Terrorisme, georganiseerde misdaad en alledaagse vormen van overlast en criminaliteit zorgen voor een toenemend gevoel van onveiligheid. Ondoordachte bezuinigingen, onhandige optredens van de bewindspersonen en ernstige incidenten hebben dit gevoel verder versterkt. Daarom zullen wij in de komende jaren meer investeren in politie, justitie en de rechterlijke macht. We willen een daadkrachtiger aanpak van de georganiseerde misdaad en we steviger opkomen voor de rechtsstaat, voor overheidspersoneel in de vuurlinie en voor slachtoffers.

Recidivisten zwaarder straffen
Nog te veel criminelen gaan na hun straf opnieuw de fout in. Wij willen een versterking van de persoonsgerichte aanpak in de Veiligheidshuizen. Een gemeenschappelijke aanpak van gemeenten, jeugdzorg, reclassering en onderwijs moet zorgen voor een sluitende aanpak voor elke gedetineerde die terugkeert in de samenleving. Ook kan nauwer worden samengewerkt met het gevangeniswezen om een goede terugkeer van gedetineerden te bevorderen. Bij herhaling van een soortgelijk delict dient de strafmaat verdubbeld te worden om de samenleving beter te beschermen.

Aanpak drugscriminaliteit
Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid.

Omdat het overgrote deel van de in Nederland geproduceerde softdrugs bestemd is voor de export, biedt legalisering geen enkele oplossing. Het leidt alleen tot een sterkere vermenging van boven- en onderwereld en een verdere normalisering van het drugsgebruik. Daarom kiezen wij voor een terugdringing van het aantal coffeeshops, te beginnen in de buurt van scholen. De illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten worden hard aangepakt. Uiteindelijk willen wij toe naar het sluiten van alle coffeeshops. Alleen op die manier kunnen we de drugshandel een halt toeroepen.

Er moet ook een einde komen aan het gedogen van het bezit van harddrugs: bezit is strafbaar en er dient dan ook vervolging en bestraffing plaats te vinden. Om de productie van synthetische drugs in laboratoria, schuurtjes of woonhuizen terug te dringen gaan wij het (grootschalig) bezit van legale chemische stoffen strafbaar stellen als duidelijk is dat deze worden gebruikt voor het maken van drugs.

Cybersecurity
Op het terrein van cybersecurity is een forse inhaalslag nodig. In de donkere hoeken van het internet hebben criminelen nu nog min of meer vrij spel, omdat politie en justitie onvoldoende zijn toegerust om deze vormen van criminaliteit aan te pakken. Deze achterstand maakt de kwetsbaarheid van de samenleving op het gebied van zowel cybercrime als -terrorisme bijzonder groot. Wij willen daarom ruimere bevoegdheden voor politie en justitie om binnen te dringen in netwerken van verdachten, inclusief de bevoegdheid om gegevens te kopiëren of ontoegankelijk te maken, observaties uit te voeren en communicatie af te tappen. In onderzoeken naar ernstige strafbare feiten als ontvoering, zedenzaken, terrorisme of levensdelicten kan de verdachte via een encryptiebevel gedwongen worden om versleutelde gegevens te ontsluiten.

Naast deze extra bevoegdheden kiezen we voor investeringen in extra capaciteit en deskundigheid bij politie en justitie, onder meer door de oprichting van hooggespecialiseerde units. Om kinderen en jongeren beter te beschermen tegen digitale vormen van pesten en seksueel grensoverschrijdend gedrag, moet het verspreiden van ‘wraakporno’ strafbaar worden.

Aanpak terrorisme
Het huidige terrorisme vindt zijn voedingsbodem in de radicale islam, maar in veel gevallen zijn de terroristen opgegroeid in de landen waar ze hun aanslag plegen. Dat maakt dat we terrorisme op twee plekken moeten bestrijden: in de internationale strijd tegen groepen als IS en Al Qaeda en in onze eigen samenleving in de preventie van radicalisering, het voorkomen van uitreizen, de opsporing van mogelijke terroristen, de bewaking en beveiliging van de publieke ruimte en het tegengaan van haatpredikers.

We moeten bereid zijn om in een vroeg stadium in te grijpen, door het verheerlijken van geweld strafbaar te stellen en de financiering van moskeeën en islamitische organisaties door buitenlandse overheden te verbieden. We geven geen podium of visum aan radicale predikers en sluiten moskeeën die activiteiten organiseren of toelaten die in strijd zijn met onze rechtsorde. Terugkerende jihadstrijders worden preventief in hechtenis genomen om eerst onderzoek te kunnen doen naar hun verblijf in het oorlogsgebied en het risico dat ze vormen voor onze samenleving.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.