In de eerlijke economie kiezen we voor bedrijven en ondernemers, die in de ontwikkeling en productie van goederen of dienstverlening daadwerkelijk iets toevoegen aan onze samenleving. Het kloppende hart van deze sectoren wordt gevormd door kleine ondernemers en familiebedrijven; het mkb.

Zij zorgen voor ruim 70%  van de banen in ons land, zijn een bron van innovatie en kennen een sterke lokale of regionale inbedding.

Ondernemers die met hard werken voor eigen risico een zaak hebben opgebouwd, hebben vanzelf meer oog voor de lange termijn en de belangen van hun eigen medewerkers. Zij vormen een team met elkaar. Daarom bieden wij deze ondernemers meer ruimte hun zaak op te zetten en uit te bouwen, door minder regels te stellen en het voor deze bedrijven eenvoudiger te maken om personeel in dienst te nemen.

Economische opgaven doen zich steeds meer voor op regionaal niveau en ze verschillen per regio. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen moeten gemeenten en provincies hier effectief en flexibel op kunnen inspelen. Daarvoor hebben de decentrale overheden meer speelruimte nodig om kennisinstellingen, ondernemers en onderwijsorganisaties in positie te brengen om hun regio economisch te laten bloeien. Ook hier geldt voor de Haagse politiek: obstakels wegnemen en meer regelvrije ruimte voor experimenten.

Kredietunies

In 2013 hebben Eddy van Hijum en Agnes Mulder een wetsvoorstel voor kredietunies ingediend. Dit initiatief hebben wij genomen om meer groei mogelijkheden aan ondernemers te bieden. De kredietunie maakt  financiering voor en door ondernemers door middel van een coöperatie mogelijk. Het CDA wil met deze wet nieuwe initiatieven voor ondernemingsfinanciering, in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), ruimte geven. Het voorstel is door de beide Kamers aangenomen en sinds 1 januari 2016 van kracht.

Regeldruk

Het CDA wil minder administratieve lasten voor ondernemers. Ondernemers zijn heel belangrijk voor de economie: ze zorgen voor werkgelegenheid en groeiende welvaart.

Late betalingen

Op tijd betalen is normaal, maar helaas niet vanzelfsprekend. Grote bedrijven wachten veel te lang met het betalen van hun rekeningen waardoor het MKB daar de dupe van is. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan en kunnen daardoor zelf minder investeren. Daarom hebben Agnes Mulder en Ondernemend Nederland een initiatiefnota geschreven over te late betalingen van het grootbedrijf aan het kleinbedrijf. In het voorstel pleiten wij voor een wettelijk vastgelegde rente van 8% voor mkb'ers en zzp'ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald. De Tweede Kamer heeft ons voorstel met een ruime meerderheid aangenomen. 

MKB in de regio

Ook op andere onderwerpen zet het CDA zich in voor het MKB. Voorbeelden zijn innovatie, economische groei, aanbestedingen, het vestigingsklimaat en de kansen en problemen in de grensregio’s. Wat ons betreft krijgen Regionale ontwikkelingsmaatschappijen naast een financieringstak ook een ontwikkelingstak om midden- en kleinbedrijven te adviseren over automatisering, innovatie, internationalisering en de verbinding met kennisinstellingen. 

 

Coalitieakkoord 2021-2025

Het coalitieakkoord richt zich specifiek richt op het midden- en kleinbedrijf, iets wat het CDA zeer positief vindt. Het groei- en innovatief vermogen van mkb-ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen. Om de loondoorbetaling bij ziekte te verbeteren, richt de re-integratie zich in het tweede jaar -in lijn met het SER-advies- in principe op het tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt. Het wetsvoorstel om late betalingen tegen te gaan staat niet in het coalitieakkoord, deze wet ligt al in de Tweede Kamer en wordt binnenkort behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.