Wij zetten de modernisering en innovatie van de veehouderij voort, bijvoorbeeld door via stalaanpassingen emissies verder te beperken. Het is belangrijk dat de sector zelf deze innovatie omarmt en de verantwoordelijkheid neemt om de duurzaamheid- en dierenwelzijn doelen te behalen. Ook hier moeten overheid en ketenpartners bijdragen om de transformatie van deze belangrijke economische sector mogelijk te maken. Boeren kunnen dit niet alleen. Het CDA wil in Europees verband afspraken maken over verdere beperkingen aan het vervoer van dieren. Daarbij hoort ook een sluitend controle- en sanctiesysteem om misstanden met diertransporten terug te dringen. Ook willen we dat het aantal dieren dat omkomt bij stalbranden verminderen. Daarnaast zal het kabinet voortvarend aan de slag moeten met het advies Remkes voor perspectief voor boeren, tuinders en vissers, natuur en de toekomst van de agrarische sector. 

Coalitieakkoord 2021-2025

We nemen in overleg met boeren, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en andere ‘stakeholders’ het initiatief tot een convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij. Daarin maken we tevens afspraken over tijdshorizon, instrumentarium en financiële ondersteuning. Dit convenant vormt de basis van wetgeving die de komende kabinetsperiode in werking treedt voor een dierwaardige veehouderij in balans met de volksgezondheid. De transitie naar kringlooplandbouw wordt voortgezet, onder andere op het terrein van dierenwelzijn en de daarbij behorende innovaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.