De Steenkamp Leergang

Het curriculum van de Steenkamp  Leergang, voorheen CDA Talent Academie, is vernieuwd. Het studieprogramma is modulair opgebouwd en er zijn nieuwe onderdelen toegevoegd. Bij een nieuwe start hoort een nieuwe naam: voortaan heet de Talent Academie de Steenkamp Leergang. Je kunt op elk moment starten met deze leergang. 

In de nieuwe opzet is het mogelijk om in eigen tempo modules te volgen en af te ronden. De leergang is in twee jaar af te ronden, maar je kunt er zo nodig ook iets langer over doen. Behaalde studiepunten worden opgeslagen in een registratiesysteem. De studiepunten hebben een geldigheidsduur van vier jaar. Heb je alle modules met goed resultaat afgerond, dan ontvang je het certificaat Steenkamp Leergang. Jaarlijks zal het Steenkampinstituut hiervoor een feestelijke uitreikingsavond organiseren.

De Steenkamp Leergang is bedoeld voor ambitieuze CDA'ers die hun politieke competenties verder willen ontwikkelen en die het CDA een kwalitatief goed en authentiek profiel willen geven. In de leergang wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van politieke vaardigheden, algemene kennis van het openbaar bestuur en de staatkundige geschiedenis van Nederland, de politieke filosofie van de christendemocratie, het CDA-gedachtegoed en de EU en het CDA.

Thema 1. Politieke vaardigheden en persoonlijk politiek profiel

Binnen dit thema vallen modules 1 t/m 5 en module 11.
Algemene doelen:

 • versterken van speechvaardigheden;
 • zich bekwamen in het beleidsdebat en daarbij het CDA-gedachtegoed leren toepassen;
 • leren omgaan met het strategisch inzetten van social mediaplatforms voor permanente campagne;
 • nzicht krijgen in de kansen en bedreigingen bij het gebruik van social media
 • inzicht verkrijgen in eigen waarden en drijfveren
 • ontwikkelen eigen persoonlijk politiek profiel

 1. Module Speechtraining
 2. Module Debattraining vervolg
 3. Module Toernooitraining
 4. Module Debattoernooi
 5. Module Online cursus Social Media
 6. en 11 Module Persoonlijk politiek profiel

Thema 2: CDA-gedachtegoed en het ontstaan van de christendemocratie

Binnen dit thema vallen modules 6 en 7. Algemene doelen:

 • stevige verdieping in de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden van de christendemocratie;
 • verdieping in de achtergronden van het CDA mens- en maatschappijbeeld;
 • verdieping in de achtergronden van de vier uitgangspunten van het CDA;
 • kennis verkrijgen over de visie van het CDA op de overheid en deze kunnen toepassen op een bepaald beleidsterrein;
 • het CDA-gedachtegoed kunnen analyseren en toepassen op diverse beleidsterreinen en politieke praktijksituaties.

Module 6. Online cursus CDA-gedachtegoed voor politici
Module 7. Politieke filosofie van de christendemocratie en het CDA-gedachtegoed

Thema 3. Staatkundige geschiedenis en openbaar bestuur van Nederland

Binnen dit thema vallen modules 8 t/m 10. Algemene doelen:

 • kennis verkrijgen van de belangrijkste kenmerken van het Nederlands staatsbestel;
 • globaal de geschiedenis kennen van het Nederlands staatsbestel;
 • kennis en inzicht krijgen in de inrichting en samenhang van het Nederlands openbaar bestuur op de verschillende niveaus;
 • kennis verkrijgen over het ontstaan en instituties van de Europese Unie;
 • inzicht krijgen in hoe besluitvorming binnen de EU tot stand komt.

Module 8. Online cursus Bestuurlijke kaart van Nederland
Module 9. Online cursus Staatkundige geschiedenis van Nederland

Thema 4. Het CDA en Europa

Binnen dit thema valt module 10. Algemene doelen:

 • het subsidiariteitsbeginsel van de EU kunnen toepassen op een beleidsvraagstuk;
 • kennis verkrijgen van de EVP (Europese Volkspartij) en het CDA in de EVP;
 • inzicht verwerven in de verhouding van Nederland tot de Europese Unie.

Module 10. Het CDA en Europa

Thema 5. Partij nieuwe stijl

 • Module 12. Deze module wordt nader uitgewerkt. Meer info volgt later.

Waarom vernieuwde leergang met modulaire opbouw?

De vernieuwde opzet biedt vele voordelen. Door de Steenkamp Leergang in behapbare modules aan te bieden, is het voor meer CDA'ers te doen om de opleiding te combineren met werk, gezin en andere CDA-activiteiten. Je kunt modules stapelen tot je de complete Steenkamp Leergang hebt afgerond, maar het hoeft niet. Je kunt er ook voor kiezen om losse modules te volgen. Groot voordeel is ook dat je de totale studielast nu kunt spreiden over 2 jaar in plaats van 1 jaar.

Slimmer en gerichter ontwikkelen

Door de modules van de Steenkamp Leergang te integreren in de leerlijnen voor bestuurder en volksvertegenwoordiger ontstaat een logische opbouw in de opleiding en ontwikkeling van deze doelgroepen.

E-learning versterkt het curriculum

Elke module krijgt een online component. Enkele modules zijn volledig online te volgen. Andere modules hebben een online onderdeel, waarbij cursisten zich online voorbereiden op trainingsbijeenkomsten en colleges.

Niet alleen voor hogeropgeleiden

Het CDA profileert zich als de 'brede volkspartij'. Door de Steenkamp Leergang in overzichtelijke en behapbare modules aan te bieden, wordt het ook voor ambitieuze CDA'ers met een MBO-achtergrond aantrekkelijk om deel te nemen aan de leergang.

Betere balans werk en prive

In de nieuwe opzet kan je deelcertificaten behalen en op die manier in eigen tempo toewerken naar het behalen van het certificaat van de hele Steenkamp Leergang. De totale studielast kun je in de nieuwe opzet spreiden over 2 jaar i.p.v. 1 jaar.

Just in time leren

De Steenkamp Leergang speelt ook in op de leerbehoefte van deze generatie. Via volledige online modules en online componenten bij andere modules, kan achtergrondinformatie en video's op elk gewenst moment bestudeerd of geraadpleegd worden.

Steenkamp Leergang in 12 modules

Module 1. Speechtraining

Een goede speech vraagt om een goede voorbereiding. In deze training ga je eerst aan de slag met het opstellen van een korte speech. Tijdens de training krijg je de gelegenheid om je speech te oefenen en krijg je feedback en tips. In deze training zal verder aandacht besteed worden aan ethos, logos en pathos, stijlmiddelen, een krachtige kernboodschap, het toepassen van framingtechniek, leren omgaan met zenuwen, stemgebruik, houding en contact met het publiek.

Module 2. Debattraining vervolg

Doel van deze training is om vaardig te worden in het toepassen van de standaardgeschilpunten tijdens een beleidsdebat, bijvoorbeeld tijdens een vergadering van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Beleidsdebatteren is een debatvorm waarbij de focus sterk ligt op de inhoud (argumenten). Deze debatvorm kan helpen om tijdens vergaderingen waar beleidsplannen worden besproken scherp te kunnen reageren. De cursist leert om de zwakke punten in een beleidsplan te vinden.

Module 3. Toernooitraining

Je leert hoe de toernooivorm, het Brits Parlementair debat, werkt. Daarnaast leer je om het CDA-gedachtegoed te betrekken en toe te passen in het debat. Op deze manier word je voorbereid op het Prof. Steenkamp debattoernooi.

Module 4. Steenkamp Debattoernooi

Het prof. Steenkamp Debattoernooi is hèt evenement om je debatvaardigheden te meten met andere CDA'ers. Van ervaren juryleden krijg je feedback op je debattechniek en op de wijze waarop je het CDA-gedachtegoed betrekt in de argumentatie. Er zijn drie prijzen te winnen: voor het beste team debaters (winnaars finale), voor de beste individuele debater en voor het team dat het beste het CDA-gedachtegoed heeft toegepast in de vier debatrondes.

Module 5. Online cursus Social Media

Voor politici zijn sociale media handig om hun boodschap te verspreiden en om te communiceren met (potentiële) kiezers. Maar hoe kun je dat als CDA-politicus nu het beste aanpakken? Wat kun je allemaal met sociale media en wat zijn de beperkingen? Hoe zet je social media strategisch? Deze vragen staan centraal in de online cursus.

Module 6. Online cursus CDA-gedachtegoed voor politici

Na het volgen van deze cursus kun je uitleggen hoe het CDA-gedachtegoed is ontstaan en kan je verbanden zien tussen de actualiteit en het CDA-gedachtegoed. Je leert de vier uitgangspunten van het CDA-gedachtegoed toe te passen in de praktijk en naar beleidsthema’s. Je bent in staat om het CDA gedachtegoed ten opzichte van andere partijen in kaart brengen en positioneren.

Module 7. Politieke filosofie van de christendemocratie

In deze module, die bestaat uit een aantal colleges, verdiep je je stevig in de uitgangspunten en het mens- en maatschappijbeeld van het CDA. En in de levensbeschouwelijke en filosofische achtergronden van de christendemocra-tie. In enkele colleges wordt ingezoomd op de ideeën van de belangrijkste denkers die invloed hadden op het ontstaan van de eerste katholieke en protestantse partijen in Nederland, de ontstaansgeschiedenis van het CDA en de verhouding tussen het christelijk geloof versus de politiek, in de optiek van het CDA.

Module 8. (online) Bestuurlijke kaart van Nederland

Voor elke CDA-politicus is het een must om over kennis te beschikken over de bestuurlijke kaart van Nederland: hoe ziet het openbaar bestuur in ons land eruit en hoe ontwikkelt het zich? In deze online module verdiep je je door middel van zelfstudie in de kenmerken van het Nederlandse openbaar bestuur. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende bestuurslagen: rijk, provincie en gemeente en hun onderlinge relaties. Daarnaast  is er aandacht voor de rol van maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven in het openbaar bestuur. Ook trends als decentralisatie en regionalisering komen aan de orde. Je sluit deze module af met een kennistest.

Module 9. (online) Staatkundige geschiedenis van Nederland

Het boek ‘Land van kleine gebaren - Een politieke geschiedenis van Nederland 1780 - 2012’ dient als uitgangspunt voor deze cursus. In enkele online colleges geeft mr. Pia Lokin-Sassen, lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer, en oud-docent staatsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid RUGroningen, een toelichting op de belangrijkste historische gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis. In deze module vergroot je je kennis van de staatkundige en politieke geschiedenis van Nederland: van de eenwording van het land en de opkomst van de democratie, maar ook van maatschappelijke en parlementaire gebeurtenissen die meer recent speelden. Je sluit de cursus af met het maken van een online eindtoets.

Module 10. Het CDA en Europa

In deze module verdiep je je in de ontstaansgeschiedenis en de bestuurlijke kaart van de EU en in de christendemo-cratie in Europa, en het CDA in het bijzonder. Je maakt kennis met het subsidiariteitsbeginsel en leert dit beginsel in een opdracht toe te passen op een beleidsvoorstel van de Europese Commissie. Deze module is een combinatie van online zelfstudie en een aantal colleges. De module wordt afgesloten met een online eindtoets en een werkbezoek aan de EU in Brussel.

Module 11. Persoonlijk politiek profiel

In deze module ga je aan de slag met het in kaart brengen van je persoonlijke politieke profiel. Je denkt na over je ambities en drijfveren, je brengt je competenties in beeld en onderzoekt welke competenties nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden en hoe je dat zou kunnen aanpakken, met het oog op jouw ambities. Deze module wordt nader uitgewerkt. Meer informatie volgt later.

Module 12. Partij Nieuwe Stijl

Deze module is nu nog in ontwikkeling. Meer informatie volgt later.

Stapel ook modules en spaar voor de complete Steenkamp Leergang!

Wil je alle modules van de Steenkamp leergang volgen en het certificaat Steenkamp leergang behalen? Meld je dan aan bij het Portaal Steenkamp leergang. Via dit portaal krijg je toegang tot de twaalf modules waaruit de leergang is opgebouwd. Je bepaalt zelf op welk moment je een module volgt en je betaalt per module. Het portaal registreert je vorderingen (behaalde modules).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.