Vervoer van goederen over het water en spoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van het toenemende transportverkeer op de weg en het beperken van de uitstoot. Goede wegverbindingen zijn van groot belang voor onze economie en transport. Landelijk en regionaal pakken we knelpunten aan en zetten we in op innovatieve oplossingen, zoals de zelfrijdende auto, om de doorstroming te vergroten en files tegen te gaan. Met de provincie Zeeland loopt het gesprek over het tolvrijmaken van de Westerscheldetunnel per 2025.  

 

Coalitieakkoord 2021-2025

De transport- en logistiek sector is van economisch belang voor Nederland. In het regeerakkoord is afgesproken dat het verplaatsen van goederenvervoer van de weg naar spoor en water wordt gestimuleerd. Voor de transportsector is goed onderhoud van de infrastructuur van groot belang. Er wordt structureel €1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en

onderhoud van onze wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen en voor het onderhoud

en renoveren en vervangen ervan in de toekomst, ook met het oog op de verkeersveiligheid. De Westerscheldetunnel wordt in 2030 tolvrij.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.