We moeten ook de groene ruimte buiten de stad beschermen. Daarom zal dit kabinet inzetten op het beschermen van belangrijke open ruimtes zoals het Groene Hart, de Waddenzee en de Veluwe. Dat zal een belangrijk onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid blijven.

Ook de uitvoering van het Deltaprogramma wordt voortgezet. Meer dan ooit zal daarbij de nadruk worden gelegd op klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.

Het CDA spant zich in voor herstel en behoud van de Nederlandse natuur. Daarvoor zal dit kabinet komen met de oprichting van één beheerautoriteit voor de Waddenzee. Ook zal het kabinet een vergelijkend onderzoek uitvoeren naar manier waarop EU-lidstaten de verschillende richtlijnen (NEC-richtlijn, Kaderrichtlijn Water, Vogel- en habitat Richtlijn, etc.) hebben geïmplementeerd.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.