Steun ons, wordt donateur en geniet belastingvoordeel 

Het Steenkamp Instituut heeft uw steun nodig. Het heeft uw steun heel hard nodig. Want alleen met uw steun kan het talent van vandaag worden voorbereid, gevormd en opgeleid voor het kaderwerk van morgen. Het Steenkamp Instituut zet zich daar graag voor in. Met volledige overgave. Door het verzorgen van onderwijs op maat, het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek en organisatie van symposia. Zodat wij, met elkaar en voor elkaar, ons nog beter en blijvend kunnen manifesteren in de politieke arena. In de gemeenten. In de provincies en bij de waterschappen. En natuurlijk op het Binnenhof. 

Stichting Prof. Steenkamp Fonds en haar doelstelling

Het Steenkamp Instituut wordt bij het verkrijgen van de gezochte steun mede geholpen door Stichting Prof. Steenkamp Fonds (hierna: het “Steenkamp Fonds”). Het Steenkamp Fonds op 1 juli 1985 opgericht en heeft, verkort,  ten doel (a)  de verbreiding van het christendemocratisch gedachtengoed, in het bijzonder van de 
christendemocratische politiek overtuiging; (b) de bevordering van christendemocratische politieke organisatie en de door christendemocratie geïnspireerde maatschappelijke initiatieven, in het bijzonder ten aanzien van 
wetenschappelijke studie, kader- en vormingswerkactiviteiten. Zij tracht dit doel te bereiken door (1) de werving en het beheer van financiële middelen en (2) door van activiteiten die dienstbaar zijn aan de verwerkelijking van haar doelstellingen, zoals wetenschappelijk onderzoek en onderwijs, symposia, publicaties, kader- en vormingswerk en uitwisselingen in binnen- en buitenland.

Bestuur

Het bestuur van het Steenkamp Fonds bestaat per 1 januari 2015 uit:
de heer drs. R. (Rein) Willems, voorzitter
de heer mr. G.H.H.J. (Geert) Janssen, secretaris
de heer drs. G.P.M. (Geert) van den Goor, penningmeester
de heer drs. J.S.J. (Hans) Hillen, lid
de heer J. (Jan) ten Hoopen, lid
de heer drs. G. (Gerrit) de Jong, lid 
mevrouw mr. Y.E.M. (Yvonne) Timmerman-Buck, lid
mevrouw drs. M. (Marianne) Luyer, lid

ANBI

Het Steenkamp Fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI, wat staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI is een instelling die zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut. Het voordeel van het als ANBI aangemerkt zijn, is

(a) dat giften geheel of gedeeltelijk voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn;

(b) de ANBI geen erfbelasting of schenkingsrecht betaalt; en

(c) de ontvanger van de schenking door de ANBI ook geen schenkbelasting hoeft te betalen. Wel moet de

ANBI aan een aantal door de belastingdienst gestelde voorwaarden voldoen. Waaronder de verplichting tot het publiceren van een aantal gegevens op een website. Die gegevens vindt u hier

Periodieke gift

Mocht u het Steenkamp Fonds willen ondersteunen dan kan dat met een periodieke gift of met een eenmalige gift. Met een periodieke gift aan het Steenkamp Fonds is uw schenking volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U ontvangt, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, maximaal 52% van de schenking terug van de Belastingdienst. Voor de aftrekbaarheid van de periodieke gift is wel vereist dat de gift schriftelijk is vastgelegd, dat u gedurende ten minste vijf achtereenvolgende jaren jaarlijks een (ongeveer) gelijk bedrag overmaakt aan het Steenkamp Fonds van ten minste - het door de belastingdienst gehanteerde drempelbedrag - € 60. U hoeft dus niet (meer) naar de notaris om een de schenking bij notariële akte vast te laten leggen; een onderhandse schriftelijke overeenkomst volstaat. 

Mocht u een periodieke gift aan het Steenkampfonds willen doen, dan verzoeken wij u vriendelijk de periodieke schenkingsovereenkomst hier te downloaden, in tweevoud op te maken (de ontbrekende gegevens in te vullen), te ondertekenen en met een leesbaar kopie van een geldig legitimatiebewijs te zenden aan:

Stichting Prof. Steenkamp Fonds
t.a.v. de heer mr. G.H.H.J. Janssen, secretaris
Van Lennepweg 17
2597 LG Den Haag 

Na ontvangst daarvan zullen wij uw gegevens en uw periodieke machtiging in onze administratie verwerken. Uw gegevens worden nooit aan derden beschikbaar gesteld, anders dan in het kader van wettelijk vereiste  informatieverstrekking.Indien u jaarlijks EUR 500,00 of meer schenkt treedt u toe als vriend van het Steenkamp Fonds. U wordt dan uitgenodigd voor de jaarlijkse lunch tijdens het 
partijcongres,  waar een spreker een inleiding zal verzorgen over een belangwekkend actueel politiek onderwerp. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.