Het CDA wil meer samenwerking en minder marktwerking in de zorg. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt weer centraal staat, en niet de regels. Inspraak in de zorg blijft wat ons betreft niet beperkt tot het gesprek tussen de arts en de patiënt. Ook de zorgverzekeraars moeten het gesprek aangaan en verantwoording afleggen over hun beleid.

In de eerste plaats heeft het kabinet besloten dat het eigen risico de komende vier jaren niet zal stijgen. Sinds de invoering werd het eigen risico ieder jaar verhoogd. Dit bedrag werd voor veel mensen te hoog. Aan die verhoging komt nu een einde.

Het kabinet onderzoekt of en hoe meer transparantie over het totale aanbod van polissen gerealiseerd kan worden en voorkomen kan worden dat verzekeraars dezelfde polissen tegen verschillende prijzen (laten) aanbieden. Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop. Daartoe moeten zorgaanbieders en verzekeraars verzekerden laagdrempeliger inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod en de ingekochte zorg per polis geven. Ook wordt de transparantie van de prijzen in de zorg stapsgewijs vergroot.

Budgetpolissen kunnen aansluiten bij de wensen van verzekerden, maar kunnen ook een negatief effect hebben op de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel. De verwachting is dat het aanbod van deze polissen vermindert. Begin 2020 wordt getoetst of dit het geval is en beslist het kabinet of andere  maatregelen nodig zijn.

Het kabinet wil voorkomen dat geld dat is bedoeld voor zorg, niet ten goede komt aan zorg. Er wordt onderzocht hoe dit het beste vorm gegeven kan worden. Het kabinet gaat hierover overleggen met de initiatiefnemers van de Wet Houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Deze wet ligt momenteel bij de Eerste Kamer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.