit plan ontvangen de gemeenten gedurende de eerste twee jaar de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de bijstand, waarbij de nieuwkomer deze voorzieningen in natura en met begeleiding en leefgeld krijgt aangeboden. Wanneer de statushouder zichzelf kan redden, kan hij eerder uitstromen. Maar wie daarin niet slaagt, stroomt in beginsel nog niet uit.

 
Nieuwkomers die verwijtbaar niet inburgeren, kunnen hun verblijfsstatus verliezen. Inburgeren is en blijft een plicht voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.