Oriëntatie fractievoorzitterschap (online) (VOL)

Heeft u interesse in het fractievoorzitterschap van uw fractie? Doe dan mee met de oriëntatiecursus fractievoorzitterschap. In deze oriëntatiecursus laten we kandidaat fractievoorzitters kennismaken met alle facetten van het CDA fractievoorzitterschap, waaronder het politiek leiderschap in fractie en gemeenteraad. Het doel is dat kandidaten voor zichzelf een beter beeld kunnen schetsen van hun rol en functie als CDA fractievoorzitter, en zich daardoor adequaat voorbereiden. Na de zomer van 2022 organiseren we een tweedaagse verdiepende cursus voor degenen die fractievoorzitter zijn geworden. 

De overstap van ‘gewoon’ raadslidmaatschap naar het fractievoorzitterschap heeft impact. Er komen vragen op je af (houd ik wel of niet een inhoudelijke portefeuille, hoe verhoud ik me tot de andere fractievoorzitters) en andere taken (presidium, woordvoerderschap, fractievergadering leiden) en verantwoordelijkheden (verantwoording afleggen in ALV, in de pers en oplossingen zoeken bij problemen in fractie of raad). Het politiek leiderschap wordt in de ene afdeling bij de fractievoorzitter belegd, in de andere juist bij de wethouder. Hoe ga je daarmee om; hoe verhoud je je überhaupt tot de wethouder? Aan de andere kant is oppositievoeren soms ook een lastig ding.

Data en tijden:
29-01-2022 09.30 - 16.30 uur

Trainer:
Trudy Veninga

Deelnemersbijdrage:
75,00 euro

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.