Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Want alleen in een veilige en rechtvaardige samenleving kunnen we echt vrij zijn. Veiligheid begint met een goed functionerende rechtsstaat, die beschermt en alert optreedt tegen onrecht, overlast en criminaliteit. Maar een veilige samenleving vraagt ook om een grotere weerbaarheid van burgers en bedrijven in het voorkomen van criminaliteit.

De moord op een advocaat en een journalist, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat.

De ongemakkelijke waarheid is dat criminaliteit en overlast vaak draaien om drugs. Ons land is uitgegroeid tot een spil in de internationale drugshandel. Zowel het drugsgebruik als de productie en doorvoer van softdrugs, cocaïne en synthetische drugs zijn volledig uit de hand gelopen. De overlast heeft zich vanuit de grote steden uitgespreid over het hele land. In de vorm van bruut geweld, ernstige bedreigingen en het dumpen van drugsafval. We mogen ons niet neerleggen bij de verloedering, de afrekeningen en de gestage ondermijning van onze samenleving.

Lees hier meer over onze visie en voorstellen voor een veiligere samenleving.

Drugs(criminaliteit)

Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Ook voor de yogasnuiver en het weekendpilletje. Het gedogen van harddrugs zoals XTC moet stoppen en van legalisering kan wat het CDA betreft geen sprake zijn. We moeten niet doen alsof drugs veilig zijn, maar juist voorkomen dat mensen drugs gaan gebruiken. Daarom versterken we de voorlichting aan jongeren en hun ouders over de gevaren van drugsgebruik en starten we een offensief om jongeren uit de drugscriminaliteit te halen en te houden.

Drugsgeweld dat lang ondergronds plaatsvond, heeft inmiddels haar weg naar de bovenwereld gevonden en is uitgemond in nietsontziend drugsterreur. Het Marengo-proces en de moorden op Derk Wiersum en Peter R. de Vries drukken ons met de neus op de feiten. Steden, dorpen en buitengebieden gaan gebukt onder een golf van drugscriminaliteit. In Nederland zijn drugscriminelen zo machtig geworden dat ze de rechtsstaat ondermijnen. Het CDA doet daarom voorstellen om de regie weer terug te pakken. Zo willen we meer middelen voor politie en justitie. Strenge anti-maffiawetgeving naar Italiaans voorbeeld. En een teruggeeffonds om afgepakt geld te investeren in kwetsbare wijken.

Lees hier meer over onze visie en voorstellen om drugs(criminaliteit) tegen te gaan.

Ondermijning

De moord op een advocaat en een journalist, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat.

Georganiseerde misdaad pak je aan met een georganiseerde overheid. Het CDA wil de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven verbeteren en het delen en verwerken van gegevens in het kader van opsporen van (georganiseerde) criminaliteit makkelijker maken.

We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht. Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom willen we de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhogen. We moderniseren het wetboek van Strafvordering om de georganiseerde misdaad effectiever te kunnen aanpakken.

We vergroten de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers, en bieden meer mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan onze veiligheid. Ook zoeken we meer samenwerking in Europa bij de bestrijding van grensoverschrijdende (drugs)criminaliteit, cybercrime, mensenhandel en terrorisme. Alle relevante partijen – van politie tot banken, van gemeenten tot het bedrijfsleven – worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin repressie en preventie centraal staan.

Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en ‘zichtbaar’ afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of slachtoffers hebben gemaakt. Wij willen het patroon van criminele families doorbreken door eerder beschermingsmaatregelen als een uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht in te zetten. Er komt een stevige aanpak op het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

Lees hier meer over onze visie en voorstellen om de ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.

 

Coffeeshops

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde drugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik.

Coffeeshops horen dan ook geen normaal onderdeel van het straatbeeld te zijn. Het CDA wil het aantal coffeeshops terugdringen, te beginnen in de buurt van scholen en sportverenigingen, en ze verplaatsen naar bedrijventerreinen.

Uiteindelijk willen wij met een uitsterfbeleid toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen. Verder zetten we in op voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik en starten we een offensief om jongeren uit de drugscriminaliteit te halen en te houden.

Lees hier meer over onze visie en voorstellen om drugs(criminaliteit) tegen te gaan.

 

Lachgas

Het CDA is voor een landelijk verbod op het (recreatief) gebruik van lachgas. De negatieve gevolgen van het grootschalige gebruik van deze partydrug worden steeds vaker zichtbaar in de samenleving. Het inhaleren van lachgas zorgt voor ernstige gezondheidsrisico’s en jaarlijks honderden ongelukken in het verkeer. Daarom moeten we voorkomen dat jongeren lachgas gebruiken. ‘Lachgas’ klinkt vrolijk en onschuldig, maar de gevaren voor de gezondheid, verkeersveiligheid en het milieu mogen niet worden onderschat.

Met een landelijk verbod helpen we niet alleen gemeenten, maar ook evenementenorganisaties en ouders van opgroeiende kinderen om misbruik van lachgas aan te pakken.

Per 1 januari 2023 zijn het bezit en de verkoop van (recreatief) lachgas in heel Nederland verboden. Het CDA heeft zich hier jarenlang hard voor gemaakt.

 

Radicalisering, extremisme en terrorisme

We blijven alert op de risico’s van aanslagen, extremisme en terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak met vroegtijdige signalering van radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme groeperingen. Wij willen een speciaal traject voor veroordeelde terroristen die na het uitzitten van hun straf nog steeds radicale opvattingen aanhangen.

Indien er sprake is van radicalisering moet de asielaanvraag of verblijfsvergunning kunnen worden ingetrokken. Nederland blijft zich ook inzetten voor de oprichting van een tribunaal voor de berechting van IS-uitreizigers, die willens en wetens lid werden van een organisatie die genocide pleegde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.