Bij langdurige zorg aan ouderen, chronisch zieken of mensen met een beperking gaat het vooral om het bieden van kwaliteit van leven. In tegenstelling tot kortdurende zorg, hierbij gaat het vooral (soms letterlijk) om het weer op de been helpen van een patiënt. Langdurige zorg thuis is zwaar voor familie en mantelzorgers. Omdat mensen langer thuis blijven wonen, zien we dat ook de zorg in verpleeghuizen intensiever en zwaarder is geworden. Daarom investeert dit kabinet ruim 2 miljard euro in de ouderenzorg. Daarnaast komen er maatregelen en geld voor preventie en gezondheidsbevordering, innovatie, en meer aandacht voor de kwaliteit van leven.

Investeren in kwaliteit
Het CDA kiest in de langdurige zorg voor meer investeringen in de kwaliteit van de medewerkers. In verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een beperking staat de kwaliteit van leven voorop. Juist daarom willen wij het verzorgend personeel alle ruimte bieden om die zorg op een menselijke manier te bieden. Onnodige regels worden geschrapt, zodat het personeel alle aandacht op de zorg kan richten. Dit kabinet zal daarom samen met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders schrapsessies organiseren zodat er minder bureaucratie en minder regels komen. Samen met gemeenten zullen we ook een schrapsessie organiseren met vrijwilligers en mantelzorgers.

Wij willen de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal inzetten, voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten. Digitaal ondersteunde zorg kan daarbij gericht ingezet worden om de verspreiding van innovatieve werkwijzen (eHealth) te bevorderen, zowel thuis als in het verpleeghuis. Dit kabinet stelt hiervoor 40 miljoen euro beschikbaar, daarna 5 miljoen per jaar.

Ouderenzorg
Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is, ook voor gesprekken rond levensvragen en zingeving en het naderende levenseinde. We worden allemaal ouder en dat doen we het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun voor hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal.

Het CDA vindt dat wanneer het thuis niet meer gaat ouderen moeten kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis. Daarom stelt dit kabinet structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de nieuwe normen voor goede zorg. Er wordt hard aan gewerkt om te zorgen dat nu en in de toekomst voldoende goed opgeleide zorgprofessionals beschikbaar zijn. Het werken aan kwaliteitsverbetering vraagt ook om een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dit moet ook echt leiden tot een aantoonbare verbetering van de kwaliteit. Bestuurders worden daarop beoordeeld. De nog lopende plannen (Wlz) ter grootte van 188 miljoen euro worden structureel teruggedraaid.

Gehandicaptenzorg
Het ‘kwaliteitskader gehandicaptenzorg’ biedt een goede basis voor een verbetering van de gehandicaptenzorg. Het is belangrijk dat voor iedereen die dat nodig heeft een goede plek in een instelling beschikbaar is, of gevonden wordt. Ook voor kinderen met een verstandelijke beperking of een gedragsstoornis. Voor kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking kijken we hoe we meer maatwerk kunnen organiseren. Dat doen we mede op basis van ervaringen van ouders.

Daarom investeert dit kabinet extra in onafhankelijke cliëntondersteuning. Daarbij wordt de cliënt op weg geholpen op verschillende levensgebieden (waaronder maatschappelijke ondersteuning, zorg, inkomen en werk). Dit gebeurt in overleg met gemeenten en zorgkantoren, die deze functie moeten organiseren. Het kabinet stelt hiervoor 55 miljoen euro beschikbaar, daarna 10 miljoen per jaar. Ook gemeenten worden verder gestimuleerd met woningcorporaties afspraken te maken over voldoende en passende woonruimte. Daarbij moet bijzondere aandacht komen voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en doorstroming. We komen nog met een voorstel voor de organisatie en financiering van beschermd wonen op basis van het rapport-Dannenberg.

Het pgb blijft in alle zorgwetten verankerd. Momenteel lopen er verschillende initiatieven rondom persoonsvolgende bekostiging en een integraal pgb. We wachten de resultaten af en nemen maatregelen op basis van die uitkomsten.

TK21
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.