Veel ouderen, maar ook veel jongeren maken zich terechte zorgen over hun pensioen. Ons stelsel blijkt minder zeker dan we altijd dachten, ook omdat we allemaal steeds ouder worden. De economische crisis, de bankencrisis en het beleid van de Europese Centrale Bank om de rente zeer laag te houden, hebben grote schade aangericht in het vertrouwen in ons pensioen.

In de afgelopen jaren zijn veel pensioenen niet geïndexeerd en voor de komende periode dreigen zelfs kortingen. Dit raakt in het bijzonder onze ouderen, niet alleen financieel maar juist ook emotioneel. Ze voelen zich alleen gelaten, zonder perspectief op herstel. Om het vertrouwen in het pensioenstelsel te herstellen, moeten we de risico’s onder ogen zien en van een passend antwoord voorzien. We willen het goede behouden en het stelsel versterken en toekomstbestendig maken.

Een solide stelsel
Voor ons staat voorop dat ons pensioenstelsel een Nederlandse zaak is en onder geen beding een Europese aangelegenheid. Onze pensioenen zijn opgebouwd door werknemers en werkgevers en alleen zij kunnen hierover beslissen. In de tweede plaats kiezen wij voor het behoud van de solidariteit tussen generaties als kernwaarde onder ons pensioenstelsel. Hieruit volgt een verplichting voor alle werknemers van een bedrijf of een bedrijfstak om mee te doen aan een pensioenregeling. Daarom kiezen wij ervoor dat ZZP'ers alleen de volledige zelfstandigenaftrek krijgen als zij een minimumbedrag opzij leggen voor hun eigen pensioenvoorziening. Die aftrek was ooit bedoeld om tegemoet te komen aan de extra kosten van het ondernemerschap en dus moet die daar ook aan worden besteed. Dat creëert het broodnodige gelijke speelveld tussen werkenden met verschillende contractvormen. Daarnaast vinden wij dat een pensioen alleen een echt pensioen is als je ook een dekking hebt voor arbeidsongeschiktheid en overlijden. Op die manier delen we met elkaar de risico’s, wordt iedereen beschermd bij arbeidsongeschiktheid en overlijden en behoudt iedere werknemer aanspraak op een pensioen, hoe oud iemand ook wordt. Deze collectiviteit en solidariteit bieden ook een belangrijk schaalvoordeel bij het beleggen.

Noodzaak tot verandering
De verbetering van het stelsel zit in de keuze voor een meer persoonlijk pensioen waarbij veel beter inzichtelijk is wat iedere deelnemer aan het eind van de rit overhoudt. Dat persoonlijke pensioen is ook overdraagbaar naar een ander fonds, als je van baan verandert. Wij willen meer maatwerk mogelijk maken door voor jongeren die nog een langere spaarperiode voor de boeg hebben meer risico’s toe te staan, terwijl bij ouderen juist wordt gekozen voor zekerheid en stabiliteit.

Ook willen we dat het onder voorwaarden mogelijk wordt dat mensen bij uitkering van het pensioen kunnen kiezen in uitgaven voor hun pensioen, het eigen huis of uitgaven voor pensioen en zorg. Tenslotte kunnen pensioenfondsen veel duidelijker communiceren met deelnemers, ook ten aanzien van de eigen kosten.

De Europese Centrale Bank terug naar zijn leest
Wij zijn ronduit bezorgd over de gevolgen van het huidige beleid van de Europese Centrale Bank op ons pensioenstelsel. Per maand koopt de ECB voor 80 miljard aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties op. Dat was nooit de bedoeling bij de oprichting van de bank en dit beleid kent enorme risico’s en gevolgen, waardoor spaarders en gepensioneerden direct worden geraakt. Aangezien de Nederlandse pensioenfondsen meer dan de helft van al het pensioenvermogen in de eurozone bezitten wordt juist ons land het hardst getroffen. We moeten deze kwestie in Europa agenderen in een stevig pleidooi om vast te houden aan de bedoeling van het verdrag van Maastricht om geen monetaire financiering toe te staan.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.