Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want alleen in een veilige en rechtvaardige samenleving kunnen we echt vrij zijn. Veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, die beschermt en alert optreedt tegen onrecht, overlast en criminaliteit. Maar een veilige samenleving vraagt ook om een grotere weerbaarheid van burgers en bedrijven in het voorkomen van criminaliteit. De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. 

In de strijd tegen ondermijnende criminaliteit investeren wij meerjarig in de capaciteit en kwaliteit van politie, het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. We halen het verbod op constitutionele toetsing uit de Grondwet. Wij kiezen niet voor een uitgebreide toetsing maar geven de voorkeur aan een geconcentreerde toetsing door een Hof. 

 

Coalitieakkoord 2021-2025

We zetten meer in op maatschappelijk effectieve rechtspraak en herstelrecht; laagdrempelige alternatieve geschillenbeslechting en ‘mediation’. We beperken het aantal juridische procedures die de overheid voert tegen burgers en we bevorderen dat rechterlijke uitspraken meer worden gepubliceerd.

Ondermijnende criminaliteit wordt aangepakt door een versterking van en forse investering in de justitie- en veiligheidsketen, van wijkagent en recherche tot rechtspraak.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.