Belastingstelsel

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Het CDA vindt het belangrijk dat de overheid ons belastinggeld sober, efficiënt en verstandig uitgeeft. Belastingheffing moet eerlijker en eenvoudiger worden en meer bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame economie. Werken moet weer lonend zijn.

De financiële gevolgen van de coronapandemie zijn groot. Dankzij het verstandige beleid in de afgelopen jaren hadden we voor deze crisis voldoende buffers om de maatregelen te kunnen nemen die nodig waren. Voor de langere termijn zullen we met eenzelfde degelijk en betrouwbaar financieel beleid nieuwe buffers moeten opbouwen om de volgende crisis aan te kunnen. Wij kiezen voor de strategie om uit de crisis te groeien met een combinatie van investeren in economisch herstel en een grotere weerbaarheid voor bedrijven en huishoudens.

Wij pleiten voor een forse vereenvoudiging van het fiscaal toeslagenstelsel om het zinloos rondpompen van belastinggeld te beperken. In de wetenschap dat een vereenvoudiging van belastingen vaak heel ingewikkeld is kiezen we voor een zorgvuldige aanpak. Wanneer vereenvoudigingen de fiscale maatregelen ongerichter maken, weegt voor ons het belang dat de overheid regelingen opstelt die zij ook kan waarmaken zwaarder. Complexe regels hebben in de afgelopen jaren geleid tot te veel problemen in de uitvoering.

Het CDA vindt het belangrijk dat belasting geheven wordt naar draagkracht. Bij gelijke inkomens hoort in principe een gelijke belastingdruk. Alleen als meer mensen in een huishouden van één inkomen moeten rondkomen, moeten de lasten ook lager zijn.

Door te sparen bouw je buffers op voor als het tegenzit. Een appeltje voor de dorst. Daarom willen wij geen belasting op spaargeld dat op een spaarrekening staat, zolang de rente nog lager is dan de heffing op vermogen. Dit geldt bijvoorbeeld als je in box 3 spaart voor je pensioen of voor spaargeld tot een bepaald maximum. Ook voor overige beleggingen voeren we een regeling in waarbij de belasting aansluit op de behaalde rendementen.

Wij willen dat de belastingdruk op arbeid minder afhankelijk wordt van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Dat is een herwaardering van het vaste contract ten opzichte van tijdelijke opdrachtovereenkomsten.

Daarnaast wil het CDA werken weer lonend maken. Daarom willen wij de marginale belastingdruk nergens hoger hebben dan het toptarief van 49,5%. We streven ernaar om de extreme situaties op korte termijn aan te pakken en aan het eind van de kabinetsperiode alle marginale druk van meer dan 60% te hebben aangepakt. Zo houd je meer over aan je eigen extra arbeid.

De milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek zijn erop gericht om investeringen mogelijk te maken die het klimaat verbeteren. Wij verbeteren deze regelingen door ze aan te passen aan nieuw beschikbare technologieën, vooral om bestaande gebouwen aan te passen. Ook verruimen wij de mogelijkheden voor huishoudens die bij willen dragen aan klimaatverbetering. De fiscale voordelen van elektrische auto’s worden versneld verminderd.

We vergroten de weerbaarheid van bedrijven door de fiscale prikkel om zoveel mogelijk te lenen af te bouwen. Wij stimuleren het aanhouden van eigen vermogen in de onderneming via een aftrekmogelijkheid voor eigen vermogen.

Wij willen een effectievere belastingheffing, waardoor het verschil tussen de te innen belastingen en de werkelijke geïnde belastingen afneemt. Deze zogenoemde ‘tax gap’ kent verschillende oorzaken zoals oninbaarheid, onbekendheid met regelingen, ingewikkeldheid, fouten en ook belastingfraude. Wij willen een jaarlijkse analyse van deze risico’s om de effectiviteit van de Belastingdienst te vergroten.

Belastingheffing is en blijft een nationale aangelegenheid. Wij stemmen niet in met nieuwe Europese belastingen. Voor een gelijk speelveld voor onze bedrijven is Europese of internationale afstemming nodig op het gebied van douane, milieubelastingen en belastingheffing van internationaal opererende digitale platforms.

Voor internationaal opererende bedrijven wordt de winst belast in het land waar die winst behaald is. Binnen de OESO maken we stevige afspraken over een eerlijker belasting voor internationaal opererende bedrijven en als dit te lang duurt zijn Europese afspraken mogelijk.

Winst op digitale activiteiten moet hetzelfde worden belast als wanneer deze winst met een fysieke activiteit zou zijn behaald. Daarom gaan we digitale platforms, zoals Airbnb, verplichten een bronheffing in te houden bij betalingen die zij doen aan Nederlandse belastingplichtigen.

We nemen verdere stappen om geen doorstroomland meer te zijn. Er is geen plek voor brievenbusmaatschappijen zonder reële economische activiteiten. Zo kan de trustsector niet langer domicilie verlenen of bestuurders leveren aan doorstroomvennootschappen en brievenbusmaatschappijen.

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat de lasten voor burgers met drie miljard euro wordt verlaagd. Het minimumloon wordt verhoogd. Daarnaast wordt er een start gemaakt om het toeslagenstelsel te herzien - de eerste grote stap tijdens de kabinetsperiode is afschaffen van de kinderopvangtoeslag.

Het CDA vindt namelijk dat werk moet lonen. Met goede, door de overheid gefinancierde kinderopvang kunnen ouders dat doen. Door een beperkte vaste bijdrage van 5% is dat systeem zo snel mogelijk uitvoerbaar en worden de onacceptabele problemen die zijn ontstaan met de kinderopvangtoeslag opgelost.

Belastingdienst

Wij pleiten ervoor om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren. Iedere burger en ondernemer krijgt een persoonlijk digitaal portaal, waarin alle (van te voren ingevulde) aangiften, aanslagen, openstaande schulden en verrekeningen, correspondentie, stukken en beschikkingen worden opgenomen. Ook de status van behandeling moet daarin zichtbaar zijn. Voor wie dat wil, blijft de blauwe envelop behouden. Alle fiscale uitspraken door de rechter moeten worden gepubliceerd.

Familiebedrijven, MKB-ers en start ups en scale ups krijgen een vast contactpersoon bij de Belastingdienst. Ook willen wij dat deze groep integraal wordt behandeld vanuit een regiokantoor met meer ruimte voor maatwerk. Op alle correspondentie met burgers staat een naam en telefoonnummer van de behandelend medewerker.

Fiscale rechtshulp

Het CDA wil een laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp, met eigen bevoegdheden om onderzoek te doen en burgers bij te staan die zijn vastgelopen in een conflict met de Belastingdienst. De Belastingdienst is verplicht hieraan mee te werken.

Coalitieakkoord 2021-2025

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een laagdrempelige, onafhankelijke fiscale rechtshulp komt naar voorbeeld van de Amerikaanse ‘Taxpayers Advocate Service’. Ook is afgesproken dat mensen altijd persoonlijk in contact kunnen komen met de overheid, bijvoorbeeld via

een loket waar mensen terecht kunnen met vragen. De toegang tot het recht voor burgers en mkb wordt vergroot door de griffierechten te verlagen en de sociale advocatuur te versterken.

Toeslagenstelsel

We willen het toeslagenstelsel vereenvoudigen en ervoor zorgen dat minder mensen afhankelijk zijn van toeslagen. Toeslagen moeten zoveel mogelijk worden gebaseerd op een vastgesteld inkomen, zodat het aantal terugvorderingen drastisch afneemt. Voor mensen van wie het inkomen scherp daalt door bijvoorbeeld het verlies van een baan, komt er een aparte oplossing zodat zij recht hebben op toeslagen op basis van het huidige inkomen.

Coalitieakkoord 2021-2025

De coalitie heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Daarom voeren we de komende jaren een fundamentele herziening van de kinderopvangtoeslag door. In stappen verhoogt het kabinet de vergoeding van de kinderopvang tot 95% voor werkende ouders. De toeslag wordt daarnaast direct uitgekeerd aan kinderopvanginstellingen zodat ouders niet meer worden geconfronteerd met hoge terugvorderingen. Ouders betalen alleen nog een kleine eigen bijdrage. Ook wordt de huurtoeslag hervormd en vereenvoudigd. In de tussentijd gaan we door met verbeteringen in het huidige toeslagenstelsel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.