Op kwetsbare momenten momenten wil iedereen de beste zorg en ondersteuning van de mensen in de zorg. Aan hen vertrouwen we dan ook het kostbaarste in ons leven toe: onze gezondheid.Tegelijkertijd liet de coronacrisis zien hoe kwetsbaar de zorg zelf is in tijden van crisis. Meer dan ooit beseffen we hoe kostbaar onze gezondheid is en dat we altijd met elkaar de verantwoordelijkheid dragen om de zorg voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden.

Beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid

Zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dat geldt voor de gezondheidszorg, zorg voor ouderen, mensen met een beperking en mensen die psychische zorg of jeugdzorg nodig hebben. Daarom versterken wij de rol van regioziekenhuizen en zorgen we voor voldoende personeel door het werk aantrekkelijker te maken en meer ruimte te laten voor hun eigen professionaliteit. De vraag naar zorg blijft flink stijgen en dat zet de zorg onder druk. Ook de zorgkosten lopen hierdoor op. De grote opgave voor de komende jaren is om met elkaar te zorgen dat de zorg van hoge kwaliteit blijft, en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Voor iedere portemonnee. Daarom maken we werk van preventie en het voorkomen van zorg.

Coalitieakkoord 2021-2025

Het kabinet vraagt de Zorgautoriteit om regiobeelden op te stellen die, na deling van inzicht met de samenleving, kunnen leiden tot een herschikking van het zorglandschap waarbij een integraal aanbod van passende zorg over domeinen heen voor iedereen ongeacht woonplaats de norm is.

Minder marktwerking, meer samenwerking

Zorg is mensenwerk, geen markt. Het belang van de patiënt staat altijd voorop. Daarom kiezen wij voor minder marktwerking en meer samenwerking als basis voor de zorg. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen, verkeerde financiële prikkels en productietargets wanneer die alleen maar leiden tot onnodige behandelingen. Ook winstuitkeringen horen niet bij de zorg en medisch specialisten horen in loondienst te werken. 

Coalitieakkoord 2021-2025

We pakken productieprikkels in de zorg aan, door in de toekomst alleen nog passende zorg te vergoeden uit het basispakket. Dit is een proces van lange adem (±15 jaar). Om daar te komen investeren we komende jaren in de organisaties die hier op moeten uitvoeren en handhaven.

De bestuurbaarheid van ziekenhuizen wordt verbeterd, door in ultimo medisch specialisten te verplichten in loondienst te gaan.

Genees- en hulpmiddelen

We willen voor belangrijke geneesmiddelen en medische hulpmiddelen niet langer afhankelijk zijn van een paar grote farmaceuten en verre landen als China en India. We willen de productie van grondstoffen en geneesmiddelen terug naar Europa en Nederland en we leggen een strategische voorraad aan. Dan moeten we ook accepteren dat de kosten voor die geneesmiddelen stijgen als gevolg. 

Coalitieakkoord 2021-2025

We zetten in op transparantie in prijsopbouw en -onderhandeling mede door Europese samenwerking. Het bestaande beleid van prijsonderhandelingen bij pakketbesluiten wordt daarnaast geïntensiveerd naar alle nieuwe dure geneesmiddelen met jaarlijkse uitgaven van boven de €10 miljoen.

Thuiszorg

De wildgroei aan thuiszorgorganisaties moet worden beperkt door hogere eisen te stellen aan nieuwe aanbieders, andere financieringsprikkels en wijkgerichte samenwerking. In iedere wijk moet de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als één team samenwerken.

Coalitieakkoord 2021-2025

GGZ

De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk en dat leidt tot schrijnende situaties. Betere samenwerking tussen instellingen en maatschappelijke partners, meer aandacht voor de financiering van patiënten die complexe zorg nodig hebben en meer opleidingsplaatsen kunnen de druk verlichten. Ook is meer flexibele capaciteit nodig, zodat het aantal crisisplaatsen snel kan opschalen als dat nodig is.

Coalitieakkoord 2021-2025

In combinatie met de inzet op passende zorg en een praktijk ondersteuner huisarts (POH) kan de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zich meer richten op complexe problematiek en wordt de instroom beperkt. Om de druk op crisiszorg te voorkomen verwachten wij dat alle professionals in de GGZ bereikbaarheidsdiensten tijdens de avonden, nachten en weekenden draaien.

Zorgverleners

Wij willen een flinke opwaardering van het beroep van verpleegkundige en verzorgende. Zij verdienen een beter (start-) salaris en betere doorgroeimogelijkheden die beter aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen. En tevens meer zeggenschap over hun eigen werk. We willen meer nadruk op het principe ‘bed to board’ om de werkvloer en de directietafel bij zorginstellingen optimaal met elkaar te verbinden.

Wij zorgen dat meer taken van medisch-specialisten en huisartsen kunnen worden overgenomen door verpleegkundig specialisten, physician assistants en praktijkondersteuners. Dit is goed voor de continuïteit van de zorg en leidt tot meer aandacht voor de patiënt.

Wij verlagen de werkdruk in de zorg door te zorgen voor voldoende personeel en minder administratieve rompslomp. Met schrapsessies zetten we het mes in onnodige regels en geven we meer vertrouwen aan de zorgprofessionals.

Om meer scholieren en studenten te interesseren voor een baan in de zorg halveren wij - net als voor de PABO - het collegegeld voor verpleegkundigenstudies in het eerste studiejaar.

Om bij een volgende gezondheidscrisis snel te kunnen opschalen willen wij net als bij defensie een aanstelling voor reservisten in de zorg. Dit zijn oud-medewerkers of mensen die op een andere manier ervaring hebben in de zorg en hun kennis op peil houden.

Coalitieakkoord 2021-2025

De werkdruk, het ziekteverzuim en de personeelstekorten in de zorg zijn door de coronacrisis nog verder verhoogd. Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden. Daarom zijn de salarissen verhoogd. Van werkgevers vraagt dit daarnaast goed werkgeverschap, waaronder gerichte verbeteringen in waardering en de onregelmatigheidstoeslag. Wij zorgen voor meer zeggenschap, een aanpak van de regeldruk, goede (bij)scholing en een betere samenwerking tussen (in)formele zorgverleners. Ook moet meer uren werken in de zorg lonend zijn. 

We overwegen of een Chief Medical Officer, die vanuit technisch-inhoudelijke kennis opereert, kan bijdragen aan betere publieke zorg.

We zetten (in Europees verband) in op o.a. onafhankelijkheid voor genees- en hulpmiddelen, het borgen van publieke belangen en het in overleg met experts instellen van zorgreserves. Daarnaast willen we een flexibele opschaling en inzet van de ic-capaciteit met name op personeel gebied.

Preventie

We zetten in op actieve gezondheidspreventie met een laagdrempelig advies over gezond leven en bewegen. Voor een gezondere voeding komen er maxima aan de hoeveelheid toegevoegde suiker en zout in voedselproducten. 

We willen regionale interventies waarin gemeenten, zorgkantoren, verzekeraars en zorgorganisaties gezamenlijk werken aan preventie en gezond leven om vervolgens gezamenlijk te kunnen delen in de opbrengsten van lagere zorgkosten. 

Wij willen bekende sporters inzetten als ambassadeur voor een gezonde levensstijl en gaan sportverenigingen meer betrekken bij het preventiebeleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.