Op het gebied van de veehouderij komt het CDA in de eerste plaats op voor de belangen van gezins- en familiebedrijven. Voor de boer zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee hij werkt. Bij veel politieke partijen ontbreekt de aandacht voor de strategische waarde van een sterke agrarische sector. Wij kiezen voor een gezonde toekomst voor de landbouw in ons land. Wat de sector daarvoor nodig heeft is een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten.

Weinig andere sectoren hebben in de afgelopen jaren zoveel milieuwinst geboekt in het terugdringen van de uitstoot en de ontwikkeling van nieuwe duurzame technieken. Wij zetten de modernisering en innovatie van de veehouderij voort, bijvoorbeeld door via stalaanpassingen emissies verder te beperken. Het is belangrijk dat de sector zelf deze innovatie omarmt om de duurzaamheidsdoelen te behalen. Ook hier moeten overheid en ketenpartners bijdragen om de transformatie van deze belangrijke economische sector mogelijk te maken. Boeren kunnen dit niet alleen.

Ook de boeren leveren een bijdrage aan de stikstofreductie. Boeren die vrijwillig stoppen worden hiervoor gecompenseerd. Wij zijn tegen gedwongen onteigening en willen de bestaande budgetten voor uitkoopregelingen ook openstellen voor verduurzaming van de stallen en productiemethoden, als daarmee voor hetzelfde geld betere resultaten kunnen worden geboekt. Wij verruimen de mogelijkheden voor boeren om te participeren in duurzaam landschaps- en natuurbeheer.

Het bestaande jongeboerenfonds biedt de komende generaties boeren zicht op een solide toekomst voor hun familiebedrijf. De huidige regelingen zijn te bureaucratisch en worden nog onvoldoende benut. Wij willen de aanvraag vereenvoudigen en meer toespitsen op de behoeften van jonge boeren zelf.

Het CDA is tegen megastallen die gerund worden door zetbazen van grote concerns. Wij zijn niet tegen schaalvergroting, als het maar op een duurzame manier gaat. Schaalvergroting moet geen doel op zich zijn. Het gebruik van antibiotica in de veehouderij moet sterk worden verminderd. Beslissingen over de vestiging of uitbreiding van bedrijven moeten op lokaal en regionaal niveau worden genomen.


TK21

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.