Competenties

Uitgangspunten

 • Vier vaste basiscompetenties voor iedere CDA
 • Telkens drie aanvullende competenties per rol (bestuurder, volksvertegenwoordiger, bezieler of bouwer)
 • Mogelijk een of twee aanvullende competenties per taak/functie (zelf in te vullen of in overleg samen bepaald)
 • Korte definities en herkenbare gedragsvoorbeelden

Basiscompetenties voor iedere CDA-rol

1. Authenticiteit

Definitie

‘Handelt vanuit zijn eigen overtuiging en inschatting rekening houdend met de geldende kaders’

Gedragsvoorbeelden

 • Durft kritisch en oprecht te zijn

 • Laat gedrag zien dat in overeenstemming is met zijn boodschap

 • Is vasthoudend en betrouwbaar in het nakomen van afspraken

 • Handelt naar eigen inzicht waarbij hij het belang van de samenleving en de partij voorop stelt

 • Handelt integer conform de geldende richtlijnen en de CDA-integriteitscode

2. Omgevingsgericht

Definitie

‘Kent de omgeving waarin hij functioneert en maakt actief contact met anderen.’

Gedragsvoorbeelden

 • Ontwikkelt en onderhoudt contacten met organisaties en personen

 • Is gericht op het contact maken met burgers en nieuwkomers in de partij

 • Heeft overzicht over zijn omgeving en relevante ontwikkelingen

 • Toont betrokkenheid bij de samenleving en specifieke groepen of personen

 • Schat belangen van anderen goed in

3. Ontwikkelen

Definitie

‘Is gericht op de ontwikkeling van zichzelf en de organisatie. Staat open voor veranderingen.’

Gedragsvoorbeelden

 • Staat open voor feedback en is bereid zichzelf te verbeteren

 • Kent de eigen sterke en ontwikkelpunten

 • Daagt andere mensen uit in hun ontwikkeling en ondersteunt ze hierbij

 • Past zich aan bij veranderende omstandigheden, mensen en taken

 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen organisatie

4. Uitdragen

Definitie

‘Draagt de boodschap van het CDA uit en laat zien wat de partij bereikt heeft.’

Gedragsvoorbeelden

 • Kent het CDA-gedachtegoed en draagt dit aansprekend uit

 • Laat actuele onderwerpen en de politieke actualiteit terugkomen in zijn boodschap

 • Inspireert en enthousiasmeert anderen

 • Maakt effectieve verbindingen tussen personen en organisaties in de samenleving

 • Claimt behaalde successen om de partij te positioneren

Aanvullende competenties CDA Bestuurder

5. Besluiten

Definitie

‘Neemt besluiten op basis van zorgvuldige inschatting waarbij hij weloverwogen risico’s durft te nemen.’

Gedragsvoorbeelden

 • Is pro-actief in zijn benadering

 • Betrekt relevante informatie en personen om tot een afgewogen oordeel te komen

 • Laat lef zien en durft knopen door te hakken

 • Schat de risico’s tijdig in en overziet de gevolgen van te nemen besluiten

 • Legt verantwoording af over genomen besluiten

6. Leidinggeven

Definitie

‘Geeft richting en sturing aan een groep of individuen en creëert een effectief samenwerkingsverband.’

Gedragsvoorbeelden

 • Geeft richting en verdeelt taken op basis van verantwoordelijkheden

 • Leidt bijeenkomsten en moedigt anderen aan hun mening te geven

 • Motiveert en verbindt mensen vanuit een gezamenlijk doel

 • Houdt overzicht en spreekt mensen aan op hun functioneren en bijdrage

 • Schept randvoorwaarden voor effectieve samenwerkingen

7. Samenwerken

Definitie

‘Zet zich in om samen met anderen een gezamenlijk resultaat te bereiken.’

Gedragsvoorbeelden

 • Is gericht op het bereiken van een gedragen oplossing of resultaat

 • Sluit compromissen indien dit nodig is om resultaat te bereiken

 • Helpt conflicten te voorkomen en op te lossen

 • Ondersteunt anderen en vraagt zelf ondersteuning indien nodig

 • Geeft ruimte en gunt anderen succes

Aanvullende competenties CDA Volksvertegenwoordiger

8. Beinvloeden

Definitie

‘Hanteert verschillende beinvloedingsstijlen om anderen te overtuigen of resultaat te behalen.’

Gedragsvoorbeelden

 • Bereidt zich goed voor op het debat en onderhandelingssituaties

 • Hanteert verschillende argumenten om zijn verhaal kracht bij te zetten

 • Luistert en vraagt door om de eigen mening en stellingname te verbeteren

 • Durft te geven en te nemen om zijn doel te bereiken

 • Maakt gebruik van een strategie om anderen te beïnvloeden

9. Communiceren

Definitie

‘Drukt zich in verschillende situaties en op alle niveaus op een begrijpelijke manier uit.’

Gedragsvoorbeelden

 • Luistert en vraagt door en toont begrip door samen te vatten op inhoud en gevoel

 • Vertaalt wat gezegd is in korte beelden tot een herkenbaar statement voor kiezer en achterban

 • Drukt zich mondeling goed uit

 • Spreekt vrij en effectief in het openbaar

 • Weet via verschillende media zijn boodschap uit te dragen en zich staande te houden

10. Politieke Sensitiviteit

Definitie

‘Doorgrondt het politieke besluitvormingsproces en beweegt zich daar effectief in.’

Gedragsvoorbeelden

 • Brengt maatschappelijke thema’s op de politieke agenda en zoekt actief input, dialoog en debat binnen en buiten de partij

 • Focust op het politieke resultaat door te scoren in de media en in het debat

 • Beïnvloedt besluitvormingsprocessen en sluit coalities

 • Speelt een bepalende rol in de machts- en stemverhoudingen

 • Maakt het verschil in het debat door te prikkelen, kritische vragen te stellen en met aansprekende voorstellen te komen

Aanvullende competenties CDA Bouwer

11. Analyseren

Definitie

‘Analyseert relevante informatie, achtergronden en structuren. Legt verbanden tussen gegevens en overziet relaties tussen oorzaak en gevolg.’

Gedragsvoorbeelden

 • Gebruikt meerdere informatiebronnen en schat de informatiebronnen op waarde in

 • Vraagt door om de gewenste informatie te verkrijgen

 • Onderscheidt hoofd- en bijzaken in aangereikte informatie

 • Doorziet structuren en trekt gegronde conclusies

 • Beschouwt complexe vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken

12. Resultaatgericht

Definitie

‘Zet zich in voor beoogde resultaten en realiseert deze.’

Gedragsvoorbeelden

 • Formuleert heldere doelen en beoogde resultaten

 • Maakt een realistische planning

 • Toont initiatief en onderneemt actie om de doelen te bereiken.

 • Gaat efficient te werk en betrekt indien nodig anderen.

 • Houdt vol tot het doel bereikt is of stelt bij als het doel verandert.

13. Vernieuwen

Definitie

‘Zoekt naar vernieuwing en betrekt deze in de eigen ideeenvorming.’

Gedragsvoorbeelden

 • Gaat actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen

 • Staat open voor nieuwe inzichten

 • Vormt een eigen, onafhankelijke mening

 • Komt met originele oplossingen en werkwijzen

 • Neemt anderen mee in de bedachte ideeen

Aanvullende competenties CDA Bezieler

14. Inleven

Definitie

‘Is oprecht geïnteresseerd in anderen en schept een goede sfeer.’

Gedragsvoorbeelden

 • Maakt behoeften van anderen bespreekbaar

 • Waardeert verschillen en staat open voor diversiteit

 • Heeft gevoel voor de emotie van anderen en kan dit benoemen

 • Schept een prettige sfeer

 • Geeft complimenten

15. Visie

Definitie

‘Vormt een aansprekend toekomstbeeld .’

Gedragsvoorbeelden

 • Neemt afstand van de dagelijkse praktijk

 • Concentreert zich op de hoofdlijnen en het middellange termijnbeleid

 • Betrekt het CDA-gedachtegoed bij de vorming van ideeën

 • Legt verbinding met de politieke actualiteit

 • Verbetert de eigen visie op basis van ontwikkelingen en visies van anderen

6. Leidinggeven

Definitie

‘Geeft richting en sturing aan een groep of individuen en creëert een effectief samenwerkingsverband.’

Gedragsvoorbeelden

 • Geeft richting en verdeelt taken op basis van verantwoordelijkheden

 • Leidt bijeenkomsten en moedigt anderen aan hun mening te geven

 • Motiveert en verbindt mensen vanuit een gezamenlijk doel

 • Houdt overzicht en spreekt mensen aan op hun functioneren en bijdrage

 • Schept randvoorwaarden voor effectieve samenwerkingen

Opmerkingen voor toepassing CDA-competenties

 • Voor alle rollen en dus voor iedere actieve CDA-er geldt dat de vier kerncompetenties de basis vormen voor effectief gedrag en de ontwikkeling daarin in lijn met de algemene CDA-visie.

 • Verder geldt dat per rol een beperkt aantal (drie) competenties is genoemd die onderscheidend zijn om in die rol effectief te zijn en die in de betreffende rol goed verder ontwikkeld kunnen worden. Dat wil niet zeggen dat competenties van de andere rollen niet relevant zouden zijn voor een specifieke rol. Een bestuurder bijvoorbeeld zal extra effectief als hij ook over de competenties beschikt die staan vermeld bij de rol van volksvertegenwoordiger.

Zelfselectiescan

Wil je nu of later actief worden voor het CDA, maar weet je nog niet precies welke rol bij je past? Doe dan de Zelfselectiescan en vul de online vragenlijst over je interesses, motivatie en competenties in. En ontdek of jij meer een Bouwer, Bezieler, Bestuurder of Volksvertegenwoordiger bent! Na het invullen van de scan ontvang je een persoonlijk advies over welke rol (rollen) het beste bij jou past (passen). 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.