Ondermijning
De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat.

Het is tijd voor een hardere aanpak. Met een Deltaplan Ondermijning gaan we die strijd aan. We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en verbeteren de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven. We vergroten de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers, en bieden meer mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan onze veiligheid. Drugscriminelen kiezen voor ons land vanwege het milde strafklimaat. Daarom worden de straffen voor drugshandel en druggerelateerde delicten verhoogd. Ook zoeken we meer samenwerking in Europa in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, cybercrime, mensenhandel en terrorisme. Alle relevante partijen – van politie tot banken, van gemeenten tot het bedrijfsleven – worden betrokken in een gezamenlijke, meerjarige aanpak, waarin repressie en preventie centraal staan.

Criminele vermogens en bezittingen worden consequent en ‘zichtbaar’ afgepakt, waarbij een deel van de opbrengsten wordt geïnvesteerd in de wijken waar de criminelen hun vermogen hebben verdiend of slachtoffers hebben gemaakt. Wij willen het patroon van criminele families doorbreken door eerder beschermingsmaatregelen als een uithuisplaatsing of ontzetting uit de ouderlijke macht in te zetten. Er komt een stevige aanpak op het ronselen van jongeren voor criminele activiteiten. Voor een deel van de jongeren is de straat een harde leerschool. Door problemen thuis of op school belanden ze al jong op het verkeerde pad. Voor deze groep is straf alleen niet genoeg, maar is heropvoeding en vroeg ingrijpen nodig om verdere problemen te voorkomen.

Politie
Uitbreiding van de politiecapaciteit stuit in de praktijk vaak op de beperkten opleidingscapaciteit. Daarom willen wij een tweede politieacademie, die zich naast de reguliere opleiding gaat richten op nieuwe opsporingsmethoden als financiële data-analyse en artificiële intelligentie. Om extra politiecapaciteit vrij te maken wordt de arrestantenzorg van de politie overgeheveld naar het gevangeniswezen.

Veel wijkteams van de politie zijn structureel onderbezet. Wij versterken de basisteams, zodat de wijkagent vaker zichtbaar op straat aanwezig is en snel kan optreden bij inbraken, ruzies en andere vormen van overlast en criminaliteit die de leefbaarheid verstoren.

Wij zorgen dat politie en justitie altijd over de juiste bevoegdheden beschikken om hun zware werk te kunnen doen. Daarom onderschrijven wij het belang van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering en willen wij een snelle behandeling van nieuwe wetsvoorstellen. Ook de burgemeesters moeten voor hun rol over voldoende bevoegdheden en een goede informatiepositie beschikken.

Terrorisme
We blijven alert op de risico’s van aanslagen en terrorisme. Dat vraagt om een integrale aanpak van strafrechtelijke vervolging, bestuursrechtelijke maatregelen en vroegtijdige signalering van radicalisering in jihadi-gezinnen of extreme groeperingen. Wij willen een speciaal traject voor veroordeelde terroristen die na het uitzitten van hun straf nog steeds radicale opvattingen aanhangen. Haatzaaien en groepsbeledigingen worden sneller en strenger bestraft en ook het verheerlijken van geweld en terrorisme wordt strafbaar.

Drugs
Wij willen een duidelijke kentering in het drugsbeleid en een einde aan de normalisering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugsgebruik.

Coffeeshops
Met een uitsterfbeleid voor coffeeshops dringen we het aantal verkooppunten terug, te beginnen met een wettelijk afstandscriterium tot scholen en sportvoorzieningen. We introduceren een nieuw sluitingscriterium om de concentratie van te veel coffeeshops in een klein gebied tegen te gaan.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.