In regio’s waar de bevolking krimpt staan de economie, sociaal-maatschappelijke voorzieningen en daarmee de leefbaarheid van de samenleving onder druk. Dat is voelbaar: veel jongeren trekken weg, de school staat onder druk, de buurtsuper verdwijnt en de buslijn wordt als onrendabel opgeheven. Nederland raakt in onbalans.

Het CDA vindt dat het anders moet omdat voor ons heel Nederland telt. Door teruglopende leerlingenaantallen staan kleine scholen onder druk. Daarom wil het kabinet de regels voor fusies versoepelen door het schrappen van de fusietoets. Daarnaast komt er extra geld voor kleine scholen.

Met het oog op de werkgelegenheid en bereikbaarheid laat het kabinet de huidige verdeling van rechtbanken en gevangenissen ongemoeid. Er worden geen rechtbanken of gerechtshoven gesloten. Mocht er door een dalende vraag naar detentieplekken sluiting van een inrichting onverhoopt nodig zijn, dan zullen de gevangenissen gelegen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien.

Ook op gebied van infrastructuur worden er over betere aansluitingen van de hoofdwegen op provinciale en lokale verbindingen afspraken gemaakt met provincies en gemeenten. Het extra geld voor het openbaar vervoer wordt onder meer geïnvesteerd in meer verbindingen en betere benutting van het bestaand spoor en de verbetering van de veiligheid. En in de grensregio’s worden de aansluitingen met de buurlanden verbeterd.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.