Een veilig land vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Daarom zullen wij in de komende jaren meer investeren in politie. We willen een daadkrachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad en we steviger opkomen voor de rechtsstaat en voor overheidspersoneel in de vuurlinie.

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen. Terrorisme, georganiseerde misdaad en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Dit kabinet wil een effectieve en harde aanpak op dit terrein.

De nationale politie krijgt meer geld, ook voor meer agenten in de wijk en rechercheurs. De diversiteit binnen de politie wordt vergroot. Ook wordt er aandacht besteed aan vrijwilligers bij politie en brandweer, het kabinet steunt hen.

Op het terrein van cybersecurity moeten we een forse inhaalslag maken. De kwetsbaarheid van de samenleving op het gebied van zowel cybercrime als -terrorisme is bijzonder groot. Het kabinet gaat extra investeren in cybersecurity, in extra capaciteit en deskundigheid binnen de overheid. Zeker ook bij Defensie en politie wordt geïnvesteerd in mensen en middelen om zo onze digitale beveiliging van Nederland te versterken.

Het kabinet gaat investeren in het Team Internationale Misdrijven. Dit kan worden gebruikt om expertise van buiten de politie aan te trekken, bijvoorbeeld personeel dat ervaring heeft met opsporing van internationale misdrijven, specifieke vreemde talen beheerst en digitale experts.

Het kabinet ondersteunt de inzet van vrijwilligers bij politie en brandweer. Om te voorkomen dat het aantal politievrijwilligers afneemt wordt gezamenlijk met de politie, politievakorganisaties en de landelijke organisatie politievrijwilligers gewerkt aan landelijk beleid voor vrijwilligers met betrekking tot rechtspositie, werkzaamheden, werving en opleiding.

De Wet normering topinkomens wordt ook bij de politie gehandhaafd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.