Wij willen dat elk kind op basis van zijn inzet en capaciteiten een gelijke kans heeft op een goede schoolkeuze. Dat kinderen van lager opgeleide ouders minder kansen hebben dan even getalenteerde kinderen van hoger opgeleide ouders is een zorgelijke, oneerlijke en onwenselijke ontwikkeling. De tweedeling vertaalt zich ook in de geringe aandacht en waardering vanuit de politiek voor het beroepsonderwijs. Dat is onterecht en onverstandig. Het CDA doet daarom verschillende voorstellen.

Fundament van de economie
Het beroepsonderwijs is een stevig fundament onder onze samenleving en economie, waarin altijd behoefte blijft bestaan aan goed geschoolde vakmensen. Wij kiezen daarom voor meer investeringen in het beroepsonderwijs.  Wij ondersteunen het kleinschalig beroepsonderwijs dat herkenbaar is voor studenten en goed aansluit op de vraag van werkgevers in de eigen regio. De nieuwe kleinschalige MBO-vakcolleges zijn daarvan een goed voorbeeld. Wij willen meer mogelijkheden om leerlingen in de beroepspraktijk op te leiden en niet alleen aan scholieren, maar ook aan leraren de mogelijkheid bieden om stage te lopen in de beroepspraktijk. Wij willen dat ook het praktijkonderwijs wordt afgerond met een diploma, dat wordt herkend en erkend op de regionale arbeidsmarkt. Het stapelen van behaalde deelcertificaten in het MBO moet ook mogelijk zijn.

Onderwijs en werk in de regio
Met de komst van steeds meer ZZP-ers dreigt het opleiden voor technische beroepen bij het lokale MKB teloor te gaan met schadelijke effecten voor de economie. Het CDA wil meer mogelijkheden om regionaal en lokaal in aanbestedingen opleiding doelen te stellen. Zo blijven MBO leerlingen in hun eigen regio het bedrijfsleven versterken.

Met diploma van school
De overgang van het VMBO naar het MBO, en van het MBO naar het HBO verdient meer aandacht, omdat de overgang voor te veel  jongeren nog te groot is. Een betere loopbaanoriëntatie en schakelprogramma’s kunnen voorkomen dat zij achterop raken of voortijdig uitvallen. Ook steunen wij de zogeheten doorlopende vakmanschapsroutes, waarbij de VMBO- en MBO-opleiding tot en met de start-kwalificatie in een doorlopende leerroute worden vormgegeven. Ten slotte kiezen we ervoor om de kwalificatieplicht te verhogen tot 21 jaar, met uitzondering van degenen die zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Op die manier verkleinen we de kans dat jongeren zonder diploma de school verlaten.

TKV2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.