Voor heel veel mensen is het eigen gezin en de familie waarvan we deel uit maken het belangrijkste in het leven. Dat is heel gewoon. In onze gezinnen en families zorgen we voor elkaar, staan we altijd voor elkaar klaar en helpen we elkaar als dat nodig is.

Het gezin is voor ons elke relatie waar mensen voor elkaar kiezen om samen door het leven te gaan, waar kinderen veilig opgroeien en leren delen en samenleven met anderen. 

Wij geloven dat als het onze families en gezinnen goed gaat, het goed gaat met Nederland. Daarom is het CDA dé familiepartij in politiek Den Haag. 

1. Tijd voor elkaar

Jonge gezinnen met kinderen zitten in het spitsuur van het leven. Je gezin, je werk en soms ook nog de zorg voor ouders of grootouders vragen veel van je tijd. En dan wil je ook nog tijd overhouden voor vrienden of ontspanning. Het CDA ziet dat en heeft voorstellen voor meer flexibele werktijden en een langer ouderschapsverlof (ook voor vaders). Zo bieden we gezinnen meer tijd voor elkaar.

2. Belang van kind bij scheiding voorop

Als partners uit elkaar gaan is dat erg voor iedereen, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Om voor deze kinderen grotere problemen te voorkomen willen wij dat bij elke scheiding met kinderen een mediator wordt aangesteld. Bij langdurige echtscheidingsprocedures willen wij een bijzonder curator, die opkomt voor de belangen van de kinderen. 

3. Waarden en normen

Thuis leren kinderen samenleven met anderen. Ze leren de normen en waarden die ze later nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan. Helaas krijgen niet alle kinderen die opvoeding. Daarom willen wij goede hulp voor probleemgezinnen, meer aandacht voor burgerschap op school en een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren. 

4. Aansprakelijkheid

Als jongeren op het slechte pad belanden, moeten we als samenleving snel ingrijpen. Dat doet de politie en de jeugdzorg, maar ook ouders houden een grote verantwoordelijkheid. Wij steunen initiatieven waarbij ouders worden geconfronteerd met het gedrag van kinderen en willen de aansprakelijkheid van ouders voor schade of vandalisme door minderjarige kinderen uitbreiden. 

5. Lagere lasten voor gezinnen

Wij kiezen bewust voor lagere lasten voor gezinnen, omdat we weten dat een gezin met kinderen vaak al duur genoeg is. Kinderen moeten naar school, naar sport en naar een verjaardag. Het kost allemaal geld. Wij trekken extra geld uit voor lagere belastingen, een hogere kinderbijslag en meer koopkracht voor gezinnen. 

6. Terugkeer basisbeurs

Het huidige kabinet heeft de basisbeurs voor studenten afgeschaft. Wie wil leren, moet maar lenen. Voor veel gezinnen wordt studeren zo een kostbare zaak en de eerste cijfers laten zien dat vooral kinderen met minder rijke ouders afzien van doorleren. Wij vinden dat verkeerd. Iedereen moet de kans krijgen om iets van zijn leven te maken. Daarom schaffen wij het leenstelsel weer af en keert de basisbeurs terug. 

7. Mantelzorgvergoeding

In veel families zorgen de kinderen naast hun eigen gezin ook voor ouders of grootouders. Dat doen mensen uit zichzelf, vaak ook langdurig en intensief. Die zorg is voor ouderen heel vertrouwd en voor ons allemaal onvervangbaar. Het CDA waardeert en ondersteunt mantelzorgers. En wij bieden een mantelzorgvergoeding voor mensen die minder gaan werken om te kunnen zorgen voor een naaste. 

8. Lagere zorgkosten

Veel gezinnen maken zich zorgen over de stijgende kosten in de zorg. In minder dan tien jaar tijd is het eigen risico meer dan verdubbeld en zijn het aantal eigen bijdragen fors gestegen. Dat gaat om veel geld, zeker voor ouderen en chronisch zieken. Daarom verlagen wij het eigen risico met 105 euro. Het bezoek aan de huisarts, en specialistische hulp voor kinderen blijven buiten het eigen risico. 

9. Sparen en schenken

Wij vinden het niet eerlijk dat mensen veel belasting moeten betalen over hun spaargeld, zeker nu de rente zo laag is. Daarom verhogen wij de vrijstelling voor spaargeld naar 30.000 euro per persoon. Ook maken wij het makkelijker voor ouderen om geld te schenken aan jongeren voor bijvoorbeeld de aankoop van een huis. 

10. Zondag familiedag

In de drukke tijd waarin we leven, ben je vaak meer tijd kwijt aan werk en andere verplichtingen dan aan je gezin. Dat knaagt en dan wil je dat anders. Daarom vindt het CDA het vertrouwde idee van één rustdag in de week zo belangrijk: de zondag familiedag. De een gaat naar de kerk, de ander wil sporten, familie bezoeken of helemaal niets doen. De zondag familiedag is een dag voor elkaar!

11. Beter onderwijs

Een goede opleiding is de beste start voor elke jongere. Daarom investeren wij in beter onderwijs, op alle niveaus. Wij willen meer conciërges en klassenassistenten om leraren meer ruimte te geven om les te geven en zelf te blijven leren. En wij willen meer waardering voor het echte vakonderwijs in het (V)MBO. Daar worden de vakmensen opgeleid, die we morgen net zo hard nodig hebben als de hogere opleidingen.

12. Armoede en werk

Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is flink gestegen. Wij bieden gezinnen gerichte hulp om uit de problemen te komen en ook deze kinderen een goede start te bieden. Maar in deze tijd hebben ook veel middenklasse gezinnen zorgen over hun inkomen of hun baan. Wij willen dat de vaste baan weer de norm wordt, door de verschillen tussen vaste en flexibele contracten te verkleinen. Dat biedt meer rust en zekerheid. 

13. Minister van familie en gezin

Wij zijn dé familiepartij van Nederland. Onze plannen voor families en gezinnen zijn ambitieus. Om dat te onderstrepen willen wij in het nieuwe kabinet een aparte minister voor familie en gezin. Die minister gaat ervoor zorgen dat onze families en gezinnen in Den Haag permanent de aandacht krijgen die ze verdienen!

14. Bouwen voor gezinnen

De woningmarkt zit op slot. Dit treft veel jongeren en starters, die geen eerste huis kunnen vinden om op zichzelf te gaan wonen. Maar ook jonge gezinnen trekken steeds vaker weg uit de stad omdat er geen geschikte en betaalbare woningen zijn. Wij bouwen meer woningen, zowel in de huur- als koopsector.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.