Ieder mens moet binnen zijn of haar eigen mogelijkheden deel kunnen nemen aan de samenleving. Gemeenten spelen hierbij een belangrijke rol via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Deze wet regelt de zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen die thuis wonen. Het CDA heeft hierbij ook aandacht voor families en mantelzorgers van degene die zorg nodig heeft.

Het CDA wil de zorg dichtbij huis versterken en beter organiseren. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. De professionele zorg en ondersteuning kunnen beter aansluiten bij de keuzes van mensen om zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven wonen. Betere zorg thuis betekent ook meer aandacht voor het welzijn van ouderen en gehandicapten. De overheid kan dit niet alleen, maar kan wel haar aandeel leveren in het aanbod van o.a. welzijnswerk, geestelijke verzorging en de aandacht voor eenzaamheid.

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Voor velen wordt de druk steeds hoger. Het kabinet maakt afspraken met gemeenten over ondersteuning van mantelzorgers, zoals respijtzorg en dagopvang, goede communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.

Dit kabinet gaat verder monitoren hoe het gaat met de uitvoering van de WMO, met aandacht voor de kwaliteit van keukentafelgesprekken, onafhankelijke cliëntenondersteuning en procedures voor klachten en bezwaren. Het kabinet neemt het manifest “Waardig ouder worden”, destijds ook door het CDA ondersteund, ter hand.

De afgelopen jaren zijn mensen met een handicap, chronisch zieken en ouderen geconfronteerd met een stapeling aan eigen betalingen in de zorg. De kosten voor zorg worden voor veel mensen te zwaar. Om de stapeling van eigen betalingen tegen te gaan, komt er de komende periode een abonnementstarief van 17,50 euro per vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-voorzieningen. Doordat de eigen bijdragen niet langer afhankelijk zijn van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling, kunnen uitvoeringskosten en administratieve lasten fors omlaag. Er blijft ruimte voor gemeenten om lagere eigen bijdragen vast te stellen, bijvoorbeeld bij mantelzorg. Om maatwerk mogelijk te maken is eerder geld in het Gemeentefonds gestort. Om deze vereenvoudiging en verlaging te co-financieren, wordt nog eens 145 miljoen euro ter beschikking gesteld.

De huidige anti-cumulatie regeling wordt door het intact gelaten. Dit betekent dat als een huishouden al een eigen bijdrage betaalt voor Wlz-zorg, dan betaalt het geen eigen bijdrage voor een Wmo-maatwerkvoorziening. Ook de eigen bijdragen voor Wlz-zorg en beschermd wonen (Wmo) worden verlaagd.

TK21

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.