Ons pensioen is niet slechts een financiële aangelegenheid, het waarborgt de solidariteit tussen verschillende generaties in onze samenleving. Na jaren overleg hebben de sociale partners een akkoord bereikt, het CDA steunt dit en vindt het een goede zaak dat dit akkoord wordt uitgewerkt in een wet. Wij vinden het belangrijk dat deelnemers en gepensioneerden zelf de keuze maken om over te stappen. Het pensioenstelsel blijft een nationale verantwoordelijkheid en wordt tegen lage kosten uitgevoerd. Wij blijven aandringen op een goede regeling voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook voor zelfstandigen moet het eenvoudiger en vanzelfsprekender worden om een pensioen op te bouwen.

Deeltijdpensioen


We introduceren een recht op deeltijdpensioen, waarmee je vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd minder kunt gaan werken. Werknemers en werkgevers maken hierover per sector afspraken in de eigen cao’s.

Jongeren


Wij willen een duidelijke stem voor jongeren in het politieke debat over hun eigen toekomst. Jongeren moeten beter worden vertegenwoordigd in adviesraden als de SER en maatschappelijke instellingen als woningcorporaties en pensioenfondsen.  

Coalitieakkoord 2021-2025


In het coalitieakkoord is afgesproken dat het pensioenakkoord wordt uitgevoerd voor een goed en fatsoenlijk pensioen voor alle generaties. De Wet Toekomst Pensioen wordt in behandeling genomen. 


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.