Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden van de Nederlandse economie. Dat geldt voor de traditionele maakindustrie, als zeker ook voor de creatieve industrie. Toch blijven de investeringen in innovatie al jarenlang achter bij landen als Zweden, Denemarken en Duitsland.

Het CDA zou er daarom voorstander van zijn als het kabinet het Techniekpact en het Platform Bètatechniek voortzetten. En zal investeren in fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek en publiek-private samenwerking bij universiteiten en hogescholen, met focus op bèta en techniek. Er zal sterker worden gefocust op het topsectorenbeleid. Daarnaast verdient het MKB  een krachtigere rol in het innovatiebeleid. De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de innovatiekredieten voor het MKB worden uitgebreid. Ook de mainport-status van de regio Eindhoven wordt samen met de regio uitgewerkt.

Het CDA vindt dat een uitstekende digitale infrastructuur en snel internet  een basisvoorziening vormen voor een innovatieve economie. Daarom zal het kabinet de (grens)barrières voor digitaal ondernemerschap weg nemen en zich in Europa inzetten om te komen tot een Europese digitale markt.

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Deze coalitie vindt het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Het Nationaal Groeifonds wordt ingezet voor investeringen in projecten gericht op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het Topsectorenbeleid wordt gecontinueerd. Publiek-private samenwerking op het terrein van kennis en innovatie blijft een belangrijk onderdeel van het bedrijfslevenbeleid. Onze publieke investeringen worden verhoogd in kennis en innovatie door het instellen van een fonds voor onderzoek en wetenschap en een intensivering van de kennis- en innovatiepijlers in het Groeifonds.

In het coalitieakkoord is verder afgesproken dat de koers wordt gezet naar een kenniseconomie waarbij wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. De basis van onze kennisinstellingen en innovatieve ecosystemen wordt versterkt, zoals het ruimtevaartcluster bij ESTEC, en wordt gestimuleerd om in de regio en internationaal samen te werken. Innovatieve ‘startups’ en ‘scale-ups’ worden gestimuleerd waarbij wordt gericht op het missie gedreven innovatiebeleid op de drie grote transities: klimaat en energie, digitalisering en sleuteltechnologieën, en de circulaire economie. Ook wordt innovatie en investeringen in chips- en sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en quantum gestimuleerd en wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van klimaat neutrale technologieën.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.