Het CDA investeert in onze infrastructuur om Nederland beter te verbinden. Het probleem is niet dat de ruimte schaars is, maar vooral ongelijk verdeeld. Krimp in de regio is het directe gevolg van de trek naar de stad en vooral de Randstad loopt daardoor steeds vaker tegen haar grenzen aan. We moeten af van het oude denkpatroon van de Randstad tegenover de rest van het land. De omslag in denken begint met de simpele vaststelling dat de regio nog volop ruimte heeft, die in de stad ontbreekt. Om te wonen én te werken. Het CDA is daarom bijvoorbeeld voorstander van de Lelylijn voor een betere ontsluiting van de regio’s in het Noorden om te wonen en werken. 

Het CDA zet in op slimme duurzame mobiliteit. Slim reizen is flexibel, effectief en duurzaam. Daarom moeten innovaties en nieuwe technologieën voor mobiliteit volop benut worden. Zo willen we Nederland mobiel en bereikbaar houden. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken.

Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor onze economie en transport. Landelijk en regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we in op innovatieve oplossingen, zoals de zelfrijdende auto, om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan. Het kabinet in in gesprek met de provincie Zeeland over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. 

Thuiswerken bleek in de coronacrisis veel voordelen te hebben. Het gaf thuis meer rust in de balans tussen het werk en de zorg voor elkaar. In het verkeer zorgde het bovendien voor minder files en uitstoot. Daarom stimuleren wij thuiswerken voor beroepen waarin dat mogelijk is. Afspraken over het combineren van kantoor- en thuiswerk en flexibele werktijden worden opgenomen in de cao’s.

Wij willen op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.

Na jaren van daling neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets en in de auto is een belangrijke oorzaak. Wij willen een strengere handhaving op hufterig verkeersgedrag en onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken.

 

Coalitieakkoord  2021-2025

In het coalitieakkoord is onder andere afgesproken dat wordt geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering van de infrastructuur voor OV, fiets, auto en water. Hierbij wordt gefocust op de grootste knelpunten uit de Integrale Mobiliteitsanalyse, verbindingen in de (economische) regio’s en N-wegen. Er worden middelen gereserveerd om op termijn de Lelylijn te kunnen aanleggen met medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen. Om de nieuwe woningen in de 14 verstedelijkingsgebieden en daarbuiten goed te kunnen ontsluiten en bereikbaar te maken per OV, fiets en auto wordt de komende 10 jaar in totaal €7,5 mrd toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Tevens wordt er structureel €1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid wordt een speerpunt in het beleid, onder andere via een reservering van 200 miljoen voor de verkeersveiligheid van rijk N-wegen. Betalen naar Gebruik wordt in 2030 geïntroduceerd voor alle automobiliteit, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. De Westerscheldetunnel wordt tolvrij vanaf 2030. Tot slot worden er afspraken gemaakt met het bedrijfsleven en overheden over het stimuleren van thuiswerken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.