Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Tot die tijd viel de jeugdzorg nog onder verschillende instanties, zoals Bureau Jeugdzorg, Justitie (als het om gedwongen jeugdzorg ging) of de Jeugd-GGZ. Het CDA heeft voor deze wetswijziging gestemd, omdat het goed is dat er één regisseur komt die zich met een jongere gaat bemoeien.

Het CDA vindt dat jongeren die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op goede jeugdzorg.
Als het thuis niet meer gaat moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur als dit in het belang van het kind is in een pleeggezin of een gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. Het kabinet zal samen met de sector het Actieplan Pleegzorg  uitvoeren om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen. Ook zal de jeugdwet worden geëvalueerd met daarbij nadrukkelijk aandacht voor de jeugd-GGZ. Knelpunten pakken we aan. We stellen de invulling hiervan vast in overleg met gemeenten en de sector en stellen hiervoor tijdelijk middelen beschikbaar als co-financier.

Voor het behoud van specialistische jeugdhulp kan regionale samenwerking noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om gezamenlijk in te kopen en bedrijfsprocessen en verantwoordingssystemen af te stemmen. Als gemeenten de noodzakelijk geachte samenwerking op deze terreinen niet zelf regelen, dan dwingt het Rijk dit af. Voor gecertificeerde jeugdinstellingen kunnen gemeenten kiezen voor een subsidierelatie.
Vroegtijdige signalering en open gesprekken over vermoedens van mishandeling en geweld krijgen binnen de meldcode meer aandacht in sociale wijkteams en de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling versterkt.

2018

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.