In de zorg draait alles om het vertrouwen dat mensen in een kwetsbare fase - door ziekte of ouderdom - in goede handen zijn van toegewijde verpleegkundigen en artsen, die bij alles wat ze doen de zorg voor de patiënt voorop stellen. Omdat we allemaal steeds ouder worden, wordt ook de zorg voor elkaar steeds belangrijker; in de familie of in kleinschalige voorzieningen in de buurt. Wij stimuleren deze nabije zorg en ondersteunen mantelzorgers in het zware werk dat ze doen.Bij alle veranderingen in de zorg moeten en mogen ouderen, chronisch zieken en gehandicapten altijd kunnen blijven vertrouwen op de zorg die ze nodig hebben. Dat is geen gunst, maar een oprechte en blijvende solidariteit met mensen die het vaak al moeilijk genoeg hebben.

 

Ben jij het hiermee eens?

Blijf op de hoogte
Vind jij omzien naar elkaar en zorgen voor elkaar ook zo belangrijk?

In het regeerakkoord maken wij deze keuzes voor de zorg:

Kwaliteit van zorg

Zorg

Het kabinet zet in op goede zorg voor iedereen op het juiste moment en op de juiste plek. De grote veranderingen in de zorg hebben in de afgelopen jaren veel gevraagd van alle betrokkenen. Daarom voert het nieuwe kabinet geen grote hervormingen door, maar wel verbeteringen waar dat nodig is. Met gerichte maatregelen wordt de last van de stapeling van eigen betalingen en administratieve lasten in de zorg teruggebracht.

Het kabinet wil meer aandacht voor de kwaliteit van leven. Daarom wordt meer ingezet op preventie, innovatie en het afbouwen van onnodige en ondoelmatige zorg. In een nationaal preventie akkoord worden met patiëntenorganisaties, zorgprofessionals en maatschappelijke partners afspraken gemaakt over het bevorderen van gezond leven en het terugdringen van ongezonde zaken als roken en problematisch alcoholgebruik.

Het CDA wil de ontwikkeling naar een rookvrije generatie stimuleren. Ouders hebben daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie voor hun kinderen. Daarom hebben we onder meer gepleit voor een voorlichtingscampagne voor ouders die roken in het bijzijn van kinderen, zoals in de auto of thuis.

Zorg in de regio

Goede zorg dichtbij in de buurt is voor steeds meer Nederlanders steeds minder vanzelfsprekend. Met name buiten de Randstad horen we negatieve berichten over sluiting van ziekenhuisafdelingen, huisartsenposten, avond- nacht- en weekenddiensten van apothekers en spoedeisende hulpposten. Dat moet stoppen. Daarom wil het CDA de zorg in de regio te versterken.

Het CDA vindt dat iedereen in Nederland recht heeft op zorg die beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar is. Met name in de regio is dat een grote uitdaging. De voorbeelden komen iedere keer uit een andere regio, maar de vraag blijft hetzelfde: hoe houd je deze zorg bereikbaar en betaalbaar? Dat is ook van groot belang voor de leefbaarheid. Het wordt hoog tijd dat daarin de regie wordt gepakt.

Het Kabinet gaat de zorgbehoefte per regio goed in kaart brengen. Zodat duidelijk wordt per provincie wat de zorgbehoefte is en inwoners altijd de juiste zorg dicht in de buurt hebben. Ook zal de minister voor Medische zorg meer regie gaan nemen als het gaat om streekziekenhuizen die in zwaar weer verkeren om daar eerder te kunnen ingrijpen.

Mantelzorgers

Het kabinet gaat afspraken maken met de gemeenten voor een betere ondersteuning van mantelzorgers. Hun werk is van onschatbare waarde, maar voor veel mantelzorgers is de druk te hoog. De afspraken gaan over een beter aanbod van respijtzorg, dagopvang en goede communicatie.

Mensen met een beperking

Het kabinet zet zich in voor mensen met een handicap of beperking. Het doel is dat zij via maatwerk of algemene voorzieningen zoveel mogelijk mee kunnen doen in onze samenleving. De uitwerking van het VN-verdrag voor mensen met een handicap is hierbij een belangrijk instrument.  

Schrapsessies

De regeldruk in de zorg kan en moet naar beneden. Daarom gaat het kabinet samen met zorgaanbieders, zorgverleners, verzekeraars en toezichthouders ‘schrapsessies’ houden om onnodige regels te schrappen. Ook met de gemeenten organiseert het kabinet een ‘schrapsessie’ voor het verminderen van regels voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Medisch-ethisch

Het kabinet gaat heel zorgvuldig om met eventuele beleidsveranderingen op medisch-ethisch terrein. Zeker als het gaat om vraagstukken rond leven en dood bestaan er in de samenleving en in de politiek fundamentele verschillen van opvatting. Dat geldt ook voor de partijen die samen het nieuwe kabinet gaan vormen. Juist daarom vraagt dit om een respectvolle manier om met deze verschillen om te gaan.

In het debat over ‘voltooid leven’ zal het kabinet de aanbevelingen van het manifest ‘waardig ouder worden’, alsook de aanbevelingen van de commissie-Schnabel ter hand nemen. Daarnaast wordt een onderzoek gedaan naar de omvang en de omstandigheden van de groep mensen, voor wie de huidige euthanasiewetgeving te weinig hulp biedt. Op basis van dit onderzoek zal het kabinet nader bezien wat haar te doen staat en kan de Tweede Kamer zelfstandig besluiten over initiatiefwetgeving.

Betaalbare zorg

Om de kosten voor de zorg in de hand te houden worden nieuwe afspraken gemaakt met ziekenhuizen, instellingen en zorgprofessionals. Het is aan de sector zelf om deze afspraken in de praktijk te realiseren. Er komen extra maatregelen om de inkoop van genees- en hulpmiddelen in de hand te houden, met name door een scherpere inkoop. De bijbetalingen voor medicijnen worden gemaximeerd op 250 euro.

De inspraak van verzekerden en patiënten op het beleid van de zorgverzekeraar en de zorgaanbieders wordt wettelijk vastgelegd. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om in de wirwar van zorgpolissen meer inzicht te bieden door het aanbod van standaard-polissen. Dat maakt de keuze voor een goede polis eenvoudiger en voorkomt dat verzekeraars dezelfde polissen aanbieden tegen verschillende prijzen.

Zorg voor ouderen

Ouderenzorg

Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Het gaat om liefdevolle en waardevolle zorg, die veelal op kleine schaal kan worden georganiseerd. Wij willen dat er voor ouderen voldoende aandacht is,  dat we eenzaamheid tegengaan en ook aandacht hebben voor gesprekken rond levensvragen en zingeving in de laatste fase van het leven.

Ouderen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis, voor hen zelf en voor de mensen die voor hen zorgen. De aanbevelingen uit het manifest ‘waardig ouder worden’ , ook onderschreven door het CDA, worden uitgevoerd. Er komt extra geld voor een goede ondersteuning en doorverwijzing van ouderen.

Ook ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven rekenen op goede zorg in een verpleeghuis, waar elke dag veel zorgverleners met hart en ziel werken. Het kabinet investeert structureel 2,1 miljard in de kwaliteit van deze zorg en voor voldoende goed opgeleid personeel. Deze kwaliteitsverbetering vraagt om een andere manier van werken: kleinschalig, vraaggericht, innovatief en met meer vertrouwen en minder regels voor de zorgprofessional.

Voor ouderen met een beetje spaargeld wordt de vermogensinkomensbijtelling verlaagd van 8% naar 4%. Hierdoor hoeven ouderen minder hun spaargeld op te maken als ze in een verpleeghuis terecht komen.

De bestuurders in de ouderenzorg worden beoordeeld op de daadwerkelijke verbetering van de kwaliteit in hun instelling.

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een groeiende zorg in onze samenleving. Het kabinet gaat met gemeenten en maatschappelijke organisaties succesvolle projecten uitwisselen en de aanpak van eenzaamheid op lokaal niveau bevorderen.

Overige onderwerpen

Vaccinaties

Ouders moeten beter worden voorgelicht over het belang van vaccinaties voor hun kinderen. Er gaan steeds meer spookverhalen rond over inentingen, waardoor sprake is van een dalende vaccinatiegraad. Om kinderen zo goed mogelijk te beschermen tegen gevaarlijke ziektes, zet het kabinet in op extra voorlichting.

Q-koorts

Als erkenning voor de grote gevolgen van de uitbraak van de Q-koorts stelt het kabinet extra geld beschikbaar om mensen met langdurige klachten goed te kunnen ondersteunen, adviseren en begeleiden.

Kindertelefoon

Het kabinet gaat kijken of voor specifieke voorzieningen als de Kindertelefoon een landelijke of bovengemeentelijke oplossing moet komen om zo de specifieke kennis en expertise van dit soort voorzieningen te behouden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.